SFS 2001:1119 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2001:1119 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
011119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

6 §

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra av-

gifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande in-
komstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension skall föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premie-

pension för samma år skall föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning.

�&terstoden av avgifterna skall föras till Första�Fjärde AP-fonderna för

förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fon-
der).

7 §

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § skall stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premie-
pension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande in-
komstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräk-

nas för det aktuella året skall regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret skall beräknas med sådan ränta som anges i av-
tal som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången på

avgifter som beräknas för år 2002.

1

Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85.

SFS 2001:1119

Utkom från trycket
den 14 december 2001

background image

2

SFS 2001:1119

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.