SFS 2018:1375 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall / SFS 2018:1375 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
SFS2018-1375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende

vissa dödsfall

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:606) om utred-
ningar avseende vissa dödsfall2

dels att rubriken till lagen ska ha följande lydelse,
dels att 1�5 a och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 10 §§, och närmast före

10 § en ny rubrik av följande lydelse.

Lag om utredningar för att förebygga vissa skador och

dödsfall

1 §3 Syftet med utredningsverksamheten enligt denna lag är att ge rege-
ringen underlag för beslut om åtgärder som har som mål att förebygga att

1. barn far illa, eller
2. vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare

närstående personer.

2 §4 En utredning enligt denna lag ska genomföras när ett brott har begåtts
mot ett barn och det finns anledning att anta att brottet har samband med
något förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd om

1. barnet har avlidit med anledning av brottet,
2. barnet har utsatts för grov misshandel eller synnerligen grov miss-

handel av en närstående eller tidigare närstående person,

3. brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp

eller försök eller förberedelse till barnadråp, eller

4. brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till grov misshandel

eller synnerligen grov misshandel och är begånget av en närstående eller
tidigare närstående person.

En utredning ska även genomföras när det annars finns särskilda skäl att

utreda en händelse enligt första stycket och det finns anledning att anta att
händelsen har samband med något förhållande som har inneburit att barnet
varit i behov av skydd.

I fall som avses i första stycket 1 eller om det finns sådana särskilda skäl

som avses i andra stycket får en utredning genomföras även när ett barn har
avlidit utomlands, om barnet vid dödsfallet var svensk medborgare eller
hade sin hemvist i Sverige.

1 Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:1111.

3 Senaste lydelse 2011:1111.

4 Senaste lydelse 2011:1111.

SFS

2018:1375

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

Med barn avses i denna lag personer under 18 år.

2 a §5 En utredning enligt denna lag ska genomföras när ett brott har be-
gåtts mot en vuxen person av en närstående eller tidigare närstående person
och det finns anledning att anta att brottet har samband med något för-
hållande som har inneburit att den vuxna personen varit i behov av skydd
eller stöd och hjälp för att förändra sin situation om

1. den vuxna personen har avlidit med anledning av brottet, eller
2. brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp.
En utredning ska även genomföras när det annars finns särskilda skäl att

utreda en händelse enligt första stycket och det finns anledning att anta att
händelsen har samband med något förhållande som har inneburit att den
vuxna personen varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra
sin situation.

I fall som avses i första stycket 1 eller om det finns sådana särskilda skäl

som avses i andra stycket får en utredning genomföras även när en vuxen
person har avlidit utomlands, om personen vid dödsfallet var svensk med-
borgare eller hade sin hemvist i Sverige.

3 § Utredningsverksamheten ska bedrivas av den myndighet som rege-
ringen bestämmer (utredningsmyndigheten).

Utredningsmyndigheten får anlita experter och sakkunniga för att biträda

utredningen.

Statliga förvaltningsmyndigheter som bedriver tillsyn över verksamhet

som berörs av en utredning eller vars ansvarsområde berörs av en utredning
ska, efter begäran från utredningsmyndigheten, biträda utredningsmyndig-
heten genom att ställa experter till förfogande.

Skyldigheten att ställa experter till utredningsmyndighetens förfogande

enligt andra stycket gäller inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och
Justitiekanslern.

3 a § Statliga förvaltningsmyndigheter, dock inte Riksdagens ombuds-
män, Riksrevisionen och Justitiekanslern, bör genomföra tillsyn eller intern
tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning enligt denna lag.

Utredningsmyndigheten ska informera den myndighet som är ansvarig för

tillsynen enligt första stycket att ett ärende har inletts.

Om en myndighet som avses i andra stycket redan har utövat tillsyn eller

inleder tillsyn med anledning av informationen enligt samma stycke, ska
utredningsmyndigheten underrättas om vad som iakttagits i tillsynen och om
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tillsynen.

4 §6 Om misstanke har uppkommit om brott som avses i 2 § första stycket
eller 2 a § första stycket ska Polismyndigheten eller åklagare underrätta
utredningsmyndigheten om beslut som innebär att en förundersökning eller
en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare inte ska inledas eller ska läggas ned eller ska avslutas
utan att åtal eller bevistalan enligt 38 § nämnda lag väcks.

Om åklagare har väckt åtal eller bevistalan för brott som avses i 2 § första

stycket eller 2 a § första stycket ska åklagaren, efter att domstolens dom eller
slutliga beslut i målet har fått laga kraft, underrätta utredningsmyndigheten
om domen eller beslutet.

5 Senaste lydelse 2011:1111.

6 Senaste lydelse 2014:766.

2018:1375

background image

3

SFS

5 §7 Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utred-
ningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning
enligt 2 §:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2,
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

och fullgör uppgifter som berör barn eller annan sådan verksamhet inom
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område, och

5. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i

1�4, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

5 a §8 Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utred-
ningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning
enligt 2 a §:

1. myndigheter som i sin verksamhet har kommit i kontakt med den vuxna

person eller den närstående eller tidigare närstående person som avses i
2 a §,

2. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1,
3. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

och fullgör uppgifter inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens
område, och som har kommit i kontakt med den vuxna person eller den när-
stående eller tidigare närstående person som avses i 2 a §, och

4. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i

1�3, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

7 §9 En utredning ska klarlägga det händelseförlopp som föregått en sådan
händelse som avses i 2 § eller 2 a §, möjliga orsaker till händelsen och vilka
åtgärder som har vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda barnet eller
skydda eller stödja och hjälpa den vuxna personen.

Tystnadsplikt


10 § En enskild person eller den som är eller varit verksam inom enskild
verksamhet och som medverkat i en utredning enligt denna lag får inte obe-
hörigen röja vad denne då har fått veta om enskilds personliga förhållanden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller för utredningar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Marianne Jenryd

(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2011:1111. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2011:1111. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

9 Senaste lydelse 2011:1111.

2018:1375

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.