SFS 1995:97 Lag om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag / SFS 1995:97 Lag om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
SFS 1995_97 Lag om ändring i lagen (1992_1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

82

SFS 1995:97

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1992:1574) om

bostadsanpassningsbidrag m.m. skall ha följande lydelse.

18 § Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.