SFS 2019:983 Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag / SFS 2019:983 Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
SFS2019-983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassnings-

bidrag

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2018:222) om bostads-
anpassningsbidrag ska ha följande lydelse.

5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera
fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska

vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan till-
godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:983

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.