SFS 1994:566 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 1994:566 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
SFS 1994_566 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:566

Utkom från trycket
den 13 juni 1994

Lag
om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Om regeringen medger det, får en allmän försäkringskassa, ett lands-

ting och en kommun som har kommit överens om det bedriva lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst i syfte att pröva möjligheterna till en
effektivare användning av tillgängliga resurser. Sådan försöksverksamhet
får också, med regeringens medgivande, bedrivas av en kommun som inte
ingår i ett landsting och en allmän försäkringskassa.

Regeringen får återkalla sitt medgivande om förutsättningarna för försö-

ket väsentligt förändrats eller det finns andra särskilda skäl. Regeringen får
också bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten.

2 § Försöksverksamhet enligt denna lag kan bedrivas genom ett bestäl-
larförbund som bildats genom sammanslutning av de som deltar i försö-
ket. Dessa är medlemmar i förbundet. I annat fall skall verksamheten
bedrivas genom ett kommunalförbund som bildats genom sammanslut-
ning av det landsting och den kommun som deltar. Om ett landsting inte
deltar i försöksverksamheten skall dock verksamheten, om den inte be-
drivs genom ett beställarförbund, i stället bedrivas av den kommun som
deltar i försöket.

Ett kommunalförbund eller en kommun som bedriver försöksverksam-

het enligt första stycket och den allmänna försäkringskassa som skall

1

Prop. 1993/94:205, bet. 1993/94:SfU19, rskr. 1993/94:369.

1020

background image

SFS 1994:566

medverka i den finansiella samordningen skall skriftligen avtala om den
närmare ut formningen av denna samordning.

3 § Till den som enligt 2 § skall bedriva försöksverksamheten får de
parter som deltar i försöket överföra medel för sådana kostnader som är
hänförliga till försöksperioden och som avser

1. hälso- och sjukvård,

2. sjukreseersättning,

3. verksamhet enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och verksamhet som i annat fall enligt lag skall
handhas av socialnämnd och inte omfattas av 1, samt

4. sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring, sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeför-
säkring och medel avsedda för den allmänna försäkringskassans köp av
yrkesinriktade rehabiliteringstjänster.

Parterna får också till den som bedriver försöksverksamheten överföra

medel för beräknade kostnader för administration av verksamheten.

Den som bedriver försöksverksamheten övertar ansvaret för att i för-

söksområdet täcka de kostnader som parterna beslutat skall ingå i försö-
ket.

4 § Försöksverksamheten får innefatta att den som bedriver verksamhe-
ten beslutar om de medel som enligt 3 § tillförs försöksverksamheten och i
övrigt fullgör vissa uppgifter i angelägenheter som de deltagande i försöket
annars har att befatta sig med, om angelägenheterna faller inom ramen för
försöksverksamheten.

Den som bedriver försöksverksamheten får inte besluta i frågor om

förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som
innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjäns-
ter avsedda för enskilda. Detta gäller dock inte beslut i fråga om bestäm-
mande av avgifter för tillhandahållande av tjänster och nyttigheter inom
ramen för försöksverksamheten.

5 § När ett beställarförbund, ett kommunalförbund eller en kommun
har hand om angelägenheter enligt denna lag, om vilka det finns regler i
annan författning, skall den författningens bestämmelser om allmän för-
säkringskassa, landsting eller kommun gälla för förbundet eller kommu-
nen. Detta gäller dock endast i den utsträckning inte annat föreskrivits i
denna lag.

6 § Tvister med anledning av försöksverksamhet enligt denna lag mellan
dem som enligt 1 § kommit överens om verksamheten eller mellan en eller
flera av dem och den som enligt 2 § bedriver försöksverksamheten hand-
läggs enligt lagen (1929: 145) om skiljemän.

Om försöksverksamheten bedrivs genom ett kommunalförbund skall

4kap. 10 § kommunalförbundslagen (1985:894) inte tillämpas i fråga om
överklagande av förbundsmedlem av beslut som rör försöksverksamheten.

1021

background image

SFS 1994:566

Försöksverksamhet som bedrivs genom ett beställarförbund

Bildandet av ett beställarförbund

7 § För ett beställarforbund skall det finnas en förbundsordning. För-
bundet är bildat när förbundsordningen antagits och undertecknats av
medlemmarna.

Förbundsordningen skall finnas tillgänglig hos förbundet och dess med-

lemmar.

8 § Förbundsordningen skall ange

1. förbundets ändamål och medlemmar,

2. förbundets benämning och den ort där förbundet skall ha sitt säte,

3. den tid som förbundet skall bestå,

4. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen samt det antal ledamöter

och ersättare som varje medlem skall utse,

5. de uppgifter förbundet skall få fullgöra enligt 4 § och den beslutande-

rätt förbundet enligt samma bestämmelse skall ha,

6. de begränsningar som förbundsmedlemmarna har kommit överens

om när det gäller förbundets rätt att sätta sig i skuld,

7. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder,

och om någon annan grund skall gälla för medlemmarnas deltagande i
kostnaderna för förbundets verksamhet, den grunden,

8. på vilken förbundsmedlems anslagstavla tillkännagivande om juste-

ring av protokoll skall ske,

9. regler för styrelsens verksamhet samt förbundets förvaltning och

tjänstemannaorganisation utöver vad som anges i denna lag,

10. de bestämmelser om förutsättningarna för förbundets likvidation

och upplösning som skall gälla utöver vad som föreskrivs i denna lag,

11. grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar samt
12. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna

de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt
förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

I förbundsordningen får det inte tas in någon bestämmelse om begräns-

ning av en förbundsmedlems skyldighet att tillhandahålla medel när det

gäller en angelägenhet som enligt särskild författning ankommer på allmän
försäkringskassa, landsting eller kommun.

Beställarförbundets ledning m. m.

9 § Beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i ett beställar-
forbund skall utövas av en styrelse. Förbundsmedlemmarna får dock be-
sluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos
förbundet skall få besluta på styrelsens vägnar i en viss grupp av ärenden.

Förbundsmedlemmarna bestämmer antalet ledamöter och ersättare i

styrelsen. Antalet ledamöter får dock inte understiga fem och varje för-
bundsmedlem skall ha minst en ledamot och en ersättare i styrelsen.

10 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs av medlemmar-

nas fullmäktige och allmän försäkringskassas styrelse. Vid sådant val skall
för kommun och landsting 2 kap. 5 § andra stycket kommunalförbunds-
lagen (1985:894) gälla i tillämpliga delar.

1022

background image

SFS 1994:566

Till sådan ledamot eller ersättare får medlem endast välja den som är

ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige eller försäkringskassans
styrelse.

Vid val av ersättare till förbundsstyrelsen skall bestämmas i vilken

ordning de skall inkallas till tjänstgöring.

11 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs för tre år räknat
från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket till kommun-

fullmäktige och landstingsfullmäktige ägt rum. Tjänstgöringstiden för le-
damot eller ersättare som utses av den allmänna försäkringskassan räknas
dock från och med den 1 september året efter nämnda valår.

När val av ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen sker första

gången, skall tjänstgöringstiden räknas från valets förrättande till den
tidpunkt, då nästa tjänstgöringstid börjar enligt första stycket.

12 § När val skall ske enligt 11 § första stycket skall detta förrättas,

beträffande kommun och landsting, av de nyvalda fullmäktige det år då
val i hela riket till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt
rum. Försäkringskassans val av ledamöter och ersättare skall förrättas av
försäkringskassans nyutnämnda styrelse året efter nämnda valår.

Vid val enligt första stycket skall 2 kap. 7 § tredje stycket kommunalför-

bundslagen (1985:894) tillämpas på motsvarande sätt. Vad som i den
bestämmelsen föreskrivits om en medlems fullmäktige skall också gälla för
en allmän försäkringskassas styrelse.

13 § Om en ledamot i förbundsstyrelsen avgår under tjänstgöringstiden

och ersättare har utsetts, inträder ersättare i den avgångnes ställe för
återstoden av tjänstgöringstiden. Ersättarna inträder i den ordning och för
de ledamöter som har bestämts vid valet. En ersättare får dock endast
inträda i stället för en ledamot som valts av samma förbundsmedlem som

ersättaren själv.

Om en ledamot avgår och det saknas ersättare som kan inkallas i den

avgångnes ställe, skall den medlem som utsett ledamoten förrätta fyll-
nadsval för den återstående delen av tjänstgöringstiden.

14 § Bestämmelserna i 4 kap. 8, 9 och 11 §§ samt 18 § första stycket
kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledig-
het skall gälla i tillämpliga delar för ledamot och ersättare i förbundsstyrel-
sen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares tjänstgöringstid i
förbundsmedlemmens fullmäktige respektive styrelse har löpt ut under

tjänstgöringstiden i förbundsstyrelsen medför inte att uppdraget som leda-
mot eller ersättare i förbundsstyrelsen upphör före tjänstgöringstidens
utgång.

15 § Förbundsstyrelsen väljer bland sina ledamöter en ordförande och

en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Till dess
valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som styrelsen utser.

16 § Förbundsstyrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade

om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om
frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

1023

background image

SFS 1994:566

Förbundsstyrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarnas styrelser få

de yttranden och upplysningar som behövs för att förbundsstyrelsen skall
kunna fullgöra sina uppgifter.

17 § Beträffande förbundsstyrelsens verksamhet skall 4 kap. 17, 19, 20

och 22 §§ samt 6kap. 10, 11, 18, 20 och 23 �31 §§ kommunallagen
(1991:900) gälla i tillämpliga delar. I fråga om justering av protokoll skall
2 kap. 13 § kommunalförbundslagen (1985:894) tillämpas. Vidare skall i

fråga om sammanträde för fastställande av budget bestämmelserna i 3 kap.
5 § tredje stycket kommunalförbundslagen gälla.

18 § Kommunstyrelsen i den kommun som deltar i försöksverksamhe-

ten ansvarar för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782). Kommunstyrelsen skall därvid samråda med Riks-
arkivet.

Kommunfullmäktige får, efter samråd med Riksarkivet, meddela före-

skrifter om förbundets arkivvård. Vad som föreskrivs i 12 och 15 §§
arkivlagen om regeringen, den myndighet regeringen bestämmer och
landstingsfullmäktige skall i stället avse kommunfullmäktige.

Ekonomisk förvaltning ra. ra.

19 § Bestämmelserna i 8 kap. 1 � 4 §§, 5§ första och andra styckena

samt 10, 12 och 13 §§ kommunallagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar
i fråga om ekonomisk förvaltning i beställarförbundet.

Förbundet får inte ingå i borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i

skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. I
övrigt gäller de begränsningar i fråga om skuldsättning som anges i för-
bundsordningen.

20 § Om ett beställarförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är
medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Om inte medlemmarna kommer
överens om annat, skall varje medlem tillskjuta så stor del av bristen som
svarar mot medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder efter de

grunder som har bestämts enligt 8 § första stycket 7.

21 § Förbundsstyrelsen skall fastställa beställarförbundets budget senast
tre månader före räkenskapsårets början. Förbundsstyrelsen skall dessför-
innan samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten. För
ett nybildat beställarförbund fastställs förbundets budget av medlemmar-
na vid bildandet av förbundet.

22 § När budgeten fastställs bestämmer förbundsstyrelsen det bidrag
som varje medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i
förbundsordningen.

23 § Förbundsstyrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över bestäl-
larförbundets medel. Bokföringslagen (1976:125) skall därvid gälla i
tillämpliga delar. Styrelsen skall årligen och inom tre månader från räken-
skapsårets slut sammanfatta och avsluta räkenskaperna.

1024

background image

SFS 1994:556

24 § Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvalt-
ning skall granskas av en revisor för varje medlem i förbundet. För reviso-
rerna skall finnas personliga ersättare. Valet skall förrättas av medlemmar-
nas fullmäktige och i fråga om den allmänna försäkringskassan utses av
Riksrevisionsverket. För val som förrättas av kommun- och landstingsfull-
mäktige skall därvid 11 § första stycket, 12 och 13 §§ denna lag samt 4 kap.
5 och 6 §§ kommunallagen (1991:900) gälla i tillämpliga delar.

För granskning av ett nybildat förbund skall revisor och revisorsersätta-

re väljas respektive utses senast när förbundet bildas och avse tiden från
valets förrättande eller tidpunkten för utseendet till dess nästa tjänstgö-
ringstid för revisorer och revisorsersättare börjar.

Bestämmelserna om revision i 9 kap. 4- 18 §§ kommunallagen gäller i

övrigt i tillämpliga delar. I fråga om justering av protokoll skall dock i
stället 2 kap. 13 § kommunalförbundslagen (1985:894) tillämpas. Revi-
sionsberättelse skall lämnas till förbundsstyrelsen, till medlemmarnas full-
mäktige respektive styrelse och till Riksförsäkringsverket. Förbundsmed-
lemmarna skall var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundssty-
relsen och om skadeståndstalan skall väckas.

Likvidation

25 § Ett beställarförbund skall träda i likvidation senast när tiden för
dess bestånd har gått ut. Medlemmarna kan också komma överens om att
förbundet skall träda i förtida likvidation.

26 § Likvidationen verkställs av beställarförbundets styrelse i egenskap
av likvidator.

När förbundet har trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända

borgenärer sökas av förbundsmedlem eller likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den

utsträckning det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom
försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.

27 § När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrel-
sen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättel-
se som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en

redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall kommunstyrelsen i den

kommun som deltagit i försöksverksamheten överta och vårda de hand-
lingar som hör till förbundets arkiv. Handlingarna skall överlämnas inom
tre månader om inte kommunstyrelsen har beslutat om något annat.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var

och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshand-
lingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

28 § En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det
skifte som förrättats av förbundets styrelse, har rätt att väcka talan om
detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det att slutre-
dovisningen delgavs medlemmen.

33-SFS 1994

1025

background image

SFS 1994:566

29 § Om det framkommer någon tillgång för beställarförbundet efter
dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat
sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvida-
tionen fortsättas.

�verklagande

30 § Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i
tillämpliga delar i fråga om beställarförbund. Beslut får överklagas av

medlemmar av den kommun eller det landsting som ingår i förbundet.
Beslut varigenom kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att
det verkställs får endast överklagas av förbundet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller till utgången av år

1997.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

1026

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.