SFS 2007:1016 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna / SFS 2007:1016 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
071016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2002:125) om överfö-

ring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
skall ha följande lydelse.

13 §

2

För Försäkringskassans beslut i ärenden enligt denna lag gäller i till-

lämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

� 13 kap. 9 § första stycket samt 10�13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

� 13 kap. 17, 17 a och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20, 21, 22 a

samt 23 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:854.

SFS 2007:1016

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.