SFS 2000:195 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2000:195 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
000195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om so-

cialavgifter

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

3

Fördelningen av influtna ålderspensionsavgifter skall göras enligt föl-

jande. Den andel som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger
8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring förs till staten. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för
premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning. �&terstoden förs till Första�Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt
lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Fondernas till-
gångar skall täcka

kostnaderna för försäkringen för inkomstpension och till-

läggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och
tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring.

Regeringen skall för varje år fastställa de andelar som anges i första

stycket efter förslag från Riksförsäkringsverket. Skillnaden mellan beräk-
nade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall
regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) och medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret med sådan avkastning som anges i 8 kap. 1 §
första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1999:964.

SFS 2000:195

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.