SFS 1997:938 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1997:938 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1997_938 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:938

Utkom från trycket
den 9 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 6 §§ samt

4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter2 skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU 1, rskr. 1997/98:35.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

1794

background image

1795

SFS 1997:938

2 kap.

1 §3 En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för

varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 7,93 procent,

2. folkpensionsavgift med 6,83 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 6,40 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,25 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte stycket lagen

(1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.

3 kap.

1 §4 En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som
anges i 3-5 §§ för varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 8,66 procent,

2. folkpensionsavgift med 6,83 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 6,40 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.

6 §5 Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i stats-
budgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de under näst-
föregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter
som under samma år satts ned eller restituerats.

Riksförsäkringsverket får under respektive period om tolv månader som

preliminär skatt betalas enligt skattebetalningslagen (1997:483) som förskott
på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 5,4 procent av den prelimi-
nära skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perio-
den. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Riksskatteverket
skall varje år senast den 15 februari lämna Riksförsäkringsverket uppgift om
summan av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten
för fysiska personer.

Om Riksförsäkringsverket under en sådan tolvmånadersperiod som anges

i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första

stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast
därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

3

Senaste lydelse 1996:1066.

4

Senaste lydelse 1996:1066.

5

Senaste lydelse 1997:526.

background image

SFS 1997:938

4 kap.

1 §6 Sjukförsäkringsavgifter förs till staten för finansiering av

1. kostnader för ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap., sjukpenning

m.m. enligt 3 kap., föräldrapenningförmåner enligt 4 kap., folkpension i
form av förtidspension enligt 7 kap. och rehabiliteringsersättning m.m. en-
ligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring samt pensionstillskott till
förtidspension enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott,

2. kostnader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekon-

trollerande verksamhet m.m.,

3. kostnader för förmåner enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd

vid köp av läkemedel m.m.,

4. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana

studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen
(1973:349) inte skall återbetalas,

5. vissa av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader,
6. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

7. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön.

3 §7 Av influtna tilläggspensionsavgifter förs 7 procent till staten och 22,4
procent placeras på konto hos Riksgäldskontoret. �&terstoden förs till en fond,
benämnd Allmänna pensionsfonden med vars tillgångar kostnaderna för för-
säkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer sär-
skilt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig

ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999. På avgiftspliktig
ersättning som betalas ut under år 1998 är sjukförsäkringsavgiften 7,90 pro-
cent.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som upp-

bärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 1997 skall, om den försäkrade inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter ut-
gången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. De nya föreskrifterna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om pe-

rioden den 1 februari 1998-den 31 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1996:1161. �ndringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 1994:1747.

1796

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.