SFS 2012:945 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2012:945 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
120945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 a § lagen (2001:454) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

7 a §

2

I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga

personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som inne-

bär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut
grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,
4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa

dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2011:1112.

SFS 2012:945

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.