SFS 2003:512 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2003:512 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
030512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 26 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 10 § lagen (1998:710) med vissa

bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

10 §

3 Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) skall

gälla för Finansinspektionens tillsyn över Premiepensionsmyndigheten en-
ligt 15 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

� 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsbo-

lags styrelse,

� 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att

hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för gransk-
ning,

� 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 19 kap. 11 § första, andra och sjätte styckena om rätt för inspektionen

att meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,

� 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
� 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall

myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om försäkrings-
bolagets verkställande direktör skall avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Prop. 2002/03:94, bet. 2002/03:FiU26, rskr. 2002/03:202.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG av den 5 mars 2002 om änd-
ring av rådets direktiv 79/267/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för livför-
säkringsföretag (EGT L 077, 20.3.2002, s. 11, Celex 32002L0012) och Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/13/EG av den 5 mars 2002 om ändring av rådets
direktiv 73/239/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföre-
tag (EGT L 077, 20.3.2002, s. 17, Celex 32002L0013).

3 Senaste lydelse 2000:199.

SFS 2003:512

Utkom från trycket
den 15 juli 2003

background image

2

SFS 2003:512

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.