SFS 2021:56 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2021:56 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
SFS2021-56.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i

vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)

om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha följande
lydelse.

5 §3 Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivar-
avgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § socialavgiftslagen (2000:980).
Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första
hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska

endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera

avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för
att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall
i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas
av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som
moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 6 februari 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.
3 Senaste lydelse 2015:475.

SFS

2021:56

Publicerad
den

4 februari 2021

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.