SFS 2015:180 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2015:180 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
150180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om

särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2 ska ha följande ly-

delse.

2 §

3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig
ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stöd-
området eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening
eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast drift-
ställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte av-
ses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt
2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett sär-

skilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett
fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte
den som enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen
endast ska betala ålderspensionsavgift.

5 §

4

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsun-
derlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på en-
ligt 2 kap. 28 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag
ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte med-
föra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 §
samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget
ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska en-

dast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

1 Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2007:286.

4 Senaste lydelse 2013:964.

SFS 2015:180

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

2

SFS 2015:180

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första
hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av
moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moder-
företaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya lydelsen tillämpas

på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas på in-

komst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid så-
väl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.