SFS 2015:820 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2015:820 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
150820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

2 ska ha

följande lydelse.

5 §

3

I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild redovisning för

premiepensionsverksamheten ingå. För denna redovisning ska följande be-
stämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag till-
lämpas.

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen,
� 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller hänvisning-

arna till bestämmelserna i 2 kap. 1�6 §§ årsredovisningslagen,

� 3 kap. om balans- och resultaträkning,
� 4 kap. 1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna till bestäm-

melserna i 4 kap. 14 a�15 a §§ årsredovisningslagen,

� 4 kap. 2 § 11�14 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett försäk-

ringsföretags tillgångar,

� 4 kap. 4�9 §§ om värderingsregler,
� 5 kap. 1 § om noter m.m. med undantag av hänvisningarna till 5 kap. 3, 4,

8, 11, 12, 20, 25, 36�44 och 48 §§ årsredovisningslagen,

� 5 kap. 2�6 §§ om noter m.m.,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare av ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller
tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554), ska myndigheten även upp-
rätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om sådan
redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena ska myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag och gemensamt styrda företag ska avse företag i vilka staten

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:999.

3 Senaste lydelse 2010:2061.

SFS 2015:820

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:820

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 5 respektive 5 a § årsredovis-
ningslagen, om myndigheten företräder staten som ägare. Det som sägs om
företagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.