SFS 2010:2061 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet / SFS 2010:2061 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
102061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 5, 8 och 10 §§ lagen (1998:710)

med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensions-
verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

Följande bestämmelser i 5, 6 och 8 kap. försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska gälla för Pensionsmyndighetens premiepensionsverksam-
het:

� 5 kap. 1, 2 och 9 §§ om försäkringstekniska avsättningar,
� 5 kap. 4�6 §§ om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 6 kap. 1�20 och 27�30 §§ om placering av tillgångar som motsvarar

försäkringstekniska avsättningar,

� 6 kap. 32 § om användning av optioner och liknande finansiella instru-

ment, och

� 8 kap. 1�3 §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Vad som sägs om dotter-
företag i 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen ska avse företag i vilka staten har
ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller tredje stycket
årsredovisningslagen (1995:1554), om myndigheten företräder staten som
ägare.

5 §

3

I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild redovisning

för premiepensionsverksamheten ingå. För denna redovisning ska följande
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
tillämpas.

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen,
� 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller hänvis-

ningarna till bestämmelserna i 2 kap. 1�6 §§ årsredovisningslagen,

� 3 kap. om balans- och resultaträkning,

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2009:999.

3 Senaste lydelse 2009:999.

SFS 2010:2061

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2061

� 4 kap.1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna till bestäm-

melserna i 4 kap. 14 a�15 §§ årsredovisningslagen,

� 4 kap. 2 § 11�13 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett försäk-

ringsföretags tillgångar,

� 4 kap. 4�9 §§ om värderingsregler,
� 5 kap. 1 § om tilläggsupplysningar med undantag av hänvisningarna till

5 kap. 1�4 §§, 5 § och 16�25 §§ årsredovisningslagen,

� 5 kap. 2�6 §§ om tilläggsupplysningar,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare av ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller
tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554), ska myndigheten även upp-
rätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om sådan
redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena ska myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag ska avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som
anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten
som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direktör ska avse myn-
dighetens chef.

8 §

4

Bestämmelserna i 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om

aktuarie i försäkringsföretag som meddelar livförsäkring, och föreskrifter
som har meddelats med stöd av 5 kap. 17 § första stycket 2 samma lag, ska
gälla för Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket ska vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens
chef.

10 §

5

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska

gälla för Finansinspektionens tillsyn över Pensionsmyndighetens premie-
pensionsverksamhet:

� 14 kap. 5 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 14 kap. 6 § andra stycket om skyldighet för styrelsen och verkställande

direktören att hålla försäkringsföretagets räkenskapsmaterial m.m. tillgäng-
ligt för granskning,

� 14 kap. 7 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 14 kap. 13 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsfö-

retags styrelse,

� 14 kap. 16 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet,
� 16 kap. 1, 2 och 12 §§ om rätt för inspektionen att ingripa, och
� 17 kap. 1 och 3 §§ om överklagande av inspektionens beslut.

4 Senaste lydelse 2009:999.

5 Senaste lydelse 2010:1891.

background image

3

SFS 2010:2061

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett försäkringsföretag. Vad som sägs om försäk-
ringsföretagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.