SFS 2010:350 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 2010:350 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
100350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 12 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

dels att 1, 3, 5 och 25 §§ ska följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordnings-

område bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun
och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordnings-
område kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kom-
munerna kan vara belägna inom olika landsting.

3 §

3

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett eller flera landsting

samt en eller flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet
med finansiell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst ett landsting och minst en
kommun deltar. För finansiell samordning måste såväl kommun som lands-
ting delta för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samord-
ning får dock bedrivas utan ett landsting för en del av samordningsområdet,
om det för denna del deltar en kommun som inte ingår i ett landsting.

5 §

4

Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella

samordningen. Det eller de landsting som deltar ska bidra med en fjärdedel
av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.

Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordnings-

område, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa
kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som
de kommer överens om.

Andra stycket ska tillämpas på motsvarande sätt på landsting, om flera

landsting deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde.

1 Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258.

2 Senaste lydelse 2007:411.

3 Senaste lydelse 2007:411.

4 Senaste lydelse 2004:793.

SFS 2010:350

Utkom från trycket
den 25 maj 2010

background image

2

SFS 2010:350

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

5 a §

Om en kommun som inte ingår i ett landsting deltar i finansiell sam-

ordning, ska den kommunen bidra med hälften av medlen till samordningen,
om det inte deltar något landsting i samordningen.

Om en kommun som avses i första stycket deltar i finansiell samordning i

vilken det också deltar ett landsting, ska 5 § andra stycket tillämpas på denna
kommun. Vid sådant förhållande ska dessutom 5 § tredje stycket tillämpas
på så sätt att denna kommun betraktas som ett landsting.

25 §

5

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt sty-

relsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems
räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings-
kassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och
landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och
landstingsfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och
6 § första�tredje styckena kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsva-
rande sätt. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelse om att utse
en eller flera gemensamma revisorer. När en eller flera gemensamma reviso-
rer utses ska 4 kap. 23 a § andra stycket kommunallagen tillämpas på mot-
svarande sätt.

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när för-

bundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa
mandattid för revisorer börjar.

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om

inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt för-
bundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkrings-
kassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
gemensamma revisorn.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:1018.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.