SFS 2001:492 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken / SFS 2001:492 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
010492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension

dels

att 1 kap. 10 § och 15 kap. 19 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 kap. 5 och 17 §§, 3 kap. 1, 4�7 och 19 §§, 4 kap. 1 och 9 §§,

5 kap. 13 §, 6 kap. 16 §, 12 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före
3 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 17 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

5 §

2

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas vidare

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen
har trätt i stället för en försäkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller en-
skild tjänst,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4. ersättning som en allmän försäkringskassa har utgett enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vård-

bidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

11. utbildningsbidrag för doktorander,
13. särskilt utbildningsbidrag,

1

Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257.

2

Senaste lydelse 2000:1405.

SFS 2001:492

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:492

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver, samt

17. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 8 kap. lagen om allmän försäkring.

17 §

Om en ersättning som är pensionsgrundande eller för vilken det skall

beräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 § eller pensionspoäng
enligt 4 kap. 9 §, har betalats ut av en allmän försäkringskassa eller en ar-
betslöshetskassa till en försäkrad och den försäkrade senare för samma må-
nad har beviljats annan ersättning som är pensionsgrundande och samordnad
med den ersättning som betalats ut tidigare, är den senare beviljade ersätt-
ningen inte pensionsgrundande till den del den avser tid före utbetalnings-
månaden.

Beviljas vid samma tidpunkt inkomstrelaterad sjukersättning eller in-

komstrelaterad aktivitetsersättning enligt 8 kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring och livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,
skall det vid tillämpning av första stycket anses som om sjukersättningen
eller aktivitetsersättningen har betalats ut före livräntan.

17 a §

Utges livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk-

ring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen
tillsammans med sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring är livräntan inte pensionsgrundande till
den del den har samordnats med inkomstrelaterad sådan ersättning.

3 kap.

1 §

3

Andra pensionsgrundande belopp

än pensionsgrundande inkomst är

belopp som beräknats på visst sätt för en försäkrad som har uppburit in-
komstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning, för
en försäkrad som har fullgjort plikttjänstgöring, för en försäkrad förälder till
små barn samt för en försäkrad som har studerat med studiemedel.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

4 §

En försäkrad som för någon del av ett år har uppburit inkomstrelaterad

sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 8 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring, skall tillgodoräknas ett pensionsgrun-
dande belopp för det året, om inte annat följer av 6 eller 7 §.

Bestämmelser om pensionsgrundande inkomst med anledning av in-

komstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning
finns i 2 kap.

3

Senaste lydelse 1999:1408.

background image

3

SFS 2001:492

5 §

Ett pensionsgrundande belopp enligt 4 § skall för hel inkomstrelaterad

sjukersättning och hel inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas enligt
följande. Den antagandeinkomst som ligger till grund för den inkomstrela-
terade ersättningen skall minskas med ett belopp motsvarande 7 procent av
antagandeinkomsten. Det pensionsgrundande beloppet utgör för varje må-
nad som hel ersättning uppburits skillnaden mellan en tolftedel av den mins-
kade antagandeinkomsten och den pensionsgrundande inkomsten av
nämnda ersättning efter avdrag enligt 2 kap. 21 §.

Har den försäkrade för en månad uppburit en fjärdedels, halv, två tredje-

dels eller tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning skall vid be-
räkning enligt första stycket användas så stor andel av antagandeinkomsten
som svarar mot graden av sjukersättning eller aktivitetsersättning.

6 §

Om sjukersättningen eller aktivitetsersättningen med tillämpning av

6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har varit samordnad
med pensionsgrundande livränta skall följande gälla.

Den del av antagandeinkomsten som avses i 5 § eller, om endast en del av

sjukersättningen eller aktivitetsersättningen har varit samordnad med livrän-
tan, en andel av det beloppet som svarar mot den samordnade delen av sjuk-
ersättningen eller aktivitetsersättningen, skall tillgodoräknas den försäkrade
som pensionsgrundande belopp endast om och i den utsträckning det över-
stiger den försäkrades livränta före samordning.

7 §

Om en pensionsgrundande ersättning har betalats ut av en allmän för-

säkringskassa eller en arbetslöshetskassa till en försäkrad och den försäkrade
senare för samma månad har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning som är samordnad med den tidigare utbetalade ersättningen, skall pen-
sionsgrundande belopp med anledning av sjukersättningen eller aktivitetser-
sättningen inte tillgodoräknas till den del denna ersättning avser tid före den
månad då den har betalats ut.

19 §

Vid beräkning enligt 17 § första stycket 1 skall summan av den pen-

sionsgrundande inkomst och det pensionsgrundande belopp för inkomstrela-
terad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 4 § som
avser året före barnets födelse räknas om med hänsyn till förändringar av
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den omräk-
nade summan skall rundas av till närmaste lägre hundratal kronor.

Om den försäkrade inte inom föreskriven tid till fullo har betalat ålders-

pensionsavgift och allmän pensionsavgift för inkomster av annat förvärvsar-
bete som hänför sig till året före barnets födelse, skall det, vid sådan beräk-
ning som avses i första stycket, bortses från pensionsgrundande inkomster
av annat förvärvsarbete för det året till den del avgifterna inte har betalats för
inkomsterna.

4 kap.

1 §

För varje år för vilket det för en försäkrad har fastställts pensionsgrun-

dande inkomst eller andra pensionsgrundande belopp, skall, om inte annat
följer av 4 §,

pensionsrätt

fastställas för den försäkrade. För det år då den

background image

4

SFS 2001:492

försäkrade har avlidit skall endast pensionsrätt för premiepension fastställas.
Pensionsrätt skall inte fastställas för den som är född år 1937 eller tidigare.

För varje år för vilket pensionsgrundande inkomst har fastställts skall

också, om inte annat följer av 8 och 9 §§,

pensionspoäng

fastställas för den

försäkrade. Pensionspoäng skall dock inte fastställas för det år då den för-
säkrade har avlidit eller för år efter det då en försäkrad har fyllt 64 år.

Vårdår

skall tillgodoräknas en försäkrad under de förutsättningar som

anges i 12 §. Vårdår skall dock inte tillgodoräknas för år före det då den för-
säkrade fyllt 16 år och inte heller för det år då han eller hon har avlidit eller
för år efter det då den försäkrade har fyllt 64 år. Vårdår skall inte heller till-
godoräknas om den försäkrade tillgodoräknas pensionspoäng för samma år
eller om pensionspoäng för det året enligt 8 § andra stycket inte tillgodoräk-
nats den försäkrade på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning.

9 §

Vid tillämpning av 8 § skall med pensionsgrundande inkomst likställas

pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 §.

5 kap.

13 §

4

Vid beräkning av inkomstpension skall hänsyn tas till pensionsbe-

hållning som härrör från pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring en-
ligt 3 kap. 8 §, pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt
3 kap. 10 § och pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 § en-
dast om det för den pensionsberättigade, senast det år han eller hon fyller
70 år, har fastställts pensionsgrundande inkomster som för vart och ett av
minst fem år uppgått till lägst två gånger det för respektive intjänandeår gäl-
lande inkomstbasbeloppet.

Pension på den pensionsbehållning som avses i första stycket skall inte ut-

ges för tid före året efter fastställelseåret för pensionsgrundande inkomst det
sista år som avses i första stycket.

Vid bedömning enligt första och andra styckena skall bortses från pen-

sionsgrundande inkomst som enligt bestämmelserna om bristande eller un-
derlåten avgiftsbetalning i 4 kap. 4 § inte legat till grund för beräkning av
pensionsrätt. Vidare skall vid bedömning enligt första och andra styckena
med pensionsgrundande inkomst likställas pensionsgrundande belopp för
sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 3 kap. 4 §.

6 kap.

16 §

För en pensionsberättigad som är född under något av åren 1911�

1927 skall tilläggspension beräknas som om pensionspoäng kunnat tillgodo-
räknas om han eller hon hade fått rätt till förtidspension enligt 13 kap. 1 § la-
gen (1962:381) om allmän försäkring, i dess lydelse före den 1 januari 2003,
från och med januari månad det år han eller hon uppnått 65 års ålder. Detta
gäller dock endast om pensionen därigenom blir större.

4

Senaste lydelse 1999:1408.

background image

5

SFS 2001:492

12 kap.

1 §

5

�&lderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansö-

kan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. En pensions-
berättigad som är född under något av åren 1938�1953 och som uppbär in-
komstpension utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan särskild an-
sökan, erhålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått
rätt till sistnämnda pension.

Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är bosatt

i Sverige inte tre månader före ingången av den månad då han eller hon fyl-
ler 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller tilläggspension, skall den all-
männa försäkringskassan utreda om den pensionsberättigade vill ta ut ål-
derspension. För den som månaden före den då han eller hon fyller 65 år har
uppburit sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall mot-
svarande gälla, om ansökan om inkomst- eller tilläggspension enligt denna
lag inte har gjorts senast förstnämnda månad.

2 §

�&lderspension skall utges från och med den månad som anges i ansö-

kan, dock tidigast från och med månaden efter det att ansökan kom in till
den allmänna försäkringskassan.

Har den pensionsberättigade uppburit sjukersättning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterlevandepension enligt
lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn omedelbart före 65 års ålder får inkomst- och
tilläggspension beviljas för högst tre månader före ansökningsmånaden,
dock tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyllde 65
år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande beträffande pensionsrätt för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne

Jenryd

(Socialdepartementet)

5

Senaste lydelse 1999:802.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.