SFS 2002:304 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken / SFS 2002:304 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
020304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:461) om efter-

levandepension och efterlevandestöd till barn

dels

att 7 kap. 14 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 14 a §, av följande

lydelse.

7 kap.

14 §

Om en pensionsberättigad som avses i 4 eller 6 kap. och som inte

uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension eller lagen (1998:702) om garantipension eller äldreförsörjningsstöd
enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd sedan minst trettio dagar i
följd är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är häktad skall, från och med den
trettioförsta dagen, garantipension enligt denna lag utges med högst ett be-
lopp som innebär att garantipensionen tillsammans med inkomstgrundad ef-
terlevandepension eller änkepension enligt denna lag uppgår till för månad
räknat 4,5 procent av prisbasbeloppet. Denna begränsning gäller inte för tid
under vilken den pensionsberättigades fängelsestraff verkställs utanför kri-
minalvårdsanstalt enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.
Såsom intagen räknas även den som olovligen avvikit från anstalt eller vistas
utom anstalt med anledning av permission. För tid under vilken en pensions-
berättigad vistas utanför en kriminalvårdsanstalt enligt 34 § lagen om krimi-
nalvård i anstalt tillämpas i stället bestämmelserna i 14 a §. Skall garantipen-
sionen dras in för del av en kalendermånad, beräknas garantipensionen för
varje dag till en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste
högre krontal.

Om ett barn sedan minst trettio dagar i följd på statens bekostnad vårdats

på anstalt eller annars fått kost och bostad, får efterlevandestöd till barn en-
ligt 3 kap. inte utges. Sådan förmån får dock utges för tid då barnet är inack-
orderat vid sameskola. Skall efterlevandestödet dras in för del av en kalen-
dermånad, beräknas efterlevandestödet för varje dag till en trettiondel av
månadsbeloppet och avrundas till närmaste högre krontal.

I fråga om en elev i specialskola får efterlevandestöd utges utan hinder av

bestämmelserna i andra stycket för tid då eleven vistas utom skolan. För så-

1

Prop. 2001/02:164, bet. 2001/02:SfU16, rskr. 2001/02:252.

SFS 2002:304

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

SFS 2002:304

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

dan tid skall 16 § andra stycket lagen (1998:703) om handikappersättning
och vårdbidrag tillämpas på motsvarande sätt.

14 a §

För varje dag som en pensionsberättigad, som uppbär pensionsför-

måner enligt 4 eller 6 kap. men inte ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension
eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant
familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vil-
ken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att försäkringskas-
san, efter skatteavdrag enligt skattbetalningslagen (1997:483), gör avdrag
från pensionsförmånerna enligt 4 eller 6 kap. när de betalas ut. Om den pen-
sionsberättigade samtidigt med förmånerna uppbär aktivitetsersättning eller
sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller livränta
enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall endast ett av-
drag göras från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel

av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall
det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.