SFS 2017:746 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 2017:746 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
170746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9, 14, 16, 19, 21, 25, 26 och 28 §§

lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha
följande lydelse.

9 §

2

Förbundsordningen ska ange

1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte,

förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlem-

marna ska vara representerade samt mandattiden om den ska vara kortare än
fyra år,

4. de uppgifter förbundet ska få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt

förbundet enligt samma bestämmelse ska ha,

5. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i styrelsen och för

vilka ärenden detta ska gälla,

7. var förbundets tillkännagivanden ska anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och

fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande
till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 §,

9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning

genom sedvanliga krediter,

10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi

och verksamhet,

11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer för kom-

muner och landsting, på vilket sätt de gemensamma revisorerna ska utses och
vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse dem,

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och

upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när
förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

2 Senaste lydelse 2007:1017.

SFS 2017:746

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:746

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och

ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och

18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de

ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt för-
bundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

14 §

3

Om det under ett år då val av fullmäktige har hållits i hela landet utses

ledamöter och ersättare enligt 12 § första stycket ska detta i fråga om kom-
mun och landsting göras av de nyvalda fullmäktige.

När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket ska 4 kap. 8 § kom-

munallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt.

16 §

4

Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7 och 9 §§ samt 11 § första stycket kom-

munallagen (2017:725) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet ska
tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det för-
hållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller lands-
tingsfullmäktige har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersät-
tare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en

ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen
har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan eller
Arbetsförmedlingen har upphört.

19 §

Beträffande styrelsens verksamhet ska 3 kap. 5 § första och andra

styckena, 4 kap. 20, 21, 24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17, 23 och 27�36 §§
kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt. Vad som där före-
skrivs om förtroendevald ska gälla ledamot och ersättare i styrelsen och vad
som föreskrivs om fullmäktige eller nämnd ska gälla styrelsen. Justering av
styrelsens protokoll ska tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och
landsting som är medlem i samordningsförbundet. Det sammanträde vid
vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages i
enlighet med vad som anges i förbundsordningen

21 §

Bestämmelserna i 8 kap. 14 § samt 11 kap. 1�4 §§, 5 § första och andra

styckena, 6, 15 och 22 §§ kommunallagen (2017:725) ska tillämpas på mot-
svarande sätt i fråga om ekonomisk förvaltning i ett samordningsförbund.
Vad som där föreskrivs om kommun eller landsting ska gälla för ett samord-
ningsförbund och vad som föreskrivs för fullmäktige och styrelse ska gälla
för förbundsstyrelsen.

Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta

sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

25 §

5

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrel-

sens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räk-
ning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan
utse en gemensam revisor. Revisorer ska när det gäller kommun och landsting
utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstings-

3 Senaste lydelse 2004:793.

4 Senaste lydelse 2007:411.

5 Senaste lydelse 2010:350.

background image

3

SFS 2017:746

fullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 3 § och 4 § andra
stycket samt 7 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande
sätt. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelse om att utse en
eller flera gemensamma revisorer. När en eller flera gemensamma revisorer
utses ska 9 kap. 7 § andra stycket kommunallagen tillämpas på motsvarande
sätt.

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när förbun-

det bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa mandat-
tid för revisorer börjar.

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om

inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt för-
bundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkrings-
kassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
gemensamma revisorn.

26 §

6

Bestämmelserna i 12 kap. 1�3 och 7�17 §§ kommunallagen

(2017:725) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag. Be-
stämmelserna i 12 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt
vid revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kommun- och
landstingsfullmäktige.

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje

kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och

Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrel-
sen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.

28 §

Ett samordningsförbunds beslut får, med motsvarande tillämpning av

bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725)
överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting, som ingår
i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samord-

ningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av
förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är
förbundsmedlem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:411.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.