SFS 2003:136 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2003:136 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
030136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om be-

handling av personuppgifter inom socialtjänsten

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 a och 7 b §§, samt

närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom social-

tjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgif-
terna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personupp-
gifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller
flera särskilda kriterier.

Sammanställningar av personuppgifter

7 a §

I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga

personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som inne-

bär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut
grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Socialstyrelsen eller länsstyrelserna,

och

4. administration och tillsynsverksamhet som bedrivs av Statens institu-

tionsstyrelse centralt.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

7 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

1

Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142.

SFS 2003:136

Utkom från trycket
den 29 april 2003

2*

SFS 2003:135�147

background image

2

SFS 2003:136

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen