SFS 2007:607 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2007:607 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
070607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall ha följande lydelse.

2 § I denna lag avses med socialtjänst

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lag-

stiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och

vissa andra utlänningar,

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

och

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som

har avlidit i anledning av brott m.m.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäk-

ring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1�9.

7 a §

2 I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga

personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som inne-

bär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut
grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Socialstyrelsen eller länsstyrelserna,
4. administration och tillsynsverksamhet som bedrivs av Statens institu-

tionsstyrelse centralt, och

1 Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213.

2 Senaste lydelse 2003:136.

SFS 2007:607

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

3* SFS 2007:606�628

background image

2

SFS 2007:607

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som

har avlidit i anledning av brott m.m.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen