SFS 2000:199 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2000:199 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
000199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 5 och 10 §§ lagen (1998:710)

med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande
lydelse.

2 §

2

Följande bestämmelser i 7 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713)

skall gälla för Premiepensionsmyndighetens försäkringsverksamhet:

� 1 § om försäkringstekniska avsättningar,
� 2 § om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 3�8 a §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag,
� 9�11 §§ om placering av tillgångar som motsvarar försäkringstekniska

avsättningar, och

� 17 b § om användning av optioner och liknande finansiella instrument.
Bestämmelserna i 7 kap. 10 b, 10 c och 10 e §§ försäkringsrörelselagen

gäller dock bara för den del av verksamheten som avser tillhandahållande av
livräntor enligt 9 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion eller efterlevandeskydd enligt 10 kap. 1 § samma lag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall

myndigheten anses som ett livförsäkringsbolag. Vad som sägs om dotterfö-
retag i 7 kap. 10 a § försäkringsrörelselagen skall avse företag i vilka staten
har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller tredje
stycket samma lag, om myndigheten företräder staten som ägare.

5 §

Premiepensionsmyndigheten skall för varje kalenderår upprätta en års-

redovisning enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföre-
tag. För denna redovisning skall följande bestämmelser i den lagen tilläm-
pas:

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § andra stycket om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsre-

dovisningen,

� 2 kap. 2 § om årsredovisningens delar m.m.,
� 3 kap. om balans- och resultaträkning,
� 4 kap. om värderingsregler,

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2

Senaste lydelse 1999:393.

SFS 2000:199

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:199

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

� 5 kap. om tilläggsupplysningar,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 9 kap. 2 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare för ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra el-
ler tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall myndigheten
även upprätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna
om sådan redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena skall myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Vad som sägs
om intresseföretag skall avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande
som anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder sta-
ten som ägare. Vad som sägs om företagets verkställande direktör skall avse
myndighetens chef.

10 §

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) skall

gälla för Finansinspektionens tillsyn över Premiepensionsmyndigheten en-
ligt 15 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

� 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsbo-

lags styrelse,

� 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att

hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för gransk-
ning,

� 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 19 kap. 11 § första, andra och femte styckena om rätt för inspektionen

att meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,

� 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
� 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall

myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om försäkrings-
bolagets verkställande direktör skall avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.