SFS 1997:437 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1997:437 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1997_437 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:437

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 a § och 3 kap. 5 a § lagen

(1981:691) om socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 a §3 Vid beräkning av arbetsgivaravgifter får en arbetsgivare från arbets-
givaravgifterna varje månad göra avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget,
dock högst 3 550 kronor.

Om flera arbetsgivare ingår tillsammans i en koncern, skall de vid bedöm-

ningen av avdragsrätt enligt första stycket anses som en arbetsgivare. Avdra-
get skall i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Om avdraget inte
kan utnyttjas av moderföretaget får det utnyttjas av dotterföretagen i den ord-
ning moderföretaget bestämmer.

Om en arbetsgivare med stöd av 10 kap. 12 § skattebetalningslagen

(1997:483) medgivits dispens från skyldigheten att redovisa arbetsgivarav-
gifterna varje månad får han, i stället för vad som föreskrivs i första stycket,
från arbetsgivaravgifterna varje år göra avdrag med 5 procent av avgiftsun-

derlaget, dock högst 3 550 kronor för varje månad verksamheten bedrivits.

3 kap.

5 a §4 Vid beräkning av egenavgifter får avdrag göras med 5 procent av av-
giftsunderlaget beräknat enligt 4 § första stycket, dock högst med 9 000 kro-

1

Prop. 1996/97:150 och prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1996:1218.

4

Senaste lydelse 1996:1218.

725

background image

726

SFS 1997:437

nor per år. Om den försäkrade under året även betalat ut lön eller annan för-
mån till arbetstagare och som arbetsgivare gjort avdrag från arbetsgivarav-
gifterna enligt 2 kap. 5 a §, får dock avdrag från egenavgifterna medges
högst med ett så stort belopp att det sammanlagda avdraget från egenavgif-
terna och arbetsgivaravgifterna inte överstiger 42 600 kronor per år.

Om den försäkrade är delägare i ett handelsbolag får det sammanlagda av-

draget från de egenavgifter som är hänförliga till handelsbolagets inkomster
för samtliga delägare i handelsbolaget inte överstiga 42 600 kronor per år.
Avdraget fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga
inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem. Kan en eller flera av
delägarna helt eller delvis inte utnyttja avdraget får resterande avdrag förde-
las mellan övriga delägare på motsvarande sätt. Om handelsbolaget under
året även betalat ut lön eller annan förmån till arbetstagare och som arbetsgi-
vare gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 5 a §, skall del-
ägarna medges avdrag från egenavgifterna högst med så stort belopp att del-
ägarnas sammanlagda avdrag från de egenavgifter som är hänförliga till in-
komsten från handelsbolaget och handelsbolagets avdrag från arbetsgivarav-
gifterna inte överstiger 42 600 kronor per år.

Avdrag enligt första stycket skall i angiven ordning avse arbetsmarknads-

avgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften, folkpensionsavgif-
ten, delpensionsavgiften och tilläggspensionsavgiften.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. �ldre föreskrifter i 2 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgivarav-

gifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 3 kap. skall tillämpas första gången vid 1999

års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.