SFS 2000:527 Lag om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag / SFS 2000:527 Lag om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
000527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1574) om bo-

stadsanpassningsbidrag m.m.

2

dels

att 6, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att 10 § och rubriken närmast före 9 § skall upphävas.

6 §

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bo-

stadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall
vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av

väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.

8 §

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns

särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden som kräver anpass-
ning.

9 §

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till

kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en
bostad som kräver anpassning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240.

2

Senaste lydelse av 10 § 1997:67.

SFS 2000:527

Utkom från trycket
den 20 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.