SFS 2000:463 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken / SFS 2000:463 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
000463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 11 §, 8 kap., 10 kap. 4 §,

14 kap., 16 kap. 3, 7 a, 10 och 11 §§ lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring

2

, punkterna 2�10, 13, 14 och 18�20 i övergångsbestämmelserna till

lagen (1988:881) om ändring i nämnda lag samt punkten 5 i övergångsbe-
stämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i nämnda lag skall upphöra
att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter om efterle-

vandepension gäller fortfarande för pension som avser tid före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:91, bet. 1999/2000:SfU13, rskr. 1999/2000:235.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

14 kap. 3 § 1997:1040

Senaste lydelse av

14 kap. 4 § 1988:881

5 kap. 11 § 1992:1277

14 kap. 5 § 1988:881

8 kap. 1 § 1988:881

14 kap. 6 § 1988:881

8 kap. 2 § 1999:1397

14 kap. 7 § 1992:1277

8 kap. 3 § 1988:881

14 kap. 8 § 1988:881

8 kap. 4 § 1996:1587

16 kap. 3 § 1988:881

8 kap. 5 § 1988:881

16 kap. 7 a § 1988:881

8 kap. 6 § 1992:1702

16 kap. 10 § 1988:1327

8 kap. 7 § 1992:1702

16 kap. 11 § 1988:881

8 kap. 8 § 1988:881

punkt 2 1996:1587

8 kap. 9 § 1992:1277

punkt 5 (till 1988:881) 1996:1587

8 kap. 10 § 1988:881

punkt 6 1996:1587

8 kap. 11 § 1996:1587

punkt 8 1998:677

8 kap. 12 § 1999:1397

punkt 18 1997:1312

10 kap. 4 § 1988:881

punkt 19 1996:1587

14 kap. 1 § 1988:881

punkt 20 1996:1587.

14 kap. 2 § 1988:881

SFS 2000:463

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.