SFS 1995:779 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 1995:779 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1995_779 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1363

SFS 1995:779

Utkom från trycket
den 19 juni 1995

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att 7 kap. 5 - 7 §§ skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 6 § skall betecknas 7 kap. 3 §, 7 kap. 2 § skall

betecknas 7 kap. 4 §, 7 kap. 3 § skall betecknas 7 kap. 5 §, 7 kap. 4 § skall
betecknas 7 kap. 6 §, 7 kap. 9 a § skall betecknas 7 kap. 10 f §, 7 kap. 10 a §
skall betecknas 7 kap. 11 § och 7 kap. 11 § skall betecknas 7 kap. 11 a §,

dels att 1 kap. 2, 5 och 10 §§, 2 kap. 3 - 5, 8 och 18 §§, 2 a kap. 1 och 2 §§,

3kap. 2 §, 7kap. nya 3 - 6 §§, 8 - 1 0 §§, nya 10 f, 11 och 11 a §§, 12, 15, 17
och 19 §§, 8kap. 7 och 8 §§, 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 8 och 13 §§, 14
kap. 26 §, 15 kap. 1 och 3 - 6 §§, 19 kap. 1 - 3 , 10, 11, 13 och 13 a §§ samt
21 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till 2 a kap. skall lyda ⬝Verksamhet i ett annat land

inom EES⬝,

dels att det i lagen skall införas 21 nya paragrafer, 1 kap. 9 a §, 2 a kap.

3 - 6 §§, 3 k a p . 2 a - 2 c § § , 7 k a p . 2 , 8 a , 9 a , l O a - l O e , lOgoch 17b §§, 14

kap. 26 a och 26 b §§, 19 kap. 11 a § samt närmast före 2 a kap. 1 och 4 §§
två nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §2 Denna lag gäller inte för försäkringsrörelse som drivs enligt andra
författningar eller som utövas av försäkringsanstalter som inrättats av
staten.

Särskilda bestämmelser om utländska försäkringsgivare finns i lagen

(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkrings-
rörelse i Sverige och i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verk-
samhet i Sverige.

1

Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392. Jfr rådets direktiv

91/371/EEG (EGT nr L 205, 27.7.1991, s 48, Celex 391L0371), rådets beslut
91/370/EEG (EGT nr L 205, 27.7.1991, s 2, Celex 391D0370), rådets direktiv 92/49/
EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser
annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG
och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)
(EGT nr L 228, 11.8.1992, s 1, Celex 392L0049) samt rådets direktiv 92/96/EEG av
den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser
direkt livförsäkring samt om ändring av direktiv 79/267/EEG och 90/619/EEG
(tredje livförsäkringsdirektivet) (EGT nr L 360, 9.12.1992, s 1, Celex 392L0096).
2

Senaste lydelse 1993:1304 G fr 1993:1646).

background image

SFS 1995:779

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för
att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska ge-
menskaperna (EG) och Schweiz.

5 §3 Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 a §
samt 7 kap. 22, 23 och 26 §§, får tillämpas för skadeförsäkringar som avses
i 2 kap. 3a § första stycket klasserna 1 och 2 samt för avgångsbidragsför-
säkringar.

Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 a § samt 7

kap. 2, 22, 23 och 26 §§, behöver inte tillämpas för sådana livförsäkringar
som avses i 2 kap. 3 b § första stycket klasserna 1 b och 4 om premien är
beräknad och bestämd för längst fem år.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av
försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk-
ringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför-

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 7 kap. 2 och

11 a §§, 8kap. 18 § samt 14kap. 7, 21 och 2 4 - 2 8 §§.

9 a § Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller
indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsent-
ligt inflytande över ledningen av företaget.

För skadeförsäkring avses enligt denna lag med land där risken är

belägen

1. när försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till

den del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, det land som
egendomen är belägen i,

2. när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, det land där

registreringen skall ske,

3. när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre

och oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, det
land där försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

4. i andra fall än de som omfattas av 1�3, om försäkringstagaren är en

fysisk person, det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort
eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det land där det etable-
ringsställe som försäkringen gäller är beläget.

För livförsäkring avses enligt denna lag med land där åtagandet skall

fullgöras, om försäkringstagaren är en fysisk person, det land där försäk-

ringstagaren har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en

juridisk person, det land där det etableringsställe som försäkringen gäller

är beläget.

10 §4 I fråga om livförsäkringar, som gäller endast för dödsfall och

meddelas för en tid av längst fem år eller mot en premie som är beräknad
och bestämd för längst fem år i sänder, får undantag medges från bestäm-

3

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993: 1646).

4

Senaste lydelse 1993: 1304 (jfr 1993:1646).

1364

background image

SFS 1995:779

melserna om livförsäkring. Från bestämmelserna om förbud mot fond-

emission i 4 kap. 1 § och vinstutdelning i 12kap. 2 §, bestämmelserna om
beräkning av premiereserv i 7 kap. 2 § samt bestämmelserna om kapital-
bas, garantibelopp och solvensmarginal i 1 kap. 8 a § samt 7 kap. 22, 23 och
26 §§ får dock undantag inte medges.

Undantag från denna lag får medges i fråga om mottagna återförsäkring-

ar, i den mån det prövas skäligt. Undantag för ett mottagande bolag som
avses i fjärde stycket 3 skall vara förenligt med EG: s rättsakter i fråga om
direkt försäkring.

Om ett försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, får sådana avvikelser

från denna lag medges som föranleds av hänsyn till utländsk rätt eller
rättstillämpning.

I fråga om skadeförsäkringar får undantag från denna lag medges för

1. ömsesidiga försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse un-

der förutsättning att verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensför-
säkring eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 3 a §
tredje stycket behandlas som underordnad, att den årliga premieinkoms-

ten från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger ett belopp motsvarande
en miljon ecu samt att minst hälften av denna premieinkomst härrör från
bolagets delägare,

2. lokala skadeförsäkringsbolag som meddelar endast försäkring enligt 2

kap. 3 a § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och
vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp motsvarande
200000 ecu,

3. ömsesidiga försäkringsbolag som enligt avtal med ett annat sådant

bolag (det mottagande bolaget) fullt ut återförsäkrar alla sina avtal om
direkt försäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt försäk-

ringsavtalen.

Medgivanden enligt första-fjärde styckena lämnas av regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, av Finansinspektionen.

2 kap.

3 §5 Stiftarna skall ansöka om koncession samt upprätta en bolagsord-

ning som skall underställas regeringen för stadfastelse.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får med-
dela föreskrifter om vad verksamhetsplanen skall innehålla.

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna lag

och med andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmel-
ser behövs med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksam-
het.

Regeringen stadfäster bolagsordningen och beviljar koncession, om den

planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en sund
försäkringsverksamhet och den som kommer att äga ett kvalificerat inne-
hav i bolaget kan antas inte motverka en sund utveckling av verksamheten
i bolaget. Koncession beviljas tills vidare eller, om särskilda omständighe-
ter föranleder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det

5

Senaste lydelse 1993: 1304 (jfr 1993:1646).

1365

background image

SFS 1995:779

löpande räkenskapsårets slut. Koncession får inte vägras av det skälet att

det inte behövs något ytterligare försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid gäller första-fjärde styckena i tillämpliga delar.

4 §6 Vid ändring av en bolagsordning eller av en beviljad koncession
gäller 3 § i tillämpliga delar. Regeringen kan bestämma att Finansinspek-
tionen skall meddela beslut om stadfästelse av ändring av bolagsordning
eller om ändring av koncession i fall som inte är av principiell betydelse
eller i övrigt av synnerlig vikt.

5 §7 Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets firma,

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om

verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäk-
ring,

4. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES),

5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, reviso-

rer och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolagsstämman,
samt tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. sättet att sammankalla bolagsstämman,
7. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman,
8. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst,
9. i vilken utsträckning bolaget är skyldig att teckna återförsäkring,

för försäkringsaktiebolag

10. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maxi-
mikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel
av maximikapitalet,

11. aktiernas nominella belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag

12. garantikapitalet,
13. regler för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på

bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning
delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade samt i vilken
utsträckning rösträtt skall tillkomma garanterna,

14. intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna är personligen

ansvariga för bolagets förpliktelser, om inte uteslutande bolagets tillgångar
svarar för bolagets förpliktelser,

15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som skall vara

tecknade innan bolaget kan anses bildat,

16. vilken begränsning som skall gälla för mottagen återför säkring i

förhållande till den direkta försäkringen, om verksamheten avser såväl
direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

6

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646). �ndringen innebär bl. a. att andra

stycket upphävs.
7

Senaste lydelse 1994:1941.

1366

background image

SFS 1995:779

17. i vilken ordning garanterna skall betala in det tecknade garantikapi-

talet samt

18. om och i vilken ordning ränta skall betalas på garantikapitalet och

vinst delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet skall
återbetalas.

1 fråga om publika försäkringsaktiebolag, vars firma inte innehåller

ordet publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter
firman.

8 §8 Teckning av aktier eller för ömsesidiga försäkringsbolag teckning av
försäkringar i bolaget skall ske på stiftelseurkunden eller på teckningslista
som innehåller avskrift av stiftelseurkunden. Till stiftelseurkunden skall
fogas avskrifter av koncessionsbeslutet och bolagsordningen.

Har aktier eller försäkringar tecknats på annat sätt kan teckningen inte

göras gällande av bolaget, om tecknaren anmäler felet hos Finansinspek-
tionen före bolagets registrering.

Har aktier eller försäkringar tecknats med villkor, är teckningen ogiltig.

Har ogiltigheten inte anmälts hos Finansinspektionen före bolagets regist-
rering, är dock tecknaren bunden fastän han inte kan åberopa villkoret.

18 §9 Innan försäkringsbolaget har registrerats, kan det inte förvärva

rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det kan inte heller söka, kära eller
svara inför domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock föra
talan i mål rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för att
erhålla de tecknade aktiebeloppen eller de belopp som tecknats som garan-
tikapital.

För en åtgärd som vidtas på bolagets vägnar före registreringen svarar de

som har deltagit i åtgärden eller beslutet om denna solidariskt. När bolaget
har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av
stiftelseurkunden eller har tillkommit efter det att bolaget har bildats.

Har ett avtal för bolaget slutits före registreringen med en medkontra-

hent som visste att bolaget inte var registrerat, kan denne, om något annat
inte följer av avtalet, frånträda detta endast

1. om bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som före-

skrivs i 13 § eller

2. om Finansinspektionen genom ett lagakraftägande beslut har avskri-

vit en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget.

Visste medkontrahenten inte att bolaget var oregistrerat, kan han från-

träda avtalet innan bolaget har registrerats.

2 a kap. Verksamhet i ett annat land inom EES

Sekundäretablering

1 §10 Ett försäkringsbolag som avser att upprätta en filial, agentur eller

annat liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat EES-land skall
underrätta Finansinspektionen.

8

Senaste lydelse 1994:1941.

9

Senaste lydelse 1994:1941.

10

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

1367

background image

SFS 1995:779

Underrättelsen enligt första stycket skall innehålla

1. uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,

2. en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av sekundär-

etableringens organisation och vilket slags försäkringsverksamhet som
skall drivas där,

3. uppgift om sekundäretableringens adress,
4. uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.
Om ett försäkringsbolag från en sekundäretablering skall meddela för-

säkringar som anges i 2kap. 3a § första stycket 10 (motorfordonsansvar)
och som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, skall
underrättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att
bolaget är medlem i motsvarigheten till Trafikforsäkringsföreningen i se-
kundäretableringens EES-land och i det landets nationella garantifond.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksam-
hetsplanen i övrigt skall innehålla.

2 §11 Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt andra styc-
ket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot
en sådan underrättelse som avses i 1 § meddela den behöriga myndigheten
i det land där sekundäretableringen skall upprättas om underrättelsen. Till
Finansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg att försäkringsbola-
get har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8a § och 7kap. 22 � 27 §§.

Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas om det inte finns skäl

att ifrågasätta att

1. försäkringsbolagets organisation är ändamålsenlig,

2. försäkringsbolagets finansiella situation är tillfredsställande med

hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3. företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och

erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäreta-
bleringen.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att ett sådant meddelande
lämnas.

Verksamheten vid sekundäretableringen får inledas två månader efter

det att Finansinspektionen lämnat det meddelande som avses i första
stycket.

Om Finansinspektionen Finner att förutsättningar för att upprätta en

sekundäretablering inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut om
det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse
enligt 1 §.

3 § Om något av de förhållanden som angivits i försäkringsbolagets
underrättelse till Finansinspektionen enligt 1 § skall ändras sedan en se-
kundäretablering har upprättats, skall försäkringsbolaget underrätta in-
spektionen och den utländska behöriga myndigheten minst en månad
innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen

11

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

1368

background image

SFS 1995:779

kom in till inspektionen. Den utländska behöriga myndigheten skall genast
underrättas om beslutet.

Gränsöverskridande verksamhet

4 § Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en sekundär-
etablering i ett annat land inom EES meddela försäkringar för risker
belägna i eller för åtaganden som skall fullgöras i ett annat EES-land, och
detta skall ske på annat sätt än genom en sekundäretablering i det landet
(gränsöverskridande verksamhet), skall bolaget underrätta Finansinspek-
tionen om det. I underrättelsen skall det anges vilket eller vilka slag av
risker eller åtaganden försäkringarna skall omfatta.

5 § Finansinspektionen skall inom en månad från det att en underrättel-
se enligt 4 § tagits emot meddela den behöriga myndigheten i det land där
den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas om underrättelsen.
Till Finansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg om att försäk-

ringsbolaget har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8a § och 7kap. 22 �
27 §§ och en upplysning om vilka försäkringsklasser bolagets koncession

omfattar.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnats.

Gränsöverskridande verksamheten enligt 4 § får inledas när Finansin-

spektionen underrättat bolaget enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gräns-

överskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att
lämna meddelande enligt första stycket. Beslut härom skall fattas inom en
månad från det att en underrättelse enligt 4 § togs emot.

6 § Om något av de förhållanden som angivits i en underrättelse enligt
4 § skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall
bestämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas.

3 kap.

2 §12 Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer
av bestämmelserna i detta kapitel eller i övrigt av lag.

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne-
hav enligt 1 kap. 9 a §, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen.

Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så
att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet
eller röstetalet för samtliga aktier eller så att försäkringsaktiebolaget blir

dotterföretag.

Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt andra stycket, om

det inte kan antas att förvärvaren kommer att utöva sitt inflytande på ett
sätt som motverkar en sund utveckling av försäkringsbolagets verksamhet.

Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

12

Senaste lydelse 1992: 1241 (jfr 1993:1646).

1369

background image

SFS 1995:779

Inspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt andra stycket inom

tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

2 a § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor
del av ett kvalificerat innehav att det återstående innehavet kommer att
understiga någon av de i 2 § angivna gränserna skall underrätta Finansin-
spektionen om detta.

2 b § Ett försäkringsaktiebolag skall årligen till Finansinspektionen an-
mäla namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven.

När ett försäkringsaktiebolag får kännedom om att bolagets aktier blivit

föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 § eller för en sådan avyttring
som avses i 2 a §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen
till Finansinspektionen.

2 c § Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan
antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund
utveckling av försäkringsbolagets verksamhet, får Finansinspektionen be-
sluta att aktierna inte får företrädas vid bolagsstämman.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 § eller har förvärvat aktier i strid
med Finansinspektionens beslut, får inspektionen besluta att aktierna inte
får företrädas vid bolagsstämman eller att röster avgivna för sådana aktier
skall vara ogiltiga.

Finansinspektionen får också förelägga aktieägare som sägs i första och

andra styckena att avyttra en så stor del av aktierna att innehavet därefter
inte är kvalificerat.

Aktier som omfattas av ett beslut av inspektionen enligt första, andra

eller tredje stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare
till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en
befogenhet skall få utövas.

7 kap.

2 § Premiereserven för en livförsäkringsrörelse skall beräknas så att den
alltid motsvarar summan av premiereserverna för varje försäkring ökad
med ett för bolaget gemensamt beräknat särskilt tillägg som anses behöv-
ligt för att möta förluster på grund av att försäkringar upphör i förtid.
Annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod får använ-
das, om premiereserven beräknad enligt sådan metod ger i stort sett
samma resultat som om den hade beräknats för varje försäkring.

Premiereserven för en försäkring utgör skillnaden mellan det förväntade

kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för försäkringen och det förvän-
tade kapitalvärdet av de premier bolaget ytterligare kan ha att uppbära för
försäkringen (prospektiv beräkningsmetod). Annan försäkringsmatema-
tiskt vedertagen beräkningsmetod får användas, om premiereserven be-

räknad enligt en sådan metod inte blir lägre än om en prospektiv beräk-
ningsmetod hade använts eller om en prospektiv metod inte är möjlig att

1370

background image

SFS 1995:779

tillämpa för försäkringen. Beräkningen skall grundas på sådana antagan-
den som sägs i 5 § första och andra styckena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

skall meddela närmare föreskrifter om beräkning av premiereserv för en
livförsäkringsrörelse. Föreskrifterna skall ange maximiräntesats och vilka
försäkringar som, med hänsyn till sin beskaffenhet, inte skall omfattas av
en sådan föreskrift.

3 §13 För livförsäkringar skall grunder upprättas för

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv,

2. beräkning av tekniska återköpsvärden, samt
3. återbäring till försäkringstagarna.
Om andra skadeförsäkringar, än sådana som bestämmelserna om livför-

säkring tillämpas för med stöd av 1 kap. 5 §, meddelas för längre tid än tio
år, skall grunder upprättas för beräkning av premiereserv för försäkringar-
na. Finansinspektionen får medge undantag härifrån, om det med hänsyn
till försäkringarnas särskilda beskaffenhet finns anledning till det.

För sådan livränta eller sjukränta, som enligt 1 kap. 5 § tillhör annan

försäkring än livförsäkring, skall grunder upprättas för beräkning av pre-
miereserv och tekniska återköpsvärden.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om hur grunderna redaktionellt skall
ställas upp.

4 § De grunder som anges i 3 § skall avse att trygga bolagets förmåga att
fullgöra sina förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal och att meddela
försäkringar till en kostnad som är skälig med hänsyn till försäkringens art.

Om grunderna inte längre fyller det avsedda ändamålet skall styrelsen

och verkställande direktören genast se till att grunderna ändras.

5 § Grunderna för beräkning av försäkringspremier (premiegrunderna)
och premiereserv (premiereservgrunderna) för livförsäkringsrörelsen skall
innehålla de antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt
driftskostnader som krävs för beräkningen. Grunderna får också innehålla

föreskrifter om särskilda säkerhetstillägg.

Antagandena om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt drifts-

kostnader skall väljas så att de kan anses vart för sig betryggande för det
slag av försäkringsrörelse som det är fråga om. Avvikelser från kravet att

varje antagande för sig skall vara betryggande får dock ske om det i
grunderna finns föreskrifter om särskilda säkerhetstillägg som föranleder
detta.

Premiereservgrunderna skall bestämmas i enlighet med 2 §.
Vid bedömningen av om ändring av premiereservgrunderna för redan

tecknade försäkringar bör ske, skall för varje antagande hänsyn tas till den
säkerhet som finns i övriga antaganden för försäkringarna samt till storle-
ken av de särskilda säkerhetstilläggen.

Första-fjärde styckena gäller även för premiereservgrunder enligt 3 §

tredje stycket.

13

Senaste lydelse av förutvarande 2 kap. 6 § 1993: 1304 (jfr 1993:1646). �ndringen

innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

1371

background image

SFS 1995:779

6 §14 Om det på grund av ändrade förhållanden krävs en väsentlig ök-

ning av premiereserven för redan tecknade livförsäkringar eller för sådan
livränta eller sjukränta som enligt 1 kap. 5 § tillhör annan försäkring än
livförsäkring, får särskilda premiereservgrunder (övergångsgrunder) upp-
rättas för en bestämd tid.

Har ett bolag tillfälligt lidit avsevärd förlust till följd av att tillgångarna

sjunkit i värde eller dödligheten överstigit vad som har antagits i grunder-
na eller genom andra liknande omständigheter, får övergångsgrunder upp-
rättas, om det inte finns anledning att anta att bolaget skall råka på
obestånd och om grunderna kan anses främja försäkringstagarnas intresse.

I övergångsgrunderna får, utan hinder av bestämmelserna i 2 §, föreskri-

vas att vid beräkning av premiereserven det förväntade kapitalvärdet av
bolagets framtida utgifter skall minskas med kapitalvärdet av den vinst
som väntas uppkomma i rörelsen under den tid övergångsgrunderna gäl-
ler.

Utan synnerliga skäl får övergångsgrunder inte gälla under längre sam-

manhängande tid än tio år.

8 § Grunderna för återbäring till försäkringstagarna skall innehålla reg-

ler för beräkning och fördelning av återbäring samt användning av återbä-
ringsfonden.

Utfästelse om återbäring får inte göras på annat sätt än som följer av

reglerna om tilldelning av återbäring.

8 a § Senast när grunder för livförsäkring enligt 3 § första stycket, 5, 6
eller 8 § börjar användas, skall de tillställas Finansinspektionen.

Till grunderna skall fogas en redogörelse för de konsekvenser grunderna

får för försäkringstagarna och försäkringsbolaget. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare före-
skrifter om vad redogörelsen skall innehålla.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också vid ändring av

grunder.

9 §15 Ett försäkringsbolag som driver direkt försäkringsrörelse skall ha
tillgångar till ett belopp som motsvarar försäkringstekniska skulder för
egen räkning, med tillägg av värdet av reservdeposition som en återförsäk-

ringsgivare har ställt hos bolaget, placerade i enlighet med 9a-10e§§
(skuldtäckning).

Med försäkringstekniska skulder för egen räkning avses de försäkrings-

tekniska skulderna inklusive mottagen återförsäkring och med avdrag för
avgiven återförsäkring.

Om avgiven återförsäkring inte bidrar till att minska bolagets risktagan-

de, får Finansinspektionen för visst fall bestämma att avdrag inte får göras
för sådan återförsäkring.

Ett försäkringsbolag skall till Finansinspektionen lämna uppgift om de

försäkringstekniska skuldernas storlek, hur dessa har beräknats samt av-

14

Senaste lydelse av förutvarande 4 § 1989:1081. �ndringen innebär bl. a. att sista

stycket upphävs.

15

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

1372

background image

SFS 1995:779

given återförsäkring och dess storlek. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter
om uppgiftsskyldigheten.

9 a § Utöver de begränsningar, som följer av 1 0 - 1 0 e §§, skall följande
gälla för de tillgångar som används för skuldtäckning. Tillgångarna skall
placeras på 'ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna
skall, med beaktande av bolagets försäkringsåtaganden och förändringar i
tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att bolagets betal-
ningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen till-
räcklig.

10 §16 För skuldtäckning som avses i 9 § får, med de begränsningar som

anges i andra-sjätte styckena och 10 a-10 d §§, följande tillgångar använ-
das:

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en

svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska gemen-

skaperna eller utländska stater eller centralbanker svarar för.

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun

eller därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in
offentlig uppbörd svarar för.

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella orga-

nisationer svarar för.

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som

har samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1 - 4
svarar för fordran. Ett försäkringsbolag som ingår i en koncern och vars
verksamhet uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för

skuldtäckning även använda fordringar som bolag inom koncernen svarar
för. Om en fordran enligt denna punkt varit förfallen till betalning längre
tid än tre månader, får den dock inte användas för skuldtäckning.

6. Skuldförbindelser med säkerhet i bolagets livförsäkringsbrev, inom

återköpsvärdet.

7. Medel på konto i svensk eller utländsk bank.
8. Obligationer och andra skuldförbindelser som Allmänna pensions-

fonden, ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt 3
kap. 4 § första stycket 4 och 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
svarar för. Med kreditinstitut avses bank, kreditmarknadsbolag, Svenska
skeppshypotekskassan, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och

Sveriges allmänna hypoteksbank.

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kredit-

institut svarar för.

10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

11. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som

har getts ut av ett publikt aktiebolag, ett publikt bankaktiebolag, ett pub-
likt försäkringsaktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, med un-
dantag av bolag som avses i 12.

16

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

1373

background image

SFS 1995:779

12. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som

har getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag,

under förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som

anges i 13.

13. Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egen-

dom.

14. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de

som anges i 1 - 4 och 8 - 10 svarar för och som panträtt i fastighet eller
tomträtt lämnats som säkerhet för. Panträtten skall ligga inom en viss
andel av fastighetens eller tomträttens värde. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifter
om andelens storlek och om värdering av fastigheter och tomträtter för

tillämpningen av bestämmelserna i denna punkt.

15. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de

som anges i 1 - 4 och 8 - 10 svarar för och som annan betryggande säkerhet
än panträtt i fastighet eller tomträtt lämnats som säkerhet för.

16. Kassa.
17. Andelar i värdepappersfonder och placeringar i utländska fondföre-

tag som är underkastade lagstiftning eller annan offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder
här i landet, om de förvaltade tillgångarna huvudsakligen består av till-
gångar som får användas för skuldtäckning.

18. Beslutad överskjutande skatt.
19. �&terförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkringsbola-

get (återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkringstagaren har
hållit kvar tillgångar som motsvarar en avgiven återförsäkring.

Andra fondpapper än som avses i 10 a § första stycket 1, får endast

användas för skuldtäckning om de är kortfristigt realiserbara eller är
föremål för handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett privat aktiebolag får användas för skuldtäckning under
förutsättning att bolaget är ett dotterbolag som anges i 10 a § första stycket

1.

Utländska tillgångar som avses i första stycket 2 - 4, 7, 9 - 1 2 och 17 får

användas för skuldtäckning i den mån det följer av föreskrifter som rege-
ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen medde-
lat

1. såvitt angår första stycket 2, om vilka utländska stater och utländska

centralbanker som avses,

2. såvitt angår första stycket 4, om vilka internationella organisationer

som avses, samt

3. såvitt angår första stycket 3, 7, 9 - 1 2 och 17, om vilka stater de

rättssubjekt som avses skall vara belägna eller ha sitt säte i.

Tillgångar får användas för skuldtäckning endast till den del de inte

belastas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.

För att tillgångar enligt första stycket 13 skall få användas för skuldtäck-

ning skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brandför-
säkrade. Detsamma gäller byggnader som hör till fastigheter och tomträt-

ter som utgör säkerhet för skuldförbindelser enligt första stycket 14.

Förlagsbevis och förlagsandelsbevis skall vid tillämpningen av bestäm-

1374

background image

1375

SFS 1995:779

melserna i 10 b och 10 c §§ jämställas med tillgångar som anges i första
stycket 11 och 12.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att även

andra slag av tillgångar än som anges i första stycket tillfälligt får användas
för skuldtäckning.

10 a § Aktier och andelar i dotterföretag får användas för skuldtäckning

om dotterföretaget

1. har till uppgift att direkt eller indirekt äga tillgångar som avses i 10 §

första stycket,

2. är ett publikt försäkringsaktiebolag eller
3. är ett sådant finansiellt företag som avses i 17 a §, om företaget är ett

publikt aktiebolag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 10 b och 10 c §§ skall de tillgång-

ar som tillhör ett dotterföretag som anges i första stycket 1 behandlas som
om tillgångarna ägts direkt av försäkringsbolaget.

För att aktier och andelar i dotterföretag som har till uppgift att äga

tillgångar som avses i 10 § första stycket 13 eller 14, skall få användas för
skuldtäckning, skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara
brandförsäkrade.

10 b § Av det belopp som skall skuldtäckas får en andel om högst

- 75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 7 �

10, varav högst 50 procentenheter får motsvaras av tillgångar som

anges i 10 § första stycket 10,

- 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 11,
- 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket

12-14,

- 10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 15

och

- 3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 16.

Andra fondpapper än som avses i 10 § första stycket 17 och 10 a § första

stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad som är öppen
för allmänheten, får uppgå till högst 10 procent av de tillgångar som
används för skuldtäckning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall även beaktas

ett försäkringsbolags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av
andelar i värdepappersfonder eller placeringar i utländska fondföretag
som används för skuldtäckning.

Finansinpektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga

avvikelser från de begränsningar som anges i första och andra styckena.

10 c § Värdet av en enskild placering får motsvara högst följande andelar

av det belopp som skall skuldtäckas:

1. Fem procent om placeringen utgörs av en fastighet, tomträtt eller

byggnad, eller en grupp av sådan egendom, om egendomen eller egendo-
marna är belägna på ett sådant sätt att de ur risksynpunkt utgör en
investering. Motsvarande skall gälla för andelar i sådan egendom.

2. Fem procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper

background image

SFS 1995:779

som kan jämställas med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser

från samma emittent eller samma låntagare, om inte annat följer av 3.

3. Tio procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper

som kan jämställas med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser
från samma emittent eller låntagare, om denne är sådant rättsubjekt som
anges i 10 § första stycket 8 eller 9. Det sammanlagda innehavet av sådana
tillgångar får uppgå till högst 40 procent av det belopp som skall skuldtäc-
kas. Andelen aktier eller andra värdepapper som kan jämställas med aktier
från samma emittent får dock inte överstiga fem procent av det belopp
som skall skuldtäckas.

4. Tio procent om placeringen utgörs av andelar i värdepappersfonder

som förvaltas av samma fondbolag eller fondföretag, om inte annat med-
ges av Finansinspektionen.

Begränsningarna i första stycket 2 och 3 skall tillämpas på motsvarande

sätt för grupper av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning.
Med en sådan grupp avses två eller flera fysiska eller juridiska personer
som utgör en helhet från risksynpunkt därför att någon av dem har, direkt
eller indirekt, ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller
de utan att stå i sådant förhållande har sådan inbördes anknytning att
någon eller samtliga av de övriga kan råka i betalningssvårigheter om en av
dem drabbas av finansiella problem.

Begränsningarna i första stycket 2 och 3 gäller inte sådana i 10 § första

stycket 1 - 5 angivna tillgångar som får användas för skuldtäckning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får inom de ramar som anges i första stycket meddela ytterligare föreskrif-
ter om lämplig riskspridning.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga

avvikelser från de begränsningar som anges i första stycket.

10 d § De tillgångar som används för skuldtäckning skall, i fråga om

skadeförsäkring, finnas inom EES om risken är belägen inom EES och, i
fråga om livförsäkring, finnas inom EES om försäkringsbolagets verksam-
het utövas inom EES. För risker och verksamhet utanför EES skall de
tillgångar som används för skuldtäckning finnas i Sverige.

Finansinspektionen får medge undantag från första stycket.

10 e § De tillgångar som används för skuldtäckning skall placeras så att

risken för valutakursförluster begränsas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

skall meddela föreskrifter om högsta tillåtna valutakursrisk.

10 f §17 Fordringar på annan än försäkringstagare skall beaktas endast till

den del de överstiger belopp som gäldenären har att fordra av bolaget.

De tillgångar som används för skuldtäckning skall värderas enligt 11

kap. med de undantag som anges i tredje och fjärde styckena. Vid värde-
ringen skall avdrag göras för skulder som hänför sig till förvärvet av
tillgången.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

17

Senaste lydelse av förutvarande 7 kap. 9 a § 1993:1304 (jfr 1993: 1646). �ndringen

innebär bl. a. att femte och sjätte styckena upphävs.

1376

background image

SFS 1995:779

skall meddela föreskrifter om vilket värde som tillgångar som anges i 10 §
första stycket 13 högst får tas upp till.

För sådana aktier i dotterbolag, som med stöd av 10 a § första stycket 1

används för skuldtäckning, får inte högre värde fastställas än det värde
som skulle ha fastställts för tillgångarna sammanlagt, efter avdrag för
bolagets skulder, om de ägts direkt av försäkringsbolaget. Om försäkrings-
bolaget inte äger samtliga aktier i dotterbolaget, beaktas endast så stor del
av tillgångarnas värde som svarar mot aktieinnehavet.

10 g § Ett försäkringsbolag skall upprätta riktlinjer för placering av me-

del som används för skuldtäckning.

Livförsäkringstagare och den som avser att teckna en livförsäkring i

bolaget skall informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna, om
det inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet saknas anled-

ning till sådan information. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om skyldigheten att
lämna information och om vilka försäkringar som inte skall omfattas av
informationsskyldigheten.

11 §18 Ett försäkringsbolag skall föra ett register som vid varje tidpunkt

utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångarnas
värde.

Om en tillgång, som antecknats i registret har upplåtits med sådan rätt

att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, skall detta anteck-
nas i registret.

11 a §19 Försäkringstagarnas förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen
(1970:979) följer med fordran som grundas på avtal om

1. livförsäkring och skadeförsäkring för vilken bestämmelserna om liv-

försäkring tillämpas med stöd av 1 kap. 5 §,

2. annan skadeförsäkring som meddelats för längre tid än tio år, eller

3. återförsäkring avseende sådan försäkring som sägs i 1 och 2.
Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i det register

som anges i 11 § när bolaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Fordran enligt 1 eller 2 har företräde framför fordran enligt 3.

12 §20 Ett försäkringsbolag får inte ingå borgen eller ställa annan säker-

het, om inte Finansinspektionen medger det för visst fall. Detta gäller inte
åtaganden som gjorts i sådan direkt skadeförsäkringsrörelse som anges i 2
kap. 3a § första stycket 14 och 15.

15 § Ett försäkringsbolag eller dess ombud får inte till fördel för en

enskild försäkringstagare eller grupper av försäkringstagare medge direkt
eller indirekt nedsättning av livförsäkringspremier som bolaget bestämt
enligt upprättade grunder. Nedsättning av premier får dock ske genom
återbäring i överensstämmelse med upprättade grunder.

18

Senaste lydelse av förutvarande 7 kap 10 a § 1993:1304 (jfr 1993: 1646).

19

Senaste lydelse av förutvarande 11 § 1993:1304 (jfr 1993:1646).

20

Senaste lydelse 1993: 1304 (jfr 1993: 1646).

44-SFS 1995

1377

background image

SFS 1995:779

17 §21 Ett försäkringsbolag får inte utan Finansinspektionens medgivan-
de äga större andel av aktierna i ett svenskt eller utländskt aktiebolag än
som svarar mot ett röstetal om högst fem procent av röstetalet för samtliga

aktier. Tillhör försäkringsbolaget en koncern, skall bestämmelsen gälla
koncernen. Vid beräkningen av koncernens innehav skall dock, intill ett
innehav motsvarande fem procent av röstetalet i aktiebolaget, bortses från
aktier som innehas av bankföretag i koncernen eller av dotterföretag till
bankföretagen.

Första stycket skall inte tillämpas på aktier eller andelar i försäkringsbo-

lag eller i juridiska personer vars verksamhet uteslutande har till uppgift
att äga aktier i försäkringsaktiebolag, att tillskjuta garantikapital i ömsesi-
diga försäkringsbolag, att förvalta försäkringsbolagens fastigheter eller att
biträda försäkringsbolag vid rörelsens bedrivande. Första stycket skall
dock tillämpas på aktier eller andelar i juridiska personer med uppgift att
direkt eller indirekt äga tillgångar som avses i 10 § första stycket om
tillgångarna inte utgörs av aktier eller andelar i publika försäkringsaktiebo-
lag eller motsvarande utländska bolag.

Beträffande försäkringsbolags rätt att äga aktier eller andelar i företag

som driver någon form av finansiell verksamhet gäller 17 a §.

17 b § Optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-

strument får användas för att sänka den finansiella risken i ett försäkrings-
bolag. Sådana instrument får dessutom användas för att effektivisera
förvaltningen av bolagets tillgångar om detta kan ske utan att bolagets
finansiella risker överstiger en risknivå som är förenlig med kraven på en
sund försäkringsverksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i första
stycket.

19 §22 Ett försäkringsbrev skall innehålla uppgifter både om de allmänna

försäkringsvillkoren och om de särskilda villkoren för den försäkring som
avses i brevet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

meddelar närmare föreskrifter om vilken information som ett försäkrings-
bolag skall lämna till försäkringstagarna och till den som avser att teckna
en försäkring i bolaget.

8 kap.

7 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och för förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Verkställande direktören skall sköta den löpande
förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
Verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vid-
ta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verk-
samhet är osedvanliga eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan

21

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

22

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

1378

background image

SFS 1995:779

avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall

skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Styrelsen skall se till att organisationen i fråga om bokföringen och

medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Verk-
ställande direktören skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i över-
ensstämmelse med denna lag och andra författningar och att medels-
förvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall fastställa sådana riktlinjer som anges i 7 kap. 10g § och se

till att de följs. Styrelsen skall fortlöpande pröva om riktlinjerna behöver
ändras.

Styrelsen ansvarar för att uppgifter enligt 7 kap. 9 § fjärde stycket

lämnas och att informationsskyldigheten enligt 7 kap. 10g § andra stycket
fullgörs.

8 § Beslut om antagande och ändring av grunder fattas av styrelsen.

10 kap.

5 § Den kan inte vara revisor som

1. är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning

i ledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträ-
der vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll
däröver,

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad

eller beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma foretag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll där-

över,

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållan-

den med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en
person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt
upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon, eller

4. på annat sätt än genom belåning av livförsäkringsbrev med stöd av

försäkringsavtal står i låneskuld till bolaget eller något annat företag i
samma koncern eller har förpliktelser för vilka ett sådant företag har ställt
säkerhet.

I dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte är

behörig att vara revisor i moderbolaget.

Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon som enligt första eller

andra stycket inte är behörig att vara revisor. Har bolagen i sin tjänst
anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den inter-
na revisionen får revisorerna dock anlita sådana anställda i den utsträck-
ning det är förenligt med god revisionssed.

1379

background image

SFS 1995:779

11 kap.

7 § Andra tillgångar än anläggningstillgångar anses som omsättningstill-
gångar.

Värdehandlingar som används för skuldtäckning enligt 7 kap. 10 § första

stycket 1-4, 8 - 1 0 , 14 och 15 får tas upp till ett högre värde än vad som
följer av bestämmelserna i bokföringslagen. De får dock högst tas upp till
samma värde som i närmast föregående balansräkning eller, om värde-
handlingen anskaffats under räkenskapsåret, anskaffningsvärdet. Detta
gäller endast om värdehandlingarna kan avyttras till ett värde, som mot-

svarar detta högre värde, vid tidpunkter som får anses tillfredsställande
med hänsyn till de försäkringsutfästelser som värdehandlingarna säkerstäl-
ler.

Andra värdehandlingar än de som avses i andra stycket och som utgörs

av reversfordringar som förfaller eller kan sägas upp till betalning av
försäkringsbolaget först efter längre tid än ett år, får, om det finns särskilda
skäl till det, tas upp över det verkliga värdet, dock högst till anskaffnings-
värdet.

12 kap.

8 § Om en förlust på livförsäkringsrörelsen i ett ömsesidigt livförsäk-

ringsbolag inte kan täckas på det sätt som anges i 7 §, skall förlusten, i den
mån den överstiger garantikapitalet, utjämnas genom att bolagets ansva-
righet för löpande livförsäkringar och tilldelad återbäring sätts ned.

Nedsättningen skall verkställas på ett sätt som är skäligt med hänsyn till

förlustens orsak och andra omständigheter. För nedsättningen skall grun-
der (nedsättningsgrunder) upprättas.

13 §23 Bestämmelserna i 12 § första stycket utgör inte något hinder för

försäkringsbolag att i enlighet med bestämmelser i försäkringsavtalen läm-
na lån mot säkerhet i försäkringsbrev.

I fråga om lån eller säkerhet för förvärv av aktier i bolaget eller annat

bolag i samma koncern får Finansinspektionen medge undantag från 12 §
om det behövs på grund av särskilda omständigheter. Ett sådant undantag
får dock inte medges vid förvärv av aktier i det bolag som lämnar lån eller
ställer säkerhet.

I andra fall än som avses i första och andra stycket får Finansinspek-

tionen medge undantag från 12 § om det finns synnerliga skäl.

14 kap.

26 §24 När ett livförsäkringsbolag har trätt i likvidation eller försatts i
konkurs, skall beståndet av livförsäkringar om möjligt överlåtas till en eller
flera andra försäkringsgivare som antingen är

1. ett svenskt försäkringsbolag, eller

23

Senaste lydelse 1994:1941.

24

Senaste lydelse 1991:1767.

1380

background image

SFS 1995:779

2. en utländsk försäkringsgivare som har koncession i Sverige eller som

är auktoriserad i ett land inom EES.

Ett avtal om överlåtelse skall godkännas av Finansinspektionen för att

bli giltigt.

26 a § Om inspektionen anser att ett avtal skall godkännas, skall inspek-
tionen i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt
kungöra avtalets innehåll. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för
försäkringstagarna att inom en bestämd tid, minst en månad efter kungö-
relsens utfärdande, hos inspektionen anmäla om de har något att invända
mot avtalet. �ven den som inte är försäkringstagare, men som har förvär-
vat rätt på grund av en försäkring, skall få möjlighet att framföra invänd-
ningar.

Om i beståndet av livförsäkringar som skall överlåtas ingår åtaganden

som skall fullgöras utomlands, skall Finansinspektionen innan godkännan-
de lämnas ge de behöriga myndigheterna i det land där åtagandena skall
fullgöras tillfälle att yttra sig. Om överlåtelsen avser försäkringsavtal som
tecknats genom en sekundäretablering i ett annat land, skall även de
behöriga myndigheterna i det landet ges tillfälle att yttra sig.

Finansinspektionen får pröva frågan om godkännande av avtalet när

myndigheterna som avses i andra stycket yttrat sig eller, om de inte yttrat
sig, tre månader från det att den utländska myndigheten mottog medde-
landet som avses i andra stycket.

26 b § Finansinspektionen skall godkänna ett avtal om överlåtelse om

1. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs

sedan överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådan förmån som
kan ha medgivits i enlighet med 23 a § första stycket lagen (1950:272) om

rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,
och

2. behörig myndighet i det land där åtaganden skall fullgöras, samtycker

till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndig-
het. Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöri-

ga myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemmahörande
i ett land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som
övervakar försäkringsgivarens soliditet.

Ett beslut om godkännande av ett avtal skall inspektionen genast regi-

strera. När registrering sker, övergår ansvaret för det överlåtna försäk-
ringsbeståndet på den övertagande försäkringsgivaren. �r den övertagan-
de försäkringgivaren ett försäkringsbolag eller en annan försäkringsgivare
med koncession i Sverige, skall den övertagande försäkringsgivaren under-
rätta försäkringstagarna och dem som förvärvat rätt på grund av en försäk-
ring om överlåtelsen och de eventuella ändringar i villkoren som överlåtel-
sen medför. Finansinspektionen bestämmer på vilket sätt underrättelsen
skall lämnas.

1381

background image

SFS 1995:779

15 kap.

1 §25 Ett försäkringsbolag (det överlåtande bolaget) får med Finansin-

spektionens tillstånd helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd till en
annan försäkringsgivare (den övertagande försäkringsgivaren). �verlåtelse
får ske till

1. ett svenskt försäkringsbolag, eller

2. en utländsk försäkringsgivare som har koncession i Sverige eller som

är auktoriserad i ett land inom EES.

Ett avtal om överlåtelse skall för att bli giltigt godkännas av bolagsstäm-

man i det överlåtande bolaget. �verlåtelse av försäkringsbeståndet kan ske
utan hinder av att det överlåtande bolaget har trätt i likvidation.

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna respektive

de röstberättigade under minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken
frågan om godkännande av överlåtelseavtalet skall behandlas, samt läggas
fram på stämman,

1. ett förslag till bolagsstämmans beslut,

2. avtalet om överlåtelse,

3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av

vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för bolaget och försäkrings-

tagarna,

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3 samt

5. om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, de handlingar

som avses i 4 kap. 7 § första stycket 1�3.

Handlingarna skall genast sändas till de aktieägare respektive till de

röstberättigade som begär det och uppger sin postadress.

3 §26 Ansökan om tillstånd till överlåtelsen skall göras av såväl det
överlåtande bolaget som den övertagande försäkringsgivaren senast fyra
månader efter det att bolagsstämmobeslutet i det överlåtande bolaget om
godkännande av �verlåtelseavtalet registrerats. Om ansökan inte har gjorts
inom föreskriven tid eller om ansökan har avslagits, skall Finansinspek-
tionen förklara att frågan om överlåtelse har fallit.

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet skall ges om

1. försäkringstagarnas rätt inte försämras,

2. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs

sedan överlåtelsen beaktats varvid hänsyn tagits till sådan förmån som kan
ha medgivits i enlighet med 23 a § första stycket lagen (1950:272) om rätt
för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, och

3. behörig myndighet i det land där risker är belägna eller där åtaganden

skall fullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndig-
het. Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöri-
ga myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemmahörande
i ett land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som
övervakar försäkringsgivarens soliditet.

25

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

26

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

1382

background image

SFS 1995:779

Finansinspektionen kan förelägga försäkringsgivarna att komma in med

den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen skall
kunna fastställa att försäkringstagarnas rätt inte försämras.

4 §27 Skall ansökningen inte genast avslås skall Finansinspektionen i
Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som Finansin-
spektionen finner lämpliga kungöra ansökningens innehåll med uppgift
om att ett avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd har träffats och var
avtalet och annan utredning hålls tillgänglig. Kungörelsen skall vidare
innehålla föreläggande för de försäkringstagare, vilkas försäkringar är av-
sedda att överlåtas, att på bestämd tid � minst en månad efter kungörel-
sens utfärdande � hos Finansinspektionen anmäla om de har något att er-
inra mot ansökningen. Omfattar avtalet livränta, som utgår till personer
som inte är försäkringstagare i det överlåtande bolaget, skall även dessa
personer ges möjlighet att anmäla om de har något att erinra mot ansök-

ningen.

Finansinspektionen skall innan tillstånd lämnas ge den behöriga myn-

digheten i det land där risker är belägna eller där åtaganden skall fullgöras
tillfälle att yttra sig. Om överlåtelsen avser försäkringsavtal som tecknats
genom en sekundäretablering i ett annat land, skall även den behöriga
myndigheten i det landet ges tillfälle att yttra sig.

Finansinspektionen får pröva ansökan om tillstånd att verkställa överlå-

telseavtalet när myndigheterna som avses i andra stycket yttrat sig eller,
om de inte yttrat sig, tre månader från det att den utländska myndigheten
mottog meddelandet som avses i andra stycket.

5 §28 Sedan tillstånd att verkställa avtalet lämnats, skall Finansinspek-
tionen genast registrera beslutet. När registrering skett, övergår ansvaret
för det överlåtna försäkringsbeståndet på den övertagande försäkrings-
givaren.

6 §29 Sker överlåtelsen till ett försäkringsbolag eller en annan försäk-
ringsgivare med koncession i Sverige skall, sedan överlåtelsen verkställts,
den övertagande försäkringsgivaren lämna en underrättelse om överlåtel-
sen till varje försäkringstagare eller livräntetagare som berörs av den.
Finansinspektionen bestämmer på vilket sätt underrättelsen skall lämnas.

19 kap.

1 §30 Finansinspektionen skall verka för en sund utveckling av försäk-
ringsväsendet. Inspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med

motsvarande utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Styrelsen och verkställande direktören i ett försäkringsbolag skall, när

bolaget har börjat sin verksamhet, genast underrätta Finansinspektionen
om det.

27

Senaste lydelse 1991: 1767. �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

28

Senaste lydelse 1991:1767.

29

Senaste lydelse 1991:1767.

30

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993: 1646).

1383

background image

SFS 1995:779

2 §31 Regeringen skall, efter anmälan av Finansinspektionen, förklara
koncession som beviljats för ett försäkringsbolag förverkad om

1. bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som anges i 2

kap. 13 §,

2. bolaget inte har börjat sin verksamhet inom tre månader från det

bolaget registrerades,

3. anmälningen för bolagets registrering genom lagakraftägande beslut

blivit avskriven eller avslagen, eller

4. bolaget under längre tid än sex månader inte drivit verksamhet.
Om registrering av beslut, varigenom koncessionen har förverkats, för-

ordnar regeringen.

3 §32 Styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare i
ansvarig ställning i försäkringsbolag skall lämna Finansinspektionen de
upplysningar om verksamheten som inspektionen begär. Om bolaget

driver verksamhet i ett annat land inom EES, skall de, i den utsträckning
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, lämna de upp-
lysningar till behörig myndighet i det landet som den myndigheten behö-
ver för att fullgöra sina uppgifter.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om vilka upplysningar ett försäkringsbolag skall
lämna till inspektionen.

10 § Skyldigheten enligt 3 och 9 §§ att lämna upplysningar och hålla

tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även för

1. styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande organ i före-

tag vars verksamhet uteslutande skall vara att biträda försäkringsbolag
eller som försäkringsbolag har ett bestämmande inflytande i,

2. ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befattnings-

havare i skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller i annat liknande or-
gan, som biträder ett försäkringsbolag samt

3. styrelsen och verkställande direktör i ett aktiebolag, om det med

bolagets samtycke föreskrivits en sådan skyldighet som villkor för medgi-
vande att inneha aktier i bolaget enligt 7 kap. 17 §.

11 §33 Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om försäk-

ringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättel-

se om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag, trafikskadelagen (1975:1410) eller

lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av dessa lagar eller från bolagsordningen eller grun-
derna, om sådana finns,

2. bolagsordningen eller grunderna inte längre är tillfredsställande med

hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. försäkringsbolagets riktlinjer för placering av tillgångar som används

31

Senaste lydelse 1991:1767.

32

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

33

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993: 1646).

1384

background image

SFS 1995:779

för skuldtäckning inte är tillfredsställande med hänsyn till innehållet i
7 kap. 9a-10e§§,

4. de tillgångar som används för skuldtäckning inte är tillräckliga eller

inte är placerade enligt 7 kap. 9 a-10 e §§,

5. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning

eller

6. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsbolagets

verksamhet.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen en-

ligt 7 kap. 23 eller 25 §, skall Finansinspektionen förelägga bolaget eller
dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en sund finansiell
ställning och överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om
kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller garantibe-
loppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen för ett livförsäk-
ringsbolag inte har den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § tredje
stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta
och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt återställande av
kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES

och bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk
myndighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder

som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall
underrätta den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som
vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra-fjärde styckena inte har följts inom

bestämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt
har undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om skuldtäckning,

2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen

eller inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen och det finns sär-

skilda skäl att anta att bolagets finansiella ställning ytterligare kommer att
försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen

vid beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt
åttonde stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall

drivas efter ett sådant beslut som avses i sjätte stycket.

En koncession kan förklaras förverkad av regeringen om bolaget

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,

2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har

godkänts enligt tredje stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-

heten.

11 a § Finansinspektionen skall anmäla beslut enligt 11 § sjätte stycket

om förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar till de
behöriga myndigheterna i de EES-länder där bolaget enligt underrättelse

1385

background image

SFS 1995:779

bedriver försäkringsverksamhet enligt 2 a kap. 1 eller 4 §. Sådant beslut
skall dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där
bolaget har tillgångar. Finansinspektionen skall anmäla beslut enligt 2 eller

11 § om förverkande av koncession till behöriga myndigheter i övriga

länder inom EES.

Finansinspektionen får i samband med anmälan enligt första stycket

begära att den behöriga utländska myndigheten i samarbete med inspek-
tionen vidtar motsvarande åtgärder. Har bolagets koncession förklarats
förverkad får begäran avse att den utländska myndigheten även i övrigt

vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de försäkrades intressen.

13 §34 Finansinspektionens beslut enligt 2 a kap. 2, 3, 5 eller 6§ får

överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut om att förelägga eller
utdöma vite enligt 21 kap. 2 § får överklagas hos länsrätten. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.
Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regering-
en.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om

verksamhetens drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

13 a §35 Har regeringen i ett ärende om koncession inte fattat beslut sex

månader efter det att ansökan gavs in, eller har Finansinspektionen i ett
ärende enligt 2 a kap. 2 § inte fattat beslut inom tre månader, eller i ett
ärende enligt 2 a kap. 3, 5 eller 6 §, inom en månad, får sökanden begära
förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.

Efter det att kammarrätten avgett sådan förklaring skall ansökan anses

ha avslagits av regeringen eller Finansinspektionen om beslut inte har
meddelats

- inom sex månader i ett ärende om koncession,
- inom tre månader i ett ärende enligt 2 a kap. 2 §, eller
- inom en månad i ett ärende enligt 2 a kap. 3, 5 eller 6 §.

21 kap.

2 §36 Finansinspektionen kan förelägga verkställande direktören och sty-
relseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra
författningar att

1. till Finansinspektionen sända in behöriga redovisningshandlingar

eller revisionsberättelser,

2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering, eller
3. på bolagets brev, fakturor och orderblanketter lämna sådana uppgif-

ter som anges i 17 kap. 5 §.

Föreläggande enligt första stycket 2 får inte meddelas, om underlåtenhet

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut förfal-
ler eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

34

Senaste lydelse 1995:54.

35

Senaste lydelse 1993:1304 (jfr 1993:1646).

36

Senaste lydelse 1994:1941.

1386

background image

SFS 1995:779

Finansinspektionen kan förena föreläggande eller förbud enligt denna

lag med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall den mot vilken föreläggandet riktas

genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan

Finansinspektionen döma ut vitet.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 18 §, nya 7 kap. 3 §,

10 kap. 5 § och 12 kap. 13 § den dag regeringen bestämmer och i övrigt

den 1 juli 1995.

2. 1 fråga om försäkringsbolag som har koncession och som har bildats

före den 1 juli 1995 gäller 2 kap. 5 § i dess äldre lydelse till utgången av juni

1996.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 12 § om borgensförbindelser m.m. gäller

inte sådana förbindelser som ingåtts före lagens ikrafträdande.

4. För sådana placeringar hos ett livförsäkringsbolag som vid lagens

ikraftträdande överskrider gränserna i 7 kap. 10 c § första stycket 2 och 3
skall följande gälla.

Senast den 31 december 1999 skall placeringarna ha nedbringats till de

nivåer som anges i 7 kap. 10 c § första stycket 2 och 3.

Om en placering överstiger tjugo procent av det belopp som skall skuld-

täckas skall den senast den 30 juni 1996 ha nedbringats under denna nivå.

En placerings andel av det belopp som skall skuldtäckas får inte öka.
Andelen aktier eller andra värdepapper som kan jämställas med aktier

från samma emittent får inte i något fall överstiga fem procent av det
belopp som skall skuldtäckas.

5. För försäkringar som har meddelats före ikraftträdandet av nya

7 kap. 3 §, gäller fortfarande bestämmelserna i 7 kap. 5 � 7 §§ samt 8§
första och andra styckena i sin äldre lydelse.

För försäkringar som avses i första stycket och som vid ikraftträdandet

av nya 7 kap. 3 § fortfarande gäller skall upprättade grunder även därefter
ha fortsatt giltighet om inte till försäkringsvillkoren har överförts bestäm-
melserna i grunderna om

1. villkoren för försäkringstagarnas rätt till återköp,

2. försäkringstagarnas rätt till fribrev,
3. belåning av försäkringsbrev hos bolaget,
4. verkan av underlåtenhet att betala premie,
5. försäkringstagarens rätt när försäkringen i andra fall än som avses i 1,

2 eller 4 upphör i förtid eller bolaget i övrigt inte har ansvar för
försäkringsfallet,

6. villkoren för tilldelning av återbäring, och

7. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning.

För sådana försäkringar som avses i första stycket skall 7 kap. 8 a §

endast tillämpas beträffande grunder för

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv,

2. beräkning av tekniska återköpsvärden, samt
3. återbäring till försäkringstagarna.
6. Ett försäkringsbolag som vid lagens ikraftträdande äger aktier eller

andelar i juridiska personer med uppgift att äga tillgångar som avses i

7 kap. 10 § första stycket behöver inte Finansinspektionens medgivande

1387

background image

SFS 1995:779

enligt 7 kap. 17 § för detta innehav om sådant medgivande inte krävdes
före lagens ikraftträdande.

7. I fråga om den ökning av de försäkringstekniska skulderna i trygg-

hetsförsäkring för arbetsskada som uppkommit till följd av beslut före den

1 juli 1993 om ändringar i den allmänna socialförsäkringen skall följande

gälla. Utan de begränsningar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 5 får för
skuldtäckning t. o. m. den 31 december 2001 användas på kollektivavtal
grundad överenskommelse om betalning av de kvarvarande premier som
erfordras för att slutligen reglera den nämnda skuldökningen.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

1388

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.