SFS 2002:51 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2002:51 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
020051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 14 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

6 §

2

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra av-

gifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande in-
komstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension skall föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premie-

pension för samma år skall föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

�&terstoden av avgifterna skall föras till Första�Fjärde AP-fonderna för

förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-
fonder).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129.

2

Senaste lydelse 2001:1119.

SFS 2002:51

Utkom från trycket
den 26 februari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.