SFS 2010:1313 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken / SFS 2010:1313 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
101313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ⬝Internationella för-

hållanden⬝,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 2 § ska införas en ny paragraf,

2 kap. 1 b §, av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 21 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

1 b §

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på mot-

svarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni
1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

2.

9 kap.

21 a §

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omprövning och

överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras famil-
jemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1313

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.