SFS 1998:710 Lag med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 1998:710 Lag med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
980710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns

vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndighetens

tillämpning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns
också bestämmelser om det närmare innehållet i Finansinspektionens tillsyn
över myndigheten. De grundläggande bestämmelserna om Premiepensions-
myndighetens uppgifter finns i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension.

Regler för försäkringsverksamheten

2 §

Följande bestämmelser i 7 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713),

och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, skall
gälla för Premiepensionsmyndighetens försäkringsverksamhet:

� 1 § om storleken av ett försäkringsbolags försäkringstekniska avsätt-

ningar,

� 2 § om beräkning av premiereserv,
� 3�8 a §§ om försäkringstekniska grunder,
� 9�11 §§ om placering av tillgångar som motsvarar försäkringstekniska

avsättningar, och

� 17 b § om användning av optioner och liknande finansiella instrument.
Bestämmelserna i 7 kap. 10 b, 10 c och 10 e §§ försäkringsrörelselagen

gäller dock bara för den del av verksamheten som avser tillhandahållande av
livräntor enligt 9 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion eller efterlevandeskydd enligt 10 kap. 1 § samma lag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall myndigheten anses som ett livförsäkringsbolag. Vad som sägs
om dotterföretag i 7 kap. 10 a § försäkringsrörelselagen skall avse företag i
vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller
tredje stycket samma lag, om myndigheten företräder staten som ägare.

3 §

Premiepensionsmyndigheten får inte förvärva så många aktier i ett

svenskt aktiebolag, vars aktier är noterade, att röstetalet för dem tillsammans
med myndighetens övriga aktier i samma bolag överstiger fem procent av

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.

SFS 1998:710

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

2

SFS 1998:710

röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Med notering avses notering vid en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad.

4 §

�verskott som uppstår i Premiepensionsmyndighetens verksamhet

skall tillföras pensionsspararna i form av återbäring. �verskottsmedlen får
tas i anspråk endast om det kan ske utan att det äventyrar myndighetens för-
måga att betala ut de pensioner som pensionsspararna har rätt till. �ver-
skottsmedlen skall tas i anspråk i en takt som främjar en jämn utveckling av
pensionerna över tiden.

Fördelningen av återbäringen mellan pensionsspararna skall göras med

hänsyn tagen till i vilken utsträckning de medel som förvaltas för varje pen-
sionssparares räkning har bidragit till uppkomsten av överskottet.

Redovisning

5 §

Premiepensionsmyndigheten skall för varje kalenderår upprätta en års-

redovisning enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföre-
tag. För denna redovisning skall följande bestämmelser i den lagen, och fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, tillämpas:

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § andra stycket om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsre-

dovisningen,

� 2 kap. 2 § om årsredovisningens delar m.m.,
� 3 kap. om balans- och resultaträkning,
� 4 kap. om värderingsregler,
� 5 kap. om tilläggsupplysningar,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 9 kap. 2 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare för ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller
tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall myndigheten även
upprätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om så-
dan redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
samt av föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

och andra styckena skall myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag.
Vad som sägs om intresseföretag skall avse företag i vilka staten har ett så-
dant inflytande som anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndighe-
ten företräder staten som ägare. Vad som sägs om företagets verkställande
direktör skall avse myndighetens chef.

6 §

�&rsredovisningen skall ges in till Finansinspektionen så snart det kan

ske och senast inom sex månader från kalenderårets utgång.

background image

3

SFS 1998:710

Information

7 §

Premiepensionsmyndigheten skall se till att pensionsspararna får till-

gång till den information de behöver för att ta till vara sin rätt i premiepen-
sionssystemet.

Informationen enligt första stycket skall samordnas med Riksförsäkrings-

verkets och de allmänna försäkringskassornas information till de enskilda
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Aktuarie

8 §

Bestämmelserna i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om

aktuarie i försäkringsbolag som meddelar livförsäkring, och föreskrifter som
har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, skall gälla för Premiepen-
sionsmyndigheten.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens
chef.

Revisorer

9 §

Regeringen skall meddela föreskrifter för revisionen av Premiepen-

sionsmyndigheten.

Innehållet i Finansinspektionens tillsyn m.m.

10 §

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713), och fö-

reskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, skall gälla för
Finansinspektionens tillsyn över Premiepensionsmyndigheten enligt 15 kap.
2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

� 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsbo-

lags styrelse,

� 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att

hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för gransk-
ning,

� 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 19 kap. 11 § första, andra och femte styckena om rätt för inspektionen

att meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,

� 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
� 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.
Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om
försäkringsbolagets verkställande direktör skall avse myndighetens chef.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

medge undantag från de bestämmelser som anges i 2 § första stycket samt
5 § första och andra styckena. Ett beslut enligt denna paragraf som medde-

background image

4

SFS 1998:710

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

lats av en annan myndighet än regeringen, får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.