SFS 2019:989 Lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar / SFS 2019:989 Lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar
SFS2019-989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska

utredningar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2�5 och 15 §§ och rubriken närmast
före 2 § lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar ska ha
följande lydelse.

Regionens ansvar och befogenhet
2 §
Regionerna ansvarar för att försäkringsmedicinska utredningar kan
tillhandahållas på begäran av Försäkringskassan.

Det som sägs om regioner gäller även en kommun som inte ingår i en

region.

3 § En regions ansvar enligt 2 § avser försäkrade som är bosatta inom
regionen. Detsamma gäller i fråga om försäkrade som har skyddad folkbok-
föring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande
vistas inom regionen.

Regionens ansvar omfattar även den som, utan att vara bosatt inom

regionen, är försäkrad i Sverige enligt vad som följer av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen och är förvärvsverksam eller registrerad
som arbetssökande inom regionens område.

4 § En region får sluta avtal med en annan region eller någon annan om att
i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som regionen ansvarar för
enligt denna lag. Ett sådant avtal ska ange de villkor som gäller för över-
lämnandet och utförandet av uppgifterna.

5 § Regionen ska informera Försäkringskassan om vilken eller vilka
vårdgivare som ska utföra de försäkringsmedicinska utredningar som
regionen ansvarar för.

15 § En region har rätt till ersättning från staten för kostnader för försäk-
ringsmedicinska utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ersättning
för kostnader som en region har med anledning av skyldigheter enligt denna
lag.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:989

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:989

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.