SFS 1997:526 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1997:526 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1997_526 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

941

SFS 1997:526
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 och 6 §§,

3 kap. 6 § samt 5 kap. 1 och 3 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter2 skall
ha följande lydelse.

1 kap.

2 §3 Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgi-
varavgifter skall betalas av den som är arbetsgivare och egenavgifter av den
som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har in-

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1996:1211.

background image

942

SFS 1997:526

komst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller 11 kap.
3 § nämnda lag. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 § och
2 a § lagen om allmän försäkring skall även likställas inkomst för eget arbete
i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel-
serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första stycket m, andra

stycket och femte stycket lagen om allmän försäkring är att hänföra till in-

komst av anställning anses som arbetsgivare. Med inkomst av anställning en-
ligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i denna lag likställas inkomst
i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar samt kostnadsersättning
som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undan-
tas vid beräkning av skatteavdrag. I fråga om skattepliktig intäkt av tjänst en-
ligt kommunalskattelagen (1928:370) i form av rabatt, bonus eller annan för-
mån som ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt
har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen, anses som ar-
betsgivare, om denne är någon annan än den som är skattskyldig för förmå-
nen.

2 kap.

3 §4 Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgivaren
under året har utgett som lön i pengar eller annan ersättning för utfört arbete
eller eljest med anledning av tjänsten, dock inte pension, eller andra skatte-
pliktiga förmåner eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete. Bidrag
som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring likställs
med lön. Vidare likställs med lön garantibelopp enligt lönegarantilagen
(1992:497). Med lön likställs även kostnadsersättning som inte enligt 8 kap.

19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av

skatteavdrag.

Med lön likställs också ersättning som en arbetsgivare utger till en allmän

försäkringskassa som följd av bestämmelsen i 24 § första stycket lagen
(1991:1047) om sjuklön.

Ersättning som avses i andra stycket skall anses som ersättning till arbets-

tagare vid tillämpning av 4 och 5 §§.

6 §5 Arbetsgivaravgifter skall i den mån de inflyter fördelas mellan olika
avgiftsändamål så som de belöper på dessa enligt arbetsgivarnas redovisning
eller ett beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483). Avdrag
som görs enligt 5 a § skall avse arbetsmarknadsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som utbetalas till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen meddelas av regeringen eller, efter regering-

ens bemyndigande, Riksförsäkringsverket.

4

Senaste lydelse 1995:1492.

5

Senaste lydelse 1996:1218.

background image

943

SFS 1997:526

3 kap.

6 §6 Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i stats-
budgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de under
nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan av de av-
gifter som under samma år satts ned eller restituerats.

Riksförsäkringsverket får under respektive period om tolv månader som

preliminär skatt betalas enligt skattebetalningslagen (1997:483) som förskott
på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 11 procent av den preliminära
skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perioden.
Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Riksskatteverket skall
varje år senast den 15 februari lämna Riksförsäkringsverket uppgift om sum-
man av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för
fysiska personer.

Om Riksförsäkringsverket under en sådan tolvmånadersperiod som anges

i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första
stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast
därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

5 kap.

1 §7 Om befrielse i vissa fall från skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

föreskrivs i 13 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

3 § Om bestämmande, redovisning, och betalning av avgifter enligt denna
lag föreskrivs i skattebetalningslagen (1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

2. �ldre föreskrifter i 1 och 5 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgi-

varavgifter för utgiftsåret 1997 och tidigare år samt i fråga om egenavgifter
som grundas på 1998 års taxering och tidigare år.

3. �ldre föreskrifter i 2 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgivarav-

gifter som avser tid före 1998.

4. De nya föreskrifterna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om

perioden 1 februari 1998-januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1993:1559,

7

Senaste lydelse 1990:384. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.