SFS 2018:440 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2018:440 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
SFS2018-440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:454) om behandling av

personuppgifter inom socialtjänsten

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behand-
ling av personuppgifter inom socialtjänsten

dels att 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 9 och 10 §§ ska utgå,
dels att 1, 3, 4 och 7 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha följande

lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av per-
sonuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis auto-
matiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en struktu-
rerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sam-
manställning enligt ett eller flera särskilda kriterier.

3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter

1. hos domstolar,
2. för forsknings- och statistikändamål, eller
3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Förhållandet till annan reglering
4 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s data-
skyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

7 § Socialtjänsten får behandla

1. person- och samordningsnummer,
2. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter), samt

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

2 Senaste lydelse 2003:136.

SFS

2018:440

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS 2018:440

3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna

har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s

dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel
9.3 i förordningen är uppfyllt.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen