SFS 2010:468 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken / SFS 2010:468 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
100468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 a §,
av följande lydelse.

2 kap.

15 a §

Bestämmelserna i 1 § i den upphävda lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd i deras lydelse före den 1 juli 2010 tillämpas i fråga om
den som inställt sig till antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om
möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grund-
utbildning.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

SFS 2010:468

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.