SFS 2010:1294 Lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade / SFS 2010:1294 Lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
101294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av
inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m.
för neurosedynskadade;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:466) om beräkning

av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
ska ha följande lydelse.

2 §

2

För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som

antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn
ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kro-
nor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av

1. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. 97 kap. 6�10 §§ socialförsäkringsbalken,
5. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
6. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), samt
7. 102 kap. 10�13 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2009:1057.

SFS 2010:1294

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.