SFS 2009:497 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2009:497 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
090497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2001:454) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

8 §

I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom social-

tjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:497

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen