SFS 2018:1376 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2018:1376 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
SFS2018-1376.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:454) om behandling av

personuppgifter inom socialtjänsten

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med socialtjänst

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lag-

stiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

och

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga

vissa skador och dödsfall.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitets-

säkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1�9.

7 a §3 I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga
personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som inne-

bär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut
grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,
4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga

vissa skador och dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416.

2 Senaste lydelse 2011:1112.

3 Senaste lydelse 2012:945.

SFS

2018:1376

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1376

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.