SFS 2004:1192 Lag om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet / SFS 2004:1192 Lag om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
041192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention mellan Sverige och Amerikas
förenta stater om social trygghet;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Konventionen den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas förenta

stater om social trygghet samt den samma dag undertecknade tillämp-
ningsöverenskommelsen, i den lydelse som följer av tilläggsöverens-
kommelsen av den 22 juni 2004 mellan de båda staterna och som framgår av
bilagorna 1 och 2 till denna lag, skall gälla som lag här i landet.

2 §

Vid tillämpning av konventionen skall avgiften för sjukersättning och

aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkrings-
avgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den
andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i tilläggsöverenskommelsen den 22 juni 2004 skall

inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats en-
ligt konventionen före tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande.

3. De bestämmelser i konventionen som är i kraft före tilläggsöverens-

kommelsens ikraftträdande skall fortsätta att gälla med avseende på rätten
till förmåner som kan fastställas genom tillämpning av konventionen som
den gällde före tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BERIT ANDNOR
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:16, bet. 2004/05:SfU6, rskr. 2004/05:80.

SFS 2004:1192

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1192

Konvention mellan Konungariket
Sverige och Amerikas förenta stater
om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Ameri-

kas förenta staters regering som önskar reglera
de båda staternas förhållanden på den sociala
trygghetens område, har kommit överens om
följande bestämmelser:

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention avses med uttrycken
1. ⬝territorium⬝
med avseende på Förenta staterna, delsta-

terna, distriktet Columbia, samväldet Puerto
Rico, Jungfruöarna, Guam, Amerikanska
Samoa och Norra Marianerna, och

med avseende på Sverige, Konungariket

Sveriges territorium;

2. ⬝medborgare''
med avseende på Förenta Staterna, en med-

borgare i Förenta staterna enligt definitionen i
paragraf 101 av 1952 års immigrations- och
medborgarskapslag med senare ändringar och

med avseende på Sverige, en person med

svenskt medborgarskap;

3. ⬝lagstiftning⬝
lagar, förordningar och administrativa före-

skrifter rörande de i artikel 2 angivna sociala
trygghetssystemen;

4. ⬝behörig myndighet⬝
med avseende på Förenta staterna, kommis-

sionären för social trygghet, och

med avseende på Sverige, regeringen eller

den myndighet regeringen förordnar;

5. ⬝försäkringsorgan⬝
med avseende på Förenta staterna, social-

försäkringsadministrationen, och

med avseende på Sverige, varje organ eller

myndighet som svarar för tillämpningen av
den i artikel 2, 1 b) angivna lagstiftningen;

Agreement between the Kingdom of
Sweden and the United States of
America on Social Security

The Government of the Kingdom of Swe-

den ant The Government of the United States
of America, being desirous of regulating the
relationship between their two countries in the
field of Social Security, have agreed to the fol-
lowing provisions:

Part I. General provisions

Article 1

For the purpose of this Agreement:
1. �STerritory⬝ means,
as regards the United States, the States, the

District of Columbia, the Commonwealth of
Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, Ame-
rican Samoa and the Northern Mariana Is-
lands, and

as regards Sweden, the territory of the

Kingdom of Sweden;

2. �SNational⬝ means,
as regards the United States, a national of

the United States as defined in Section 101,
Immigration and Nationality Act of 1952, as
amended, and

as regards Sweden, a person of Swedish na-

tionality;

3. �SLaws⬝ means,
the laws and regulations concerning the sys-

tems of social security specified in Article 2;

4. �SCompetent Authority⬝ means,
as regards the United States, the Commissi-

oner of Social Security,

and
as regards Sweden, the Government or the

Authority nominated by the Government;

5. �SAgency⬝ means,
as regards the United States, the Social Se-

curity Administration, and

as regards Sweden, any agency or authority

responsible for implementing the laws speci-
fied in Article 2, paragraph 1 (b);

Bilaga 1

background image

3

SFS 2004:1192

6. ⬝försäkringsperiod⬝
en avgiftsperiod, period med inkomster av

anställning eller självständig förvärvsverk-
samhet, bosättningsperiod eller varje liknande
period som betraktas som en försäkringspe-
riod enligt den lagstiftning under vilken den
fullgjorts;

7. ⬝förmån⬝ eller ⬝pension⬝
varje pension eller annan förmån som enligt

lagstiftningen i en fördragsslutande stat utges
på grund av ålderdom, till beroende personer
eller efterlevande eller på grund av invaliditet.

Artikel 2

1. Denna konvention är tillämplig på föl-

jande lagstiftning om förmåner och avgifter:

a. med avseende på Förenta staterna, lag-

stiftningen om federala system för ålders-, ef-
terlevande- och invalidpension:

i) avdelning II i socialförsäkringslagen och

därtill hörande föreskrifter med undantag av
paragraferna 226, 226 A och 228 i nämnda av-
delning och därtill hörande föreskrifter,

ii) kapitel 2 och kapitel 21 i 1986 års lag om

inländsk beskattning och föreskrifter till dessa
kapitel;

b. med avseende på Sverige, lagstiftningen

om

i) sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii) garantipensioner och inkomstgrundade

ålderspensioner samt

iii) efterlevandepensioner och efterlevande-

stöd till barn;

varvid dock gäller att konventionen inte be-

rör rätt till förmåner eller skyldighet att betala
avgifter inom andra grenar av social trygghet
än de ovan nämnda.

2. Denna konvention skall också tillämpas

på framtida lagar och föreskrifter som utvid-
gar en fördragsslutande stats lagstiftning som
anges i punkt 1 till att gälla nya kategorier av
förmånstagare eller nya förmåner, såvida inte

6. �SPeriod of coverage⬝ means,
a period of contributions, a period of ear-

nings from employment or selfemployment, a
period of residence or any similar period re-
cognized as a period of coverage, according to
the laws under which it was completed;

7. �SBenefit⬝ or �SPension⬝ means,
any old-age, dependent, survivor or disabi-

lity pension or benefit provided for in the laws
of either Contracting State.

Article 2

1. For the purpose of this Agreement, the

applicable laws concerning benefits and
contributions are:

a. As regards the United States, the laws go-

verning the Federal old-age, survivors, and
disability insurance program:

(i) Title II of the Social Security Act and re-

gulations pertaining thereto, except sections
226, 226A and 228 of that title and regulations
pertaining to those sections,

(ii) Chapter 2 and Chapter 21 of the Internal

Revenue Code of 1986 and regulations per-
taining to those chapters;

b. As regards Sweden, the laws governing

(i) sickness compensation and activity com-

pensation,

(ii) guaranteed pensions and in-come-based

old-age pensions, and

(iii) survivors pensions and surviving child-

ren´s allowance;

provided, however, that this Agreement

shall not affect coverage or the liability to pay
contributions under branches of social security
other than those referred to in this subpara-
graph.

2. This Agreement shall also apply to future

laws and regulations which extend the laws of
a Contracting State specified in paragraph 1 to
new categories of beneficiaries or to new be-
nefits unless an objection on the part of that

background image

4

SFS 2004:1192

denna stat har gjort invändning om detta till
den andra staten senast tre månader efter det
att sådana framtida lagar och föreskrifter har
trätt i kraft.

3. I den mån ej annat föreskrivs i konventio-

nen skall uttrycket lagstiftning i första stycket
inte omfatta avtal eller andra internationella
överenskommelser mellan en fördragsslutande
stat och en tredje stat och inte heller lagstift-
ning eller föreskrifter för genomförandet av
sådana överenskommelser.

Artikel 3

I den mån ej annat föreskrivs i denna kon-

vention är konventionen tillämplig på:

a) medborgare i de fördragsslutande sta-

terna,

b) flyktingar och statslösa personer som av-

ses i konventionen den 28 juli 1951 om flyk-
tingars rättsliga ställning och protokollet den
31 januari 1967 till nämnda konvention samt
konventionen den 28 september 1954 om
statslösa personers rättsliga ställning,

c) andra personer med avseende på rättighe-

ter som de härleder från en medborgare i en
fördragsslutande stat, från en flykting eller
från en statslös person och

d) de som är medborgare i annan stat än för-

dragsslutande stat och som inte ingår bland de
personer som anges i c) i denna artikel.

Artikel 4

I artikel 3 a), b) eller c) nämnda personer,

som är bosatta inom en fördragsslutande stats
territorium, skall vid tillämpningen av denna
stats lagstiftning likställas med statens egna
medborgare, i den mån ej annat föreskrivs i
denna konvention.

State has been communicated to the other
State not later than three months following the
entry into force of such future laws and regu-
lations.

3. Unless otherwise provided in this Agree-

ment, laws within the meaning of paragraph 1
shall not include treaties or other international
agreements concluded between one Contrac-
ting State and a third State, or laws or regula-
tions promulgated for their specific implemen-
tation.

Article 3

Unless otherwise provided in this Agree-

ment, this Agreement shall apply to:

(a) nationals of the Contracting States,

(b) refugees and stateless persons within the

meaning of the Convention Relating to the
Status of Refugees, dated July 28, 1951, and
the Protocol to that Convention, dated January
31, 1967, and the Convention Relating to the
Status of Stateless Persons, dated September
28, 1954,

(c) other persons with respect to the rights

they derive from a national of either Contrac-
ting State, from a refugee or from a stateless
person, and

(d) nationals of a State other than a Contrac-

ting State who are not included among the per-
sons referred to in paragraph (c) of this Ar-
ticle.

Article 4

Unless otherwise provided in this Agree-

ment, the persons designated in Article 3 (a),
(b) or (c) who reside in the territory of a Cont-
racting State shall, in the application of the
laws of that Contracting State, receive equal
treatment with the nationals of that Contrac-
ting State.

background image

5

SFS 2004:1192

Artikel 5

I den mån ej annat föreskrivs i denna kon-

vention skall bestämmelser i en fördragsslu-
tande stats lagstiftning, enligt vilka rätt till el-
ler utbetalning av förmåner är beroende av bo-
sättning eller vistelse inom denna stats territo-
rium, inte tillämpas på i artikel 3 a), b) eller c)
angivna personer som är bosatta inom den
andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 6

I den mån ej annat föreskrivs i denna kon-

vention skall förmåner som utges enligt lag-
stiftningen i en av de fördragsslutande staterna
utges till medborgare i den andra fördragsslu-
tande staten, som är bosatta inom en tredje
stats territorium, på samma villkor och i
samma utsträckning som till den första statens
medborgare som är bosatta i denna tredje stat.

Avdelning II. Tillämplig lagstiftning
om försäkringstillhörighet

Artikel 7

1. I den mån ej annat föreskrivs i denna

konvention skall en person, som är sysselsatt
inom en fördragsslutande stats territorium, i
fråga om denna sysselsättning omfattas av lag-
stiftningen endast i nämnda stat.

2. a) Om en person som normalt är i tjänst

hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet
inom den ena fördragsslutande statens territo-
rium, av denna arbetsgivare utsänds till den
andra fördragsslutande statens territorium för
en period som inte förväntas överstiga 60 må-
nader, skall han eller hon omfattas av lagstift-
ningen endast i den förra fördragsslutande sta-
ten som om han eller hon fortfarande var sys-
selsatt inom dess territorium.

b) Vid tillämpning av föregående stycke

skall en arbetsgivare och ett dotterbolag som
tillhör arbetsgivaren (enligt definitionen i lag-
stiftningen i den fördragsslutande stat från vil-
ken personen har utsänts) anses vara en och

Article 5

Unless otherwise provided in this Agree-

ment, the laws of a Contracting State under
which entitlement to or payment of benefits is
dependent on residence or presence in the ter-
ritory of that Contracting State shall not be
applicable to the persons designated in Article
3 (a), (b) or (c) who reside in the territory of
the other Contracting State.

Article 6

Unless otherwise provided in this Agree-

ment, benefits payable under the laws of one
of the Contracting States shall be paid to na-
tionals of the other Contracting State, who are
resident in the territory of a third State, on the
same terms and to the same extent as to the na-
tionals of the first Contracting State resident in
the territory of this third State.

Part II. Applicable laws on coverage

Article 7

1. Unless otherwise provided in this Agree-

ment, a person employed within the territory
of one of the Contracting States shall, with re-
spect to that employment, be subject to the
laws of only that Contracting State.

2. (a) If a person normally in the service of

an employer having a place of business in the
territory of one Contracting State is sent by
that employer to the territory of the other Con-
tracting State for a period not expected to ex-
ceed 60 months, he shall be subject to the laws
of only the first Contracting State as if he were
still employed in the territory of the first Con-
tracting State.

(b) For purposes of applying the preceding

subparagraph, an employer and an affiliated or
subsidiary company of the employer (as defi-
ned under the laws of the Contracting State
from which the person was sent) shall be con-

background image

6

SFS 2004:1192

densamma, under förutsättning att anställ-
ningen inom den andra fördragsslutande sta-
tens territorium skulle ha omfattats av lagstift-
ningen i den fördragsslutande stat från vilken
personen har utsänts, om inte denna konven-
tion hade funnits.

c) En person som har utsänts av en arbetsgi-

vare inom en fördragsslutande stats territo-
rium till den andra fördragsslutande statens
territorium och som omfattas av lagstiftningen
i den första staten enligt bestämmelserna i
stycke a i denna punkt, skall anses vara bosatt
endast i den förra staten vid tillämpning av
svensk lagstiftning enligt artikel 2.1 b. Det-
samma gäller medföljande make och barn un-
der 18 år, så länge de inte har anställning som
faller under den andra statens lagstiftning.

3. Punkt 2 i denna artikel skall tillämpas när

en person som har utsänts av sin arbetsgivare
från en fördragsslutande stats territorium till
en tredje stats territorium, och som är försäk-
rad enligt lagstiftningen i den fördragsslutande
staten under sin anställning inom den tredje
statens territorium, därefter av denna arbetsgi-
vare utsänds från den tredje statens territorium
till den andra fördragsslutande statens territo-
rium.

Artikel 8

En person, som i annat fall skulle omfattas

av lagstiftningen i båda de fördragsslutande
staterna med avseende på självständig för-
värvsverksamhet utförd i endera staten och
som är bosatt i en fördragsslutande stat, skall
omfattas av lagstiftningen endast i den stat där
han är bosatt.

Artikel 9

1. Om en person är anställd som befäl eller

medlem i besättningen på ett fartyg, som för
en fördragsslutande stats flagga, och omfattas
av lagstiftningen i båda de fördragsslutande
staterna, skall han vara underkastad lagstift-

sidered one and the same, provided that the
employment in the territory of the other Cont-
racting State would have been covered under
the laws of the Contracting State from which
the person was sent in the absence of this
Agreement.

(c) A person who is sent by an employer lo-

cated in the territory of one Contracting State
to the territory of the other Contracting State,
and who is subject to the laws of the first State
according to the provisions of subparagraph
(a), shall be considered resident in only the
first State for purposes of Swedish laws desig-
nated in Article 2.1.b. as shall be the spouse
and children under the age of 18 who accom-
pany that person for any period in which they
are not engaged in employment subject to the
laws of the other State.

3. Paragraph 2 of this Article shall apply

where a person who has been sent by his
employer from the territory of one Contracting
State to the territory of a third State, and who
is insured under the laws of that Contracting
State while employed in the territory of the
third State, is subsequently sent by that
employer from the territory of the third State
to the territory of the other Contracting State.

Article 8

A person who would otherwise be covered

under the laws of both Contracting States with
respect to self-employment performed in ei-
ther Contracting State and who is a resident of
one Contracting State shall be subject to the
laws of only the Contracting State of which he
is a resident.

Article 9

1. If a person is employed as an officer or

member of a crew on a vessel which flies the
flag of one Contracting State and is covered
under the laws of both Contracting States, the
person shall be subject to the laws of only the

background image

7

SFS 2004:1192

ningen endast i den stat, vars flagga fartyget
för. Vid tillämpning av den föregående me-
ningen förstås med fartyg som för Förenta sta-
ternas flagga ett fartyg som anses som ameri-
kanskt enligt Förenta staternas lagstiftning.

2. En person som i annat fall skulle ha om-

fattats av lagstiftningen i båda de fördragsslu-
tande staterna med avseende på anställning
som befäl eller besättningsmedlem på ett flyg-
plan skall, vad avser denna anställning, endast
omfattas av svensk lagstiftning om han är bo-
satt inom Sveriges territorium och endast av
Förenta staternas lagstiftning om han är bosatt
inom Förenta staternas territorium.

Artikel 10

1.

Bestämmelserna i Wienkonventionen

den 18 april 1961 om diplomatiska förbindel-
ser och i Wienkonventionen den 24 april 1963
om konsulära förbindelser berörs inte av
denna konvention.

2. Medborgare i en av de fördragsslutande

staterna, som är anställda av denna stat inom
den andra fördragsslutande statens territorium,
men vilka inte är undantagna från den sist-
nämnda statens lagstiftning på grund av de i
första stycket nämnda Wienkonventionerna,
skall omfattas av lagstiftningen endast i den
förstnämnda staten. Med anställning hos För-
enta staterna avses anställning hos Förenta sta-
ternas regering eller hos ett självständigt re-
geringsorgan.

Artikel 11

1. De behöriga myndigheterna i de båda

fördragsslutande staterna kan komma överens
om undantag från bestämmelserna i artiklarna
7, 8, 9 och 10 med avseende på enskilda per-
soner eller persongrupper, dock att de berörda
personerna skall omfattas av lagstiftningen i
en av de fördragsslutande staterna.

2. När en person, som enligt denna konven-

tion omfattas av lagstiftningen i en fördrags-
slutande stat, även omfattas av lagstiftningen i

Contracting State whose flag the vessel flies.
For purposes of the preceding sentence, a ves-
sel which flies the flag of the United States is
one defined as an American vessel under the
laws of the United States.

2. A person who would other-wise be cove-

red under the laws of both Contracting States
with respect to employment as an officer or
member of a crew on an aircraft shall, with re-
spect to that employment, be subject only to
the laws of Sweden, and only to United States
laws if he resides in the territory of the United
States.

Article 10

1. This Agreement shall not affect the pro-

visions of the Vienna Convention on Diplo-
matic Relations of April 18, 1961, or of the
Vienna Convention on Consular Relations of
April 24, 1963.

2. Nationals of one of the Contracting Sta-

tes who are employed by that State in the terri-
tory of the other Contracting State but who are
not exempt from the laws of the other Cont-
racting State by virtue of the Vienna Conven-
tions mentioned in paragraph 1 shall be sub-
ject to the laws of only the first Contracting
State. Employment by the United States shall
mean employment by the United States Go-
vernment or an instrumentality thereof.

Article 11

1. The Competent Authorities of the two

Contracting States may agree on exceptions to
Articles 7, 8, 9 and 10, with respect to persons
or categories of persons, provided that the af-
fected persons shall be subject to the laws of
one of the Contracting States.

2. Where a person covered under the laws

of a Contracting State in accordance with this
Agreement is also covered under the laws of

background image

8

SFS 2004:1192

den andra fördragsslutande staten eller i en
tredje stat enligt bestämmelser i en konvention
mellan en fördragsslutande stat och en tredje
stat, kan de behöriga myndigheterna i de två
fördragsslutande staterna komma överens om
att undanta personen i fråga från tillämp-
ningen av avdelning II av denna konvention.

Avdelning III. Bestämmelser om
förmåner

Kapitel I. Bestämmelser tillämpliga på
Förenta staterna

Artikel 12

1. Om en person har fullgjort en försäk-

ringsperiod av minst sex kvartal enligt Förenta
staternas lagstiftning, men inte har fullgjort
tillräckligt antal försäkringskvartal för att upp-
fylla villkoren för rätt till förmåner enligt För-
enta staternas lagstiftning, skall försäkringsor-
ganet i Förenta staterna för att fastställa rätten
till förmåner enligt denna artikel medräkna
försäkringsperioder fullgjorda enligt den
svenska lagstiftningen om inkomstgrundad ål-
derspension i den mån de inte sammanfaller
med försäkringsperioder som redan tillgodo-
räknats enligt Förenta staternas lagstiftning.

2. Vid bestämmandet av rätten till förmån

enligt första stycket i denna artikel skall för-
säkringsorganet i Förenta staterna tillgodo-
räkna personen en försäkringsperiod av fyra
kvartal för varje förmånsgrundande år som in-
tygats av försäkringsorganet i Sverige. Någon
försäkringsperiod skall dock inte tillgodoräk-
nas för kalenderkvartal som redan tillgodoräk-
nats som försäkringskvartal enligt Förenta sta-
ternas lagstiftning. Sammanlagda antalet för-
säkringskvartal som tillgodoräknas för ett år
får icke överstiga fyra.

3. Om rätt till en förmån enligt Förenta sta-

ternas lagstiftning föreligger enligt bestäm-
melserna i första stycket, skall försäkringsor-
ganet i Förenta staterna beräkna ett grundbe-
lopp pro rata enligt Förenta staternas lagstift-
ning beräknat på a) de genomsnittsinkomster

the other Contracting State or a third State in
accordance with the provisions of an agree-
ment between either Contracting State and a
third State, the Competent Authorities of the
two Contracting States may agree to exclude
the person from the application of Part II of
this Agreement.

Part III. Provisions on benefits

Chapter I. Provisions Applicable to the United
States

Article 12

1. Where a person has completed at least six

quarters of coverage under United States laws,
but does not have sufficient quarters of cover-
age to satisfy the requirements for entitlement
to benefits under United States laws, the
agency of the United States shall take into ac-
count, for the purpose of establishing entitle-
ment to benefits under this Article, periods of
coverage which are credited under Swedish
laws on income-based old-age pension and
which do not coincide with periods of cover-
age already credited under United States laws.

2. In determining eligibility for benefits un-

der paragraph 1 of this Article, the agency of
the United States shall credit four quarters of
coverage for each creditable year of coverage
certified by the agency of Sweden; however,
no quarter of coverage shall be credited for
any calendar quarter already credited as a
quarter of coverage under United States laws.
The total number of quarters of coverage to be
credited for a year shall not exceed four.

3. Where entitlement to a benefit under

United States laws is established according to
the provisions of paragraph 1, the agency of
the United States shall compute a pro rata pri-
mary insurance amount in accordance with
United States laws based on (a) the person´s

background image

9

SFS 2004:1192

som tillgodoräknats uteslutande enligt Förenta
staternas lagstiftning och b) förhållandet mel-
lan längden av de försäkringsperioder som till-
godoräknats enligt Förenta staternas lagstift-
ning och längden av en försäkringstid för hela
livet bestämd enligt Förenta staternas lagstift-
ning. De förmåner som utges enligt Förenta
staternas lagstiftning skall grundas på detta
grundbelopp pro rata.

4. Rätten till en förmån från Förenta sta-

terna på grundval av bestämmelserna i första
stycket skall upphöra när enligt Förenta stater-
nas lagstiftning försäkringsperioder förvärvats
som är tillräckliga för rätt till lika stor eller
större förmån utan åberopande av bestämmel-
serna i första stycket.

5. Förenta staterna skall tillämpa artiklarna

4, 5 och 6 av denna konvention på ett sätt som
överensstämmer med paragraf 233 (c) 4 i För-
enta staternas socialförsäkringslag.

Kapitel II. Bestämmelser tillämpliga på
Sverige

Artikel 13

1. Om någon inte har rätt till en förmån på

grund av att han eller hon inte har tillgodoräk-
nats tillräckliga försäkringsperioder enligt
svensk lagstiftning skall, om inte annat följer
av denna konvention, rätten till förmånen be-
stämmas genom sammanläggning av försäk-
ringsperioder som tillgodoräknats i de båda
fördragsslutande staterna.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna

punkt skall fyra kvartal med försäkring enligt
Förenta staternas lagstiftning anses vara ett år
som får tillgodoräknas enligt den svenska lag-
stiftningen.

2. Bestämmelserna om sammanläggning i

punkt 1 i denna artikel skall inte tillämpas på
grundkravet på tre års bosättning i Sverige för
rätt till garantipension eller till sjukersättning
eller aktivitetsersättning i form av garantier-
sättning.

average earnings credited exclusively under
United States laws and (b) the ratio of the du-
ration of the person´s periods of coverage cre-
dited under United States laws to the duration
of a coverage lifetime as determined in accor-
dance with United States laws. Benefits paya-
ble under United States laws shall be based on
the pro rata primary insurance amount.

4. Entitlement to a benefit from the United

States which results from paragraph 1 shall
terminate with the acquisition of sufficient pe-
riods of coverage under United States laws to
establish entitlement to an equal or higher be-
nefit without the need to invoke the provision
of paragraph 1.

5. Articles 4, 5 and 6 of the Agreement shall

be applied by the United States in a manner
consistent with section 233 (c) (4) of the Uni-
ted States Social Security Act.

Chapter II. Provisions Applicable to Sweden

Article 13

1. Unless otherwise provided in this agree-

ment, if a person is not eligible for a benefit
because he has not accumulated sufficient pe-
riods of coverage under the laws of Sweden,
the eligibility of that person for the benefit
shall be determined by totalizing the periods
of coverage accumulated in both Contracting
States.

When applying the provisions in this para-

graph, four quarters of coverage under United
States laws shall be considered as a year credi-
table under the Swedish laws.

2. The totalizing provisions of paragraph 1

of this Article shall not apply to the basic re-
quirement of three years of residence in Swe-
den for entitlement to a guaranteed pension or
to sickness or activity compensation in the
form of guaranteed compensation.

background image

10

SFS 2004:1192

3. Vid fastställande av rätten till sjukersätt-

ning eller aktivitetsersättning skall försäkring
enligt Förenta staternas lagstiftning anses som
försäkring enligt den svenska lagstiftningen.
Vid tillämpning av föregående mening skall
en person anses vara försäkrad enligt Förenta
staternas lagstiftning om han eller hon är be-
rättigad till en förmån enligt den lagstift-
ningen, eller kan tillgodoräkna sig minst fyra
kvartals försäkringsperioder enligt den lag-
stiftningen under en period av åtta kalender-
kvartal som slutar med det kalenderkvartal un-
der vilket personen blev arbetsoförmögen en-
ligt svensk lagstiftning.

Vid beräkning av inkomstrelaterad sjuker-

sättning eller aktivitetsersättning skall endast
inkomst som intjänats under perioder då
svensk lagstiftning var tillämplig beaktas. För-
måner enligt Förenta staternas lagstiftning
skall inte påverka ett sådant ersättningsbelopp.

4. Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 skall

inte tillämpas på efterlevandestöd till barn. De
skall inte heller tillämpas på garantipensioner
eller sjukersättning eller aktivitetsersättning i
form av garantiersättning.

Avdelning IV. �vriga bestämmelser

Artikel 14

1. De behöriga myndigheterna skall vid-

taga nödiga administrativa åtgärder för till-
lämpningen av denna konvention.

2. Förbindelseorgan för genomförandet av

konventionen är:

a) för Förenta staterna, socialförsäkringsad-

ministrationen;

b) för Sverige, Riksförsäkringsverket.

Artikel 15

1. De fördragsslutande staternas behöriga

myndigheter och försäkringsorgan skall, inom
ramen för sina befogenheter, bistå varandra

3. When determining the right to sickness

or activity compensation, coverage under Uni-
ted States laws shall be considered the same as
coverage under Swedish laws. For purposes of
the preceding sentence, a person shall be con-
sidered to be covered under United States laws
if the person is eligible for a benefit under
suck laws or has credit for at least 4 quarters
of coverage under such laws during a period
of 8 calendar quarters ending with the calen-
dar quarter in which the person became disab-
led according to Swedish laws.

When computing the amount of income-

related sickness or activity compensation, only
income earned during periods when Swedish
laws were applicable shall be taken into ac-
count. Benefits under the laws of the United
States shall not affect the amount of such com-
pensation.

4. The provisions of Articles 5 and 6 shall

not apply to surviving children´s allowance.
Neither shall it apply to guaranteed pensions,
nor to sickness or activity compensation in the
form of guaranteed compensation.

Part IV. Miscellaneous provisions

Article 14

1. The Competent Authorities shall make

all necessary administrative arrangements for
the application of this Agreement.

2. Liaison agencies for the implementation

of this Agreement shall be:

(a) for the United States, the Social Security

Administration;

(b) for Sweden. the National Social Insu-

rance Board.

Article 15

1. The Competent Authorities and the agen-

cies of the Contracting States, within the
scope of their respective authority, shall assist

background image

11

SFS 2004:1192

vid tillämpningen av konventionen. Sådant bi-
stånd lämnas utan vederlag med de undantag
om vilka enighet nås i en tillämpningsöverens-
kommelse.

2. Skriftväxling mellan de behöriga myn-

digheterna och försäkringsorganen, meddelan-
den från enskilda personer och ansökningar el-
ler andra handlingar kan avfattas på engelska
eller svenska.

Artikel 16

De behöriga myndigheterna skall snarast

möjligt underrätta varandra om sådana änd-
ringar i den i artikel 2 angivna lagstiftningen
som kan beröra tillämpningen av konventio-
nen.

Artikel 17

De behöriga myndigheterna skall hålla var-

andra underrättade om de åtgärder som vidtas
för tillämpningen av konventionen.

Artikel 18

I en fördragsslutande stat medgiven befri-

else från avgifter eller kostnader, inbegripet
stämpel-, notariats- och registreringsavgifter,
för intyg och andra handlingar som skall ingi-
vas till myndigheter eller försäkringsorgan i
denna stat skall gälla även för handlingar som
vid tillämpningen av konventionen skall ingi-
vas till myndigheter och försäkringsorgan i
den andra staten. Handlingar som skall företes
i ärenden enligt denna konvention behöver
inte legaliseras genom diplomatisk eller kon-
sulär myndighet.

Artikel 19

En ansökan, besvärsinlaga eller annan

handling, som enligt en fördragsslutande stats
lagstiftning skall inges till ett försäkringsorgan

each other in implementing this Agreement.
This assistance shall be free of charge subject
to exceptions to be agreed upon in an adminis-
trative arrangement.

2. Correspondence between the Competent

Authorities and agencies, communications
from individual persons, and applications or
documents may be in English or Swedish.

Article 16

The Competent Authorities shall inform

each other as soon as possible of any amend-
ments to the laws specified in Article 2 which
may affect the application of this Agreement.

Article 17

The Competent Authorities shall keep each

other informed of the measures taken for the
application of this Agreement.

Article I8

Any exemption granted by one of the Con-

tracting States from fees or charges. including
stamp duties or notarial or registration fees, in
respect of certificates and documents required
to be submitted to its Competent Authority or
an agency shall also apply to certificates and
documents which for the purposes of this
Agreement must be submitted to the Compe-
tent Authority or an agency of the other Con-
tracting State. Documents and certificates
which are presented for purposes of this
Agreement shall be exempted from require-
ments for authentication by diplomatic or con-
sular authorities.

Article 19

An application, appeal, or other document

which according to the laws of a Contracting
State must be submitted to an agency of that

background image

12

SFS 2004:1192

i denna stat inom viss tid, skall anses ha in-
kommit i rätt tid, om den inom fastställd tid
ingivits till ett försäkringsorgan i den andra
staten. I sådant fall skall det försäkringsorgan,
till vilket handlingen ingivits, anteckna dagen
för mottagandet på handlingen och utan dröjs-
mål vidarebefordra den till förbindelseorganet
i den andra staten.

Artikel 20

1. En skriftlig ansökan om förmåner som

ingivits till ett försäkringsorgan i en fördrags-
slutande stat skall skydda sökandens rättighe-
ter enligt den andra fördragsslutande statens
lagstiftning, om

a) sökanden begär att ansökan skall betrak-

tas som ansökan enligt den andra statens lag-
stiftning eller

b) sökanden, vid tiden för ansökningen läm-

nar upplysningar som visar att den person, på
vars förhållanden anspråket grundar sig, har
fullgjort försäkringsperioder enligt den andra
statens lagstiftning förutsatt att sökanden inte
särskilt begär att ansökan inte skall betraktas
på detta sätt.

2. Sökanden kan begära att en ansökan som

ingivits till ett försäkringsorgan i en fördrags-
slutande stat får verkan från en annan dag i
den andra fördragsslutande staten, inom grän-
serna för och i överensstämmelse med lagstift-
ningen i denna andra stat.

Artikel 21

1. Utbetalningar enligt konventionen får gö-

ras i den utbetalande statens valuta.

2. Om valutarestriktioner införs i någon av

de fördragsslutande staterna, skall de båda sta-
ternas regeringar omedelbart besluta om erfor-
derliga åtgärder för att säkerställa överföring
av belopp som någon av staterna har att utbe-
tala enligt bestämmelserna i konventionen.

Contracting State within a specified period
shall be considered to have been timely filed if
it is submitted within the same period to an
agency of the other Contracting State. In such
case, the agency with which the application,
appeal, or document has been filed shall indi-
cate the date of receipt on the document and
transmit it without delay to the liaison agency
of the other Contracting State.

Article 20

1. A written application for benefits filed

with an agency of one Contracting State shall
protect the rights of the claimants under the
laws of the other Contracting State if the ap-
plicant

(a) requests that it be considered an applica-

tion under the laws of the other Contracting
State or

(b) in the absence of a request that it not be

so considered, provides information at the
time of application indicating that the person
on whose record benefits are claimed has
completed periods of coverage under the laws
of the other Contracting State.

2. An applicant may request that an applica-

tion filed with an agency of one Contracting
State be effective on a different date in the
other Contracting State within the limitations
of and in conformity with the laws of the other
Contracting State.

Article 21

1. Payments under the Agreement may be

made in the currency of the Contracting State
making the payment.

2. Should currency restrictions be introdu-

ced by either of the Contracting States, the
two Governments shall immediately decide on
the necessary steps to insure the transfer of
amounts owed by either Contracting State in
conformity with the provisions of this Agree-
ment.

background image

13

SFS 2004:1192

Artikel 22

1. Tvister som uppkommer vid tillämp-

ningen av konventionen skall såvitt möjligt lö-
sas i samförstånd av de fördragsslutande sta-
ternas behöriga myndigheter.

2. Om en sådan tvist inte har lösts inom sex

månader, kan var och en av de fördragsslu-
tande staterna hänskjuta ärendet för bindande
avgörande till en skiljedomstol, vars samman-
sättning och förfarande de fördragsslutande
staterna skall komma överens om.

Artikel 23

1. Denna konvention kan ändras i framtiden

genom tilläggsavtal som från och med att de
träder i kraft skall anses som integrerade delar
av konventionen. Sådana tilläggsavtal kan ges
retroaktiv verkan om så anges.

2. Den behöriga myndigheten i endera sta-

ten kan kalla till möte för övervägande av till-
läggsavtal.

Avdelning V. �vergångs- och
slutbestämmelser

Artikel 24

1. Denna konvention skall tillämpas på hän-

delser som inträffat före dess ikraftträdande, i
den mån de är av betydelse för rättigheter en-
ligt den i artikel 2 angivna lagstiftningen.
Konventionen grundar likväl ingen rätt till ut-
betalning av förmåner för tid före ikraftträdan-
det, och engångsbelopp vid dödsfall skall inte
utbetalas om dödsfallet inträffade före ikraft-
trädandet. Försäkringsperioder som fullgjorts
före konventionens ikraftträdande skall beak-
tas vid bestämmandet av rätt till förmåner en-
ligt konventionen.

2. Bestämmelserna i konventionens avdel-

ning III är tillämpliga endast på en ansökan
om förmåner som ingivits tidigast dagen för

Article 22

1. Disagreements arising in connection with

the application of this Agreement shall, as far
as possible, be resolved by mutual agreement
between the Competent Authorities of the
Contracting States.

2. If any such disagreement has not been re-

solved within a period of six months, either
Contracting State may submit the matter to
binding arbitration by an arbitral body whose
composition and procedure shall be agreed
upon by the Contracting States.

Article 23

1. This Agreement may be amended in the

future by supplementary agreements which,
from their entry into force, shall be considered
an integral part of this Agreement. Such sup-
plementary agreements may be given retroac-
tive effect if they so specify.

2. The Competent Authority of either Cont-

racting State may call a meeting for the consi-
deration of a supplementary agreement.

Part V. Transitional and final
provisions

Article 24

1. This Agreement shall apply to events

which occurred prior to its entry into forte in-
sofar as they are relevant to rights under the
laws specified in Article 2. However, no bene-
fits shall be payable under this Agreement
with respect to any period prior to its entry
into force, and no lump sum death benefit
shall be payable if the person died before its
entry into force. Periods of coverage com-
pleted before the entry into force of this
Agreement shall be taken into account in order
to determine the right to benefits under this
Agreement.

2. The provisions o Part III of this Agree-

ment shall apply only to an application for be-
nefits which is filed on or after the date this

background image

14

SFS 2004:1192

ikraftträdandet. Om inget slutgiltigt beslut har
fattats med anledning av en ansökan som ingi-
vits före dagen för konventionens ikraftträ-
dande, skall ansökan anses ha ingivits nämnda
dag.

3. Beslut fattade före konventionens ikraft-

trädande skall icke beröra rättigheter som upp-
står enligt konventionen. Konventionens
ikraftträdande skall inte medföra att en kon-
tantförmåns belopp sätts ned.

4. Bestämmelser i svensk lagstiftning som

begränsar rätten till förmåner för förfluten tid
skall icke tillämpas på en rätt som uppkommer
till följd av konventionens ikraftträdande, för-
utsatt att den som gör anspråk på förmånerna
ansöker om dessa inom ett år från dagen efter
konventionens ikraftträdande.

5. Sysselsättningsperioder som anges i arti-

kel 7 andra stycket skall räknas tidigast från
den dag som denna konvention träder i kraft.

Artikel 25

1. Denna konvention kan sägas upp av var-

dera av de fördragsslutande staterna. Om kon-
ventionen sägs upp, skall den förbli i kraft till
utgången av kalenderåret efter det år, under
vilket den ena staten skriftligen delgav den
andra staten uppsägningen.

2.

Upphör konventionen genom uppsäg-

ning, skall dess bestämmelser äga fortsatt till-
lämpning på förmåner som redan har beviljats.
Genom särskild överenskommelse avgör de
fördragsslutande staterna hur det skall förfaras
med rättigheter under förvärvande.

Artikel 26

Konventionen skall träda i kraft första da-

gen i tredje månaden efter den månad, under
vilken vardera regeringen från den andra re-
geringen mottagit skriftlig underrättelse om att
alla lagstadgade och författningsenliga åtgär-

Agreement enters into force. Where no final
decision has been made on an application filed
before the date this Agreement enters into
force, the application shall be considered to
have been filed on that date.

3. Determinations made before the entry

into force of this Agreement shall not affect
rights arising under it. This Agreement shall
not result in the reduction of cash benefit
amounts because of its entry into force.

4. Provisions of Swedish laws limiting re-

troactivity of the right to benefits shall not
apply to rights arising as a result of the entry
into force of this Agreement, provided that the
claimant submits an application for benefits
within one year after the date of entry into
force of this Agreement.

5. The period of work referred to in Article

7.2 shall be measured beginning on or after
the date on which this Agreement enters into
force.

Article 25

1. This Agreement may be denounced by

either of the Contracting States. If the Agree-
ment is denounced it shall remain in force and
effect until the expiration of one calendar year
following the year in which written notice of
its denunciation is given by one of the Con-
tracting States to the other Contracting State.

2.

If this Agreement is terminated by

denunciation, its provisions shall continue to
apply to benefits which have already been
awarded. Rights in the process of being acqui-
red by virtue of this Agreement shall be settled
by special arrangement between the Contrac-
ting States.

Article 26

This Agreement shall enter into force on the

first day of the third month following the
month in which each Government shall have
received from the other Government written
notification that it has complied with all statu-

background image

15

SFS 2004:1192

der för konventionens ikraftträdande har full-
gjorts.

Till bevis härom har de fördragsslutande

staternas ombud, vederbörligen befullmäkti-
gade av sina respektive regeringar, underteck-
nat denna konvention.

Som skedde den 27 maj 1985 i Stockholm i

två exemplar på svenska och engelska språ-
ken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

För Amerikas förenta staters regering

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

tory and constitutional requirements for the
entry into force of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being

duly authorized by their respective Governme-
nts, have signed this Agreement.

Done at Stockholm on the 27th of May,

1985 in duplicate in the English and Swedish
languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Sten Andersson

For the Government of the United States

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

4 SFS 2004:1167�1208

background image

16

SFS 2004:1192

Tillämpningsöverenskommelse till
konventionen mellan Konungariket
Sverige och Amerikas förenta stater
om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Ameri-

kas förenta staters regering har i enlighet med
artikel 14 första stycket i konventionen av
denna dag mellan Konungariket Sverige och
Amerikas förenta stater om social trygghet,
nedan benämnd ⬝konventionen⬝, kommit
överens om följande:

Kapitel 1. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna tillämpningsöverenskommelse an-

vända uttryck skall ha samma innebörd som i
konventionen.

Artikel 2

De i konventionens artikel 14 andra stycket

angivna förbindelseorganen skall komma
överens om gemensamma förfaranden och
blanketter som erfordras för genomförandet av
konventionen och denna tillämpningsöverens-
kommelse.

Kapitel 2. Bestämmelser om
försäkringstillhörighet

Artikel 3

1. I fall som avses i konventionens artikel 7

andra stycket skall genom intyg visas att lag-
stiftningen i en fördragsslutande stat är till-
lämplig. �ven i andra tillämpliga fall som av-
ses i avdelning II i konventionen kan sådant
intyg utfärdas.

2. Det i första stycket nämnda intyget skall

på begäran utfärdas

� i Förenta staterna
av socialförsäkringsadministrationen

Administrative Arrangement for the
Implementation of the Agreement
Between the Kingdom of Sweden and
the United States of America on Social
Security

The Government of the Kingdom of Swe-

den and The Government of the United States
of America, in conformity with article 14.1 of
the Agreement Between the Kingdom of Swe-
den and the United States of America on So-
cial Security of this date, hereinafter referred
to as the ⬝Agreement⬝, have agreed as fol-
lows:

Chapter 1. General Provisions

Article 1

Terms used in this Administrative Arrange-

ment shall have the same meaning as in the
Agreement.

Article 2

The liaison agencies designated in Article

14.2 of the Agreement shall agree upon joint
procedures and forms necessary for the imple-
mentation of the Agreement and this Adminis-
trative Arrangement.

Chapter 2. Provisions of Coverage

Article 3

1. In cases referred to in Article 7.2 of the

Agreement, the application of the laws of a
Contracting State shall be proved by a certifi-
cate. In other appropriate cases referred to in
Part II of the Agreement, such a certificate
may also be issued.

2. The certificate referred to in paragraph 1

shall be issued upon request

� In the United States
By the Social Security Administration

Bilaga 2

background image

17

SFS 2004:1192

� i Sverige
av Riksförsäkringsverket eller av de organ

som verket har bemyndigat därtill.

Kapitel 3. Bestämmelser om förmåner

Artikel 4

1. Det försäkringsorgan i en fördragsslu-

tande stat, till vilket en ansökan om förmåner
först inges i enlighet med artikel 20 i konven-
tionen, skall utan dröjsmål underrätta den
andra fördragsslutande statens försäkringsor-
gan härom, varvid för detta ändamål upprät-
tade blanketter används. Försäkringsorganet
skall även översända handlingar och andra till-
gängliga uppgifter som kan erfordras för att
försäkringsorganet i den andra staten skall
kunna fastställa sökandens rätt till förmåner
enligt bestämmelserna i konventionens avdel-
ning III. Avser ansökan förmåner vid invalidi-
tet, skall försäkringsorganet särskilt översända
alla läkarutlåtanden om sökandens invaliditet
som det förfogar över och som har betydelse
för ärendet.

2. Det försäkringsorgan i en fördragsslu-

tande stat som tar emot en ansökan som ingi-
vits till ett försäkringsorgan i den andra för-
dragsslutande staten skall utan dröjsmål förse
försäkringsorganet i den andra staten med så-
dana utlåtanden och andra tillgängliga uppgif-
ter som detta kan behöva för att slutbehandla
ärendet.

3. Det försäkringsorgan i fördragsslutande

stat, till vilket en ansökan om förmåner ingi-
vits, skall styrka riktigheten av de uppgifter
som lämnas om sökanden och hans familje-
medlemmar. Förbindelseorganen skall komma
överens om vilka slag av uppgifter som skall
styrkas.

Artikel 5

Vid tillämpningen av artikel 12 i konventio-

nen skall det svenska försäkringsorganet un-
derrätta Förenta staternas försäkringsorgan om

� In Sweden
By the National Social Insurance Board or,

after authorization, its delegate.

Chapter 3. Provisions on Benefits

Article 4

1. The agency of the Contracting State with

which an application for benefits is first filed
in accordance with Article 20 of the Agree-
ment shall inform the agency of the other Con-
tracting State of this fact without delay, using
forms established for this purpose. It shall also
transmit documents and such other available
information as may be necessary for the
agency of the other Contracting State to estab-
lish the right of the applicant to benefits ac-
cording to the provisions of Part III of the
Agreement. In the case of an application for
disability benefits it shall. in particular, trans-
mit all relevant medical evidence in its posses-
sion concerning the disability of the applicant.

2. The agency of a Contracting State which

receives an application filed with an agency of
the other Contracting State shall without delay
provide the agency of the other Contracting
State with such evidence and other available
information as it may require to complete ac-
tion on the claim.

3. The agency of the Contracting State with

which an application for benefits has been
filed shall verify the accuracy of the informa-
tion pertaining to the applicant and his family
members. The types of information to be veri-
fied shall be agreed upon by the liaison agen-
cies.

Article 5

In the application of Article 12 of the

Agreement, the Swedish agency shall notify
the United States agency of the years in which

background image

18

SFS 2004:1192

de år, för vilka en person har förmånsgrun-
dande försäkringsperioder enligt svensk lag-
stiftning.

Artikel 6

Vid tillämpning av artikel 13 i konventio-

nen skall försäkringsorganet i Förenta staterna
när så erfordras underrätta det svenska försäk-
ringsorganet om de försäkringsperioder som
en person fullgjort enligt Förenta staternas
lagstiftning.

Kapitel 4. �vriga bestämmelser

Artikel 7

På det sätt varom närmare överenskom-

melse träffas med stöd av artikel 2 i denna till-
lämpningsöverenskommelse skall försäkrings-
organet i en fördragsslutande stat på begäran
av försäkringsorganet i den andra fördragsslu-
tande staten tillhandahålla tillgängliga uppgif-
ter om varje angiven enskild persons anspråk
som erfordras för tillämpning av konventionen
eller den i konventionens artikel 2 första
stycket angivna lagstiftningen.

Artikel 8

Kopior av handlingar som av försäkringsor-

ganet i en fördragsslutande stat intygas vara
sanna och riktiga kopior skall försäkringsorga-
net i den andra fördragsslutande staten utan yt-
terligare bestyrkande godta som sanna och rik-
tiga kopior. Försäkringsorganet i var och en av
de fördragsslutande staterna avgör vid till-
lämpning av sin lagstiftning slutligt bevisvär-
det av handlingar som underställts organet,
oberoende av varifrån de kommer.

Artikel 9

De två fördragsslutande staternas förbindel-

seorgan skall på sätt varom överenskommelse
skall träffas, för varje kalenderår utväxla sta-

a person has creditable periods of coverage
under Swedish laws.

Article 6

In the application of Article 13 of the

Agreement, the United States agency shall
when necessary notify the Swedish agency of
the periods of coverage which a person has
completed under the laws of the United States.

Chapter 4. Miscellaneous Provisions

Article 7

In accordance with measures to be agreed

upon pursuant to Article 2 of this Administra-
tive Arrangement, the agency of one Contract-
ing State shall, upon request of the agency of
the other Contracting State, furnish available
information relating to the claim of any speci-
fied individual for the purpose of administer-
ing the Agreement or the laws specified in Ar-
ticle 2.1 of the Agreement.

Article 8

Copies of documents which are certified as

true and exact copies by the agency of one
Contracting State shall be accepted as true and
exact copies by the agency of the other Con-
tracting State, without further certification.
When applying its laws, the agency of each
Contracting State shall be the final judge of
the probative value of the evidence submitted
to it from whatever source.

Article 9

The liaison agencies of the two Contracting

States shall exchange statistics on the number
of certificates issued under Article 3 of this

background image

19

SFS 2004:1192

tistik över det antal intyg som utfärdats enligt
artikel 3 i denna tillämpningsöverenskom-
melse och de utbetalningar som enligt konven-
tionen gjorts till förmånstagare. Uppgifterna
skall för varje förmånsslag omfatta antalet för-
månstagare och totala förmånsbeloppet.

Artikel 10

1. Begärs administrativt bistånd enligt arti-

kel 15 i konventionen skall de försäkrings-
organ som lämnar biståndet ersättas för andra
utgifter än normala personal och driftkostna-
der.

2. Begär försäkringsorganet i en fördrags-

slutande stat att en sökande till förmån eller
förmånstagare skall genomgå läkarundersök-
ning, skall sådan undersökning, om försäk-
ringsorganet så begär, ombesörjas av försäk-
ringsorganet i den andra fördragsslutande sta-
ten, där sökanden eller förmånstagaren vistas,
i överensstämmelse med de regler som gäller
för det försäkringsorgan som ombesörjer un-
dersökningen och på bekostnad av det försäk-
ringsorgan som begär undersökningen.

3. Försäkringsorganet i endera fördragsslu-

tande staten skall på begäran, utan kostnad för
försäkringsorganet i den andra fördragsslu-
tande staten, tillhandahålla alla medicinska
uppgifter och handlingar som det förfogar
över och som är av betydelse vid bedömning
av sökandens eller förmånstagarens arbets-
oförmåga.

4. Belopp som skall ersättas enligt första

och andra styckena skall gottgöras så snart de-
taljerade uppgifter om utgifterna framlagts.

Artikel 11

I fall då konventionen eller tillämpnings-

överenskommelsen föreskriver att meddelan-
den lämnas mellan försäkringsorgan i de för-
dragsslutande staterna, kan försäkringsorga-
nen lämna sådana meddelanden antingen di-
rekt eller genom förbindelseorganen.

Administrative Arrangement and on the pay-
ments made to beneficiaries under the Agree-
ment for each calendar year in a form to be
agreed upon. The data shall include the num-
ber of beneficiaries and the total amount of
benefits, by type of benefit.

Article 10

1. Where administrative assistance is re-

quested under Article 15 of the Agreement,
expenses other than regular personnel and op-
erating costs of the agencies providing the as-
sistance shall be reimbursed.

2. Where the agency of a Contracting State

requires that a claimant or beneficiary submit
to a medical examination, such examination, if
requested by that agency, shall be arranged by
the agency of the other Contracting State in
which the claimant or beneficiary is present,
in accordance with the rules of the agency
making the arrangements and the expense of
the agency which requests the examination.

3. Upon request, the agency of either Con-

tracting State shall furnish without expense to
the agency of the other Contracting State any
medical information and documentation in its
possession relevant to the disability of the
claimant or beneficiary.

4. Amounts owed under paragraphs 1 and 2

shall be reimbursed upon presentation of a de-
tailed statement of expenses.

Article 11

Where the Agreement or this Administra-

tive Arrangement provides for communication
between agencies of the Contracting States,
the agencies may communicate either directly
or through the liaison agencies.

background image

20

SFS 2004:1192

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Artikel 12

Såvida inte annat är medgivet enligt den all-

männa lagstiftningen i en fördragsslutande stat
skall uppgifter om en enskild person, som i
överensstämmelse med konventionen vidare-
befordras till denna stat av den andra fördrags-
slutande staten, användas uteslutande för till-
lämpning av konventionen. Uppgifter av detta
slag som en fördragsslutande stat har mottagit
skall behandlas i enlighet med den nationella
lagstiftningen i nämnda stat om skydd för upp-
gifter av privat och konfidentiell natur.

Artikel 13

Denna tillämpningsöverenskommelse skall

träda i kraft samma dag som konventionen trä-
der i kraft och skall gälla under samma tid.

Som skedde i Stockholm den 27 maj 1985 i

två exemplar på svenska och engelska språ-
ken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

För Amerikas förenta staters regering

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Article 12

Unless authorized by the national statues of

a Contracting State, information about an indi-
vidual which is transmitted in accordance with
the Agreement to that Contracting State by
other Contracting State shall be used exclu-
sively for purposes of implementing the
Agreement. Such information received by a
Contracting State shall be governed by the na-
tional statues of that Contracting State for the
protection of privacy and confidentiality of
personal data.

Article 13

This Administrative Agreement shall enter

into force on the date of entry into force of the
Agreement and shall have the same period of
validity.

Done at Stockholm on the 27th of May,

1985 in duplicate in the Swedish and English
languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Sten Andersson

For the Government of the United States

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.