SFS 2010:1286 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna / SFS 2010:1286 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
101286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2�5, 8, 9 och 13 §§ lagen

(2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Eu-
ropeiska gemenskaperna ska ha följande lydelse.

2 §

Det sammanlagda värdet av pensionsrätt för inkomstpension, värdet av

pensionsrätt för premiepension och värdet av rätt till tilläggspension (pen-
sionsrättigheter för allmän ålderspension) enligt socialförsäkringsbalken ska
på begäran av den försäkrade föras över till gemenskaperna. Till grund för
beräkning av det belopp som ska överföras ska de pensionsrättigheter läggas
som har fastställts för den försäkrade till och med det år då denne tillträdde
tjänsten vid gemenskaperna.

�verföringen innebär att de pensionsrättigheter för vilka värdet överförs

inte längre ger upphov till ålderspension enligt svensk lag om inte rättig-
heterna senare återförs från gemenskaperna enligt vad som föreskrivs i 8 §.

3 §

Värdet av pensionsrätt för inkomstpension ska utgöras av värdet av den

försäkrades pensionsbehållning enligt 62 kap. 5�7 §§ socialförsäkrings-
balken.

Vid beräkning av pensionsbehållningen ska hänsyn tas till pensions-

behållning som avser pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt
60 kap. 17 § socialförsäkringsbalken, studier enligt 60 kap. 19 § och för-
äldrar till små barn enligt 60 kap. 21 och 22 §§ samma balk, endast om det
för den försäkrade till och med det år denne tillträdde tjänsten vid gemen-
skaperna har fastställts pensionsgrundande inkomster enligt vad som anges i
62 kap. 38�41 §§ samma balk.

När överföring sker ska värdet av pensionsrätten räknas om med hänsyn

till eventuell förändring av inkomstindex enligt 58 kap. 10�12 §§ samma
balk mellan det år då den försäkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna
och året för överföringen.

4 §

Värdet av rätt till tilläggspension som ska föras över för en försäkrad

som är född år 1953 eller tidigare ska beräknas enligt 63 kap. 6, 8, 9 och
16 §§ socialförsäkringsbalken och 6 kap. 12�18 §§ lagen (2010:111) om in-

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1286

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1286

förande av socialförsäkringsbalken. Beloppet ska därefter räknas om enligt
vad som anges i andra och tredje styckena denna paragraf.

Beloppet ska multipliceras med ett delningstal. Som delningstal ska an-

vändas det delningstal enligt 62 kap. 34�36 §§ socialförsäkringbalken som
gäller för beräkning av inkomstpension för en försäkrad som fyller 65 år i ja-
nuari det år då den försäkrade börjar sin anställning vid gemenskaperna. Det
framräknade beloppet ska därefter diskonteras med en årlig förväntad av-
kastning på 1,6 procent utifrån det antal år som återstår från det år då den
försäkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna till och med det år då den
försäkrade fyller 65 år. Beloppet ska sedan multipliceras med 1,0 minus den
procentuella genomsnittliga risken för att personer i den försäkrades ålder
inte uppnår 65 års ålder. Risken ska beräknas med ledning av senast utgiven
officiell statistik avseende livslängden hos befolkningen i Sverige.

När överföring sker ska det värde som räknats fram enligt andra stycket

slutligen räknas om med eventuell förändring av prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken mellan det år då den försäkrade
tillträdde tjänsten vid gemenskaperna och året för överföringen.

5 §

2

Värdet av pensionsrätt för premiepension ska utgöras av de tillgångar

som motsvarar tillgodohavandet på den försäkrades premiepensionskonto
enligt 64 kap. 5 § socialförsäkringsbalken vid tidpunkten för inlösen av inne-
havet. Sådan inlösen ska ske snarast efter det att en begäran om överföring
kommit in till Pensionsmyndigheten.

�verföringen till gemenskaperna ska omfatta det värde som anges i första

stycket.

8 §

3

En tjänsteman som slutar sin anställning vid gemenskaperna för att

övergå till verksamhet som anställd eller egenföretagare i Sverige kan få vär-
det av pensionsrätt som han eller hon är berättigad till inom gemenskaperna
överfört till ett konto hos Pensionsmyndigheten. Värdet av pensionsrättig-
heter för allmän ålderspension, beräknat enligt 9 §, som tidigare överförts till
gemenskaperna ska därvid på nytt ge upphov till allmän ålderspension enligt
svensk lag. Vid fastställandet av pensionspoäng för tilläggspension och pen-
sionsrätt för inkomstpension och premiepension gäller bestämmelserna i
socialförsäkringsbalken.

9 §

Värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension som återförs

till det allmänna pensionssystemet ska högst motsvara värdet av de pen-
sionsrättigheter för allmän ålderspension som tidigare överförts till gemen-
skaperna.

För inkomstpension och premiepension ska värdet räknas om med hänsyn

till förändringen av inkomstindex enligt 58 kap. 10�12 §§ socialförsäkrings-
balken, och för tilläggspension ska värdet räknas om med hänsyn till föränd-
ringen av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ samma balk, allt mellan
det år då överföring till gemenskaperna skedde och året för återföringen från
gemenskaperna.

2 Senaste lydelse 2009:1008.

3 Senaste lydelse 2009:1008.

background image

3

SFS 2010:1286

13 §

4

För Pensionsmyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna om omprövning och överklagande av be-
slut om allmän ålderspension i 113 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1008.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.