SFS 2013:852 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn / SFS 2013:852 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
130852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 §

Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett

företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett
utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

2 §

I denna lag avses med

� företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet,

och

� organisation: en juridisk person som inte är företag.

3 §

Ett utdrag ur belastningsregistret ska på begäran även visas upp av den

som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kon-
takt med barn inom sådan verksamhet som avses i 1 § om det sker genom

1. uppdrag,
2. anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksam-

heten, eller

3. praktiktjänstgöring.
Registerutdraget ska i fall som avses i första stycket visas upp för den inom

verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt
som avses där.

4 §

Registerutdrag som avses i denna lag får inte vara äldre än ett år. I lagen

(1998:620) om belastningsregister finns bestämmelser om att regeringen får
meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

5 §

En kontroll av ett registerutdrag får inte dokumenteras på något annat

sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

1 Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barn-
pornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335,
17.12.2011, s. 1, Celex 32011L0093) och rättelse till direktivet (EUT L 18, 21.1.2012,
s. 7, Celex 32011L0093R[01]).

SFS 2013:852

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:852

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som reglerar

registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden

kontakt med

barn inom verksamhet som omfattas av denna lag, ska de tillämpas i stäl-
let för bestämmelserna i denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.
2. Den nya lagen ska inte tillämpas på den som erbjuds eller tilldelas upp-

gifter genom en sådan anställning som avses i 3 § första stycket 2 och som
han eller hon hade redan före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.