SFS 2003:1216 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2003:1216 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
031216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

4 §

Sjukförsäkringsavgifter skall också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studie-

lån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

3. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön,

4. vissa av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader och

kostnader för att delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting,
samt

5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101.

SFS 2003:1216

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.