SFS 2000:981 Lag om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2000:981 Lag om fördelning av socialavgifter
000981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fördelning av socialavgifter;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om fördelning av socialavgifterna

enligt socialavgiftslagen (2000:980) för finansiering av systemen för social
trygghet.

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som

i socialavgiftslagen (2000:980).

Sjukförsäkringsavgifter

3 §

Sjukförsäkringsavgifter skall finansiera kostnader för följande ersätt-

ningar som utges enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. sjukpenning och andra ersättningar enligt 3 kap.,
2. folkpension i form av förtidspension enligt 7 kap. för personer som har

rätt till tilläggspension i form av förtidspension enligt 13 kap.,

3. tilläggspension i form av förtidspension enligt 13 kap., och
4. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 22 kap.

4 §

Sjukförsäkringsavgifter skall också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studie-

lån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

3. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön,

4. vissa av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader, och
5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

1

Prop. 2000/01:7 och 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4 och 2000/01:SfU5,

rskr. 2000/01:32.

SFS 2000:981

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

2

SFS 2000:981

Föräldraförsäkringsavgifter

5 §

Föräldraförsäkringsavgifter skall finansiera

1. föräldrapenningförmåner enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän för-

säkring,

2. kostnader för administration av föräldrapenningförmåner, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningförmåner.

�&lderspensionsavgifter

6 §

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra av-

gifter för inkomster som överstiger 8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1 kap.
6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premie-

pension för samma år skall föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning.

�&terstoden av avgifterna skall föras till Första�Fjärde AP-fonderna för

förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fon-
der).

7 §

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § skall stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter och pensions-
poäng samt inkomster som överstiger 8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1
kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräk-

nas för det aktuella året skall regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret skall beräknas med sådan ränta som anges i av-
tal som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension.

Efterlevandepensionsavgifter

8 §

Efterlevandepensionsavgifter skall finansiera

1.

folkpension i form av efterlevandepension enligt 8 kap. lagen

(1962:381) om allmän försäkring och tilläggspension i form av efterlevande-
pension enligt 14 kap. samma lag,

2. änkepension enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, och

3. kostnader för administration av efterlevandepension och änkepension.

Arbetsmarknadsavgifter

9 §

Arbetsmarknadsavgifter skall finansiera

1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-

ring och kostnader för tillsyn av utbetalning av sådan ersättning enligt lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor,

background image

3

SFS 2000:981

2. aktivitetsstöd till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram, under förutsättning att han eller hon uppfyller villkoren för inkomstre-
laterad ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,

3. kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497), och
4. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1�3.

Arbetsskadeavgifter

10 §

Arbetsskadeavgifter skall finansiera

1. ersättningar enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1.

Fördelning av arbetsgivaravgifter

11 §

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beskattningsbeslut som följer av 11 kap. skattebetalningslagen
(1997:483). Avdrag som görs enligt 2 kap. 28�30 §§ socialavgiftslagen
(2000:980) skall avse arbetsmarknadsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller, efter reger-

ingens bemyndigande, Riksförsäkringsverket.

Omföring av egenavgifter

12 §

Riksförsäkringsverket får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från

varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet
motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgif-
terna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned el-
ler återbetalats.

Riksförsäkringsverket får under respektive period om tolv månader som

preliminär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodo-
föra sig 8,6 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer
före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel
varje månad. Riksskatteverket skall varje år senast den 15 februari lämna
Riksförsäkringsverket uppgift om summan av den före den 1 februari
samma år debiterade preliminära skatten för fysiska personer.

Om Riksförsäkringsverket under en sådan tolvmånadersperiod som anges

i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första
stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast
därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

Särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter

13 §

Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) skall i angi-

ven ordning avse arbetsmarknadsavgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbets-

background image

4

SFS 2000:981

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

skadeavgiften, efterlevandepensionsavgiften och föräldraförsäkringsavgif-
ten.

Om bara ålderspensionsavgiften skall betalas enligt 3 kap. 15 eller 16 §

socialavgiftslagen skall avdraget enligt 3 kap. 18 § den lagen anses avse
skatten enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-
komster.

Verkställighetsföreskrifter

14 §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som av-

ses i 7 § andra och tredje styckena.

Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna ål-

derspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Riksförsäkringsver-
ket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. �ldre bestämmelser om fördelningen av socialavgifter i 4 kap. lagen

(1981:691) om socialavgifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som hän-
för sig till tid före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser om andelar för fördelning av ålderspensionsavgif-

ter skall tillämpas till och med år 2001.

4. Hänvisningen i 4 § 1 till studiestödslagen (1999:1395) skall fram till

den 1 juli 2001 i stället avse studiestödslagen (1973:349). Sjukförsäkrings-
avgifter skall därefter även finansiera Centrala studiestödsnämndens kostna-
der enligt 4 § 1 i fråga om studiestöd som beviljats enligt studiestödslagen
(1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395).

5. Utöver vad som sägs i 10 § skall arbetsskadeavgifter alltjämt finansiera

ersättningar på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om
försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa
yrkessjukdomar och lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.