SFS 2010:1303 Lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2010:1303 Lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
101303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av
kostnader för stöd och service till vissa
funktionshindrade;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2008:342) om ut-

jämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha
följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om utjämningsbidrag och utjäm-

ningsavgift för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om
assistansersättning.

2 §

För varje kommun beräknas en standardkostnad för

1. insatser enligt 9 § 2�8 och 10 lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade,

2. bostad med särskild service för vuxna, och
3. den ersättning varje kommun betalar till Försäkringskassan enligt

51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken.

Om en person har beviljats både insatsen biträde av personlig assistent el-

ler ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans och insatsen
bostad med särskild service för vuxna, ska endast sistnämnda insats ingå i
beräkningen.

Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad teoretisk kost-

nad för de insatser och den ersättning som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1303

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.