SFS 2009:1015 Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen / SFS 2009:1015 Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
091015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:206) om
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar
från välfärdssystemen;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2008:206) om

underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar och lån för personligt än-

damål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av
Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala stu-
diestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskas-
sorna.

2 §

Underrättelseskyldighet enligt lagen gäller för Migrationsverket, För-

säkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndighe-
ten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och arbetslöshets-
kassorna. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande
verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

SFS 2009:1015

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.