SFS 2000:1414 Lag om ändring i lagen (2000:199) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2000:1414 Lag om ändring i lagen (2000:199) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten
001414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:199) om ändring i lagen
(1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:710) med

vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten att 2 § lagen i stället
för dess lydelse enligt lagen (2000:199) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.

2 §

2

Följande bestämmelser i 7 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713)

skall gälla för Premiepensionsmyndighetens försäkringsverksamhet:

� 1 § om försäkringstekniska avsättningar,
� 2 § om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 3�8 a §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag,
� 9�11 och 13 §§ om placering av tillgångar som motsvarar försäkrings-

tekniska avsättningar, och

� 17 b § om användning av optioner och liknande finansiella instrument.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall

myndigheten anses som ett livförsäkringsbolag. Vad som sägs om dotter-
företag i 7 kap. 10 a § försäkringsrörelselagen skall avse företag i vilka sta-
ten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller tredje
stycket samma lag, om myndigheten företräder staten som ägare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:16, bet. 2000/01:SfU6, rskr. 2000/01:93.

2

Senaste lydelse 1999:393. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2000:1414

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.