SFS 1995:413 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1995:413 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1995_413 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:413
Utkom från trycket
den 9 maj 1995

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § lagen (1981:691) om

socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

7 §3 Arbetsmarknadsavgifter förs till staten för finansiering av

1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsför-

säkring,

2. kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant ar-

betsmarknadsstöd,

3. utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning

enligt förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning eller yrkes-
inriktad rehabilitering enligt förordningen (1987:405) om den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten som uppfyller medlems- och arbetsvillkoren i
6 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

687

1

Prop. 1994/95: 100 (bil. 11), bet. 1994/95: AU 11, rskr. 1994/95:233.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1991:330.

background image

SFS 1995:413

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om permitteringslöneersättning som avser tid före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

688

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.