SFS 2010:1891 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2010:1891 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
101891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1998:710) med vissa

bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska ha
följande lydelse.

10 §

2

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) ska gäl-

la för Finansinspektionens tillsyn över Pensionsmyndighetens premie-
pensionsverksamhet:

� 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkrings-

bolags styrelse,

� 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att

hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för gransk-
ning,

� 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upp-

lysningar m.m. till inspektionen,

� 19 kap. 11 § första, andra och sjätte styckena om rätt för inspektionen

att meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,

� 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
� 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om försäkrings-
bolagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2009:999.

SFS 2010:1891

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.