SFS 2011:1515 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2011:1515 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
111515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

4 §

2

Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån

som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-

balken,

3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,
4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, och
5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86.

2 Senaste lydelse 2010:1283.

SFS 2011:1515

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.