SFS 2018:222 Lag om bostadsanpassningsbidrag

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag / SFS 2018:222 Lag om bostadsanpassningsbidrag
SFS2018-222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om bostadsanpassningsbidrag

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge
personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget
boende.

2 § Kommunerna ansvarar för bidrag enligt denna lag.

Bostadsanpassningsbidrag
Bidragstagare
3 §
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsätt-
ning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden
hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig
med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvård-

naden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet
kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bo-
staden.

4 § �gare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassnings-
bidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet
som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är över-
ens om det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget
har beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren
åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

�&tgärder som bostadsanpassningsbidrag lämnas för
5 §
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera
fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska

vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan till-
godoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

1 Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210.

SFS

2018:222

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder
som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen
(2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 § ska utöver sedvanliga bo-
stadsfunktioner även beaktas behovet av

1. åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjuk-

vård för sökanden, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,
och

2. åtgärder som gör det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet,

om han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i akti-
viteter utanför bostaden.

8 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behö-
ver utföras av följande orsaker:

1. byggnadstekniska brister,
2. eftersatt underhåll,
3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner,

eller

4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och använd-

barhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller
1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit ut-

föra ändringar av,

2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit

utföra ändringar i, eller

3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.


9 § Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana
åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning,
antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden
är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

�r den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit upp-

föra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt
bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har
en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om så-

dana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

Medgivande
10 §
Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden
eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om
någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres-
eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag
endast om

1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har med-

gett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och

2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller

nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.

Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av

upplåtare av tomträtt.

2018:222

background image

3

SFS

Bidrag till reparationer
11 §
Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som
har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller
motsvarande äldre bestämmelser om

1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund

av funktionsnedsättningen.

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även

för besiktning och annat underhåll än reparation.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska

vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller
inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en
ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas
inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av
äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.

�&terställningsbidrag
12 §
�gare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning
av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts

1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett

en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,

2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbo-

stadshus, eller

3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.


13 § �&terställningsbidrag lämnas under förutsättning att

1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsan-

passningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och

2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre ut-

nyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

�&terställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts

med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus
har övertagit rätten till enligt 4 §.

14 § �&terställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som
innehas med hyresrätt om

1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till

bostadssökande när den blir ledig, och

2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon

annan person med funktionsnedsättning.

�vertagande av begagnad anordning
15 §
En kommun får avtala om övertagande av en anordning som tidigare
har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller
motsvarande äldre bestämmelser och lämna ekonomiskt stöd för kostnader
som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande.

Bidragens storlek och utformning
16 §
Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till repa-
rationer, besiktning och underhåll enligt 11 § lämnas med ett belopp (kon-
tantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

2018:222

background image

4

SFS

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpass-

ningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas
som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpass-

ningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Handläggning av bidragsärenden
Ansökan
17 §
Ansökan om bidrag prövas av den kommun där den bostad som avses
med ansökan är belägen.

Beslut om bidrag
18 §
I beslut om bidrag ska det anges vilka åtgärder bidraget avser. Om
bidrag lämnas i form av kontantbidrag, ska även det högsta belopp som kan
utbetalas anges.

Om bidrag lämnas enligt 16 § andra eller tredje stycket, ska detta anges i

beslutet.

�&terkallelse av beslut
19 §
Före utbetalningen av kontantbidrag eller verkställighet av bidrag
som beviljats enligt 16 § andra eller tredje stycket får den kommun som har
beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund
för beslutet inte längre finns.

Utbetalning av kontantbidrag
20 §
Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har
utförts och kostnaderna har redovisats.

�&terbetalning
21 §
Kommunen får besluta om återbetalning av kontantbidrag helt eller
delvis

1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något

annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med
för högt belopp, eller

2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om

det finns särskilda skäl.

Tillsyn och föreskrifter
22 §
Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av den myndighet
som regeringen bestämmer.

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verk-
ställigheten av denna lag.

�verklagande
24 §
Kommunens beslut enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2018:222

background image

5

SFS

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbi-

drag m.m.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag som har

kommit in till kommunen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

LENA HALLENGREN

(Socialdepartementet)

2018:222

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.