SFS 2015:715 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2015:715 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
150715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 8 och 10 §§ lagen (1998:710)

med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksam-
het ska ha följande lydelse.

2 §

2

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i lydel-

sen den 31 december 2015, ska gälla för Pensionsmyndighetens premiepen-
sionsverksamhet:

� 5 kap. 1, 2 och 9 §§ om försäkringstekniska avsättningar,
� 5 kap. 4�6 §§ om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 6 kap. 1�20 och 27�30 §§ om placering av tillgångar som motsvarar för-

säkringstekniska avsättningar,

� 6 kap. 32 § om användning av optioner och liknande finansiella instru-

ment, och

� 8 kap. 1�3 §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska myn-

digheten anses som ett livförsäkringsföretag. Vad som sägs om dotterföretag i
6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen, i lydelsen den 31 december 2015, ska avse
företag i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första,
andra eller tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554), om myndigheten
företräder staten som ägare.

8 §

3

Bestämmelserna i 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), i

lydelsen den 31 december 2015, om aktuarie i försäkringsföretag som medde-
lar livförsäkring, och föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 17 §
första stycket 2, i lydelsen den 31 december 2015, ska gälla för Pensionsmyn-
dighetens premiepensionsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket ska vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens
chef.

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2061.

3 Senaste lydelse 2010:2061.

SFS 2015:715

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:715

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

10 §

4

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i lydel-

sen den 31 december 2015, ska gälla för Finansinspektionens tillsyn över
Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet:

� 14 kap. 5 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 14 kap. 6 § andra stycket om skyldighet för styrelsen och verkställande

direktören att hålla försäkringsföretagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt
för granskning,

� 14 kap. 7 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 14 kap. 13 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkrings-

företags styrelse,

� 14 kap. 16 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet,
� 16 kap. 1, 2 och 12 §§ om rätt för inspektionen att ingripa, och
� 17 kap. 1 och 3 §§ om överklagande av inspektionens beslut.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska myn-

digheten anses som ett försäkringsföretag. Vad som sägs om försäkringsföre-
tagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:2061.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.