SFS 2014:766 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall / SFS 2014:766 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
140766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:606) om utredningar
avseende vissa dödsfall;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (2007:606) om utred-

ningar avseende vissa dödsfall

2 ordet ⬝polismyndighet⬝ ska bytas ut mot

⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 4 § 2011:1111.

SFS 2014:766

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.