SFS 2021:989 Lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2021:989) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan / SFS 2021:989 Lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
SFS2021-989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan som underteck-
nades i Stockholm den 11 april 2019 ska gälla som lag här i landet. Avtalets
innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av avtalet ska avgiften för sjukersättning och aktivi-
tetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften
enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av
denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

MATILDA ERNKRANS
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:199, bet. 2021/22:SfU7, rskr. 2021/22:23.

SFS

2021:989

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:989

Bilaga

AVTAL MELLAN

KONUNGARIKET SVERIGE

OCH JAPAN OM SOCIAL

TRYGGHET

AGREEMENT BETWEEN

THE KINGDOM OF

SWEDEN AND JAPAN ON

SOCIAL SECURITY

Konungariket Sveriges (nedan kallat
Sverige) regering och Japans rege-
ring, som önskar reglera sina in-
bördes relationer inom området för
social trygghet, har kommit överens
om följande.

The Government of the Kingdom
of Sweden (hereinafter referred to
as �SSweden⬝) and the Government
of Japan,

Being desirous of regulating

their mutual relations in the field
of social security,

Have agreed as follows:

AVDELNING I
ALLM�NNA

BEST�MMELSER

PART I
GENERAL PROVISIONS

Artikel 1
Definitioner

Article 1
Definitions

1. I detta avtal avses med

1. For the purpose of this

Agreement,

a) en avtalsslutande stat och den

andra avtalsslutande staten: Sverige
eller Japan, beroende på samman-
hanget,

(a) The terms �Sa Contracting

State⬝ and �Sthe other Contracting
State⬝ mean Sweden or Japan, as
the context requires;

b) medborgare:
för Sveriges del,
en svensk medborgare i enlighet

med svensk lagstiftning om med-
borgarskap och,

för Japans del,
en japansk medborgare i enlighet

med japansk lagstiftning om med-
borgarskap,

(b) The term �Snational⬝ means,
as regards Sweden,
a Swedish national within the

meaning of the law on nationality
of Sweden,

as regards Japan,
a Japanese national within the

meaning of the law on nationality
of Japan;

c) lagstiftning:

(c) The

term

�Slegislation⬝

means,

för Sveriges del,
de svenska lagar och andra be-

stämmelser som anges i artikel 2.1 b
samt,

för Japans del,
de japanska lagar och andra be-

stämmelser som berör de japanska
pensionssystem som anges i artikel
2.1 a,

as regards Sweden,
the laws and regulations of

Sweden specified in paragraph 1(b)
of Article 2,

as regards Japan,
the laws and regulations of

Japan concerning the Japanese
pension systems specified in
paragraph 1(a) of Article 2;

background image

3

SFS

2021:989

d) behörig myndighet:

(d) The

term

�Scompetent

authority⬝ means,

för Sveriges del,
Sveriges regering eller någon av

de myndigheter som regeringen utser
samt,

för Japans del,
de statliga organisationer som har

behörighet att förvalta de japanska
pensionssystem som anges i artikel
2.1 a,

as regards Sweden,
the Government of Sweden or

any of the authorities nominated
by the Government,

as regards Japan,
any of the Governmental orga-

nizations competent for the
Japanese pension systems speci-
fied in paragraph 1(a) of Article 2;

e) behörig institution:

(e) The

term

�Scompetent

institution⬝ means,

för Sveriges del,
de myndigheter som ansvarar för

tillämpningen av den lagstiftning
som anges i artikel 2.1 b samt,

as regards Sweden,
any of the authorities re-

sponsible for the implementation
of the legislation specified in
paragraph 1(b) of Article 2,

för Japans del,
de försäkringsinstitutioner, eller

sammanslutningar av försäkringsin-
stitutioner, som ansvarar för tillämp-
ningen av de japanska pensions-
system som anges i artikel 2.1 a,

as regards Japan,
any of the insurance institu-

tions, or any association thereof,
responsible for the implementa-
tion of the Japanese pension
systems specified in paragraph
1(a) of Article 2;

f) försäkringsperiod:

(f) The

term

�Speriod

of

coverage⬝ means,

för Sveriges del,
en period med avgifter, försäkring

eller bosättning som beaktas för att
förvärva rätt till en förmån enligt
svensk lagstiftning samt,

as regards Sweden,
a period of contributions, in-

surance or residence used to
acquire the right to a benefit under
the legislation of Sweden,

för Japans del,
en period med avgifter enligt

japansk lagstiftning och varje annan
period som beaktas för att fastställa
rätten till förmåner enligt den lag-
stiftningen, vilket emellertid inte
omfattar perioder som ska beaktas
för att fastställa rätten till förmåner
enligt den lagstiftningen inom ramen
för andra avtal om social trygghet
som är jämförbara med detta avtal,

as regards Japan,
a period of contributions under

the legislation of Japan and any
other period taken into account
under

that

legislation

for

establishing entitlement to bene-
fits, however, a period which shall
be taken into account, for the pur-
pose of establishing entitlement to
benefits under that legislation,
pursuant to other agreements on
social security comparable with
this Agreement shall not be
included;

g) förmån: en pension eller annan

kontantförmån enligt en avtals-
slutande stats lagstiftning.

(g) The term �Sbenefit⬝ means a

pension or any other cash benefit
under the legislation of a Con-
tracting State.

background image

4

SFS

2021:989

2. Varje ord och uttryck som inte

definieras i detta avtal ska ges den
innebörd som det har i den tillämp-
liga lagstiftningen.

2. For the purpose of this

Agreement, any term not defined
in this Agreement shall have the
meaning assigned to it under the
applicable legislation.

Artikel 2
Omfattning

Article 2
Matters Covered

1. Detta avtal ska gälla för

följande:

a) För Japans del, de japanska

pensionssystemen för

i) den nationella pensionen (med

undantag av den nationella pensions-
fonden), och

ii) pensionsförsäkringen för an-

ställda (med undantag av pensions-
fonden för anställda).

1. This Agreement shall apply,
(a) as regards Japan, to the

following

Japanese

pension

systems:

(i) the National Pension (except

the National Pension Fund); and

(ii) the Employees�" Pension

Insurance (except the Employees�"
Pension Fund);

I detta avtal ska emellertid den

nationella pensionen inte omfatta
ålderspension i form av välfärds-
pension eller andra omställnings-
eller tilläggspensioner som betalas ut
i välfärdssyfte och som helt eller
delvis finansieras av nationella
budgetära medel; och

However, for the purpose of

this Agreement, the National
Pension shall not include the Old
Age Welfare Pension or any other
pensions which are granted on a
transitional or complementary
basis for the purpose of welfare
and which are payable wholly or
mainly out of national budgetary
resources; and

b) För Sveriges del, lagstiftningen

om

i) sjukersättning och aktivitetser-

sättning,

ii) inkomstgrundade

ålderspen-

sioner och garantipensioner, och

iii) efterlevandepensioner

och

efterlevandestöd, och

iv) socialavgifter med avseende på

den lagstiftning som avses i led i�iii
i denna punkt.

(b) as regards Sweden, to the

legislation on:

(i) sickness compensation and

activity compensation;

(ii) income-based old-age pen-

sions and guarantee pensions;

(iii) survivor�"s pensions and

surviving children�"s allowance;
and

(iv) social security contribu-

tions as regards the legislation
referred to in (i) to (iii) of this
paragraph.

2. Detta avtal ska också tillämpas

på alla ändringar av de båda avtals-
slutande staternas lagstiftning såvida
de inte på ett betydande sätt ändrar
den omfattning som de system som
regleras eller tillämpas i denna lag-
stiftning hade innan dessa ändringar
gjordes.

2. This Agreement shall also

apply to all amendments to the
legislations of both Contracting
States insofar as they do not
modify substantially the scope of
the systems regulated or imple-
mented by those prior to such
amendments.

background image

5

SFS

2021:989

Artikel 3
Personer som omfattas av avtalet

Article 3
Persons Covered

Detta avtal ska tillämpas på varje
person som omfattas av eller har om-
fattats av lagstiftningen i en avtals-
slutande stat och andra personer som
härleder rättigheter från en sådan
person.

This Agreement shall apply to a
person who is or has been subject
to the legislation of a Contracting
State and other persons who
derive rights from such person.

Artikel 4
Likabehandling

Article 4
Equality of Treatment

Om inte annat följer av detta avtal
ska de personer som avses i artikel 3,
och som har ordinarie hemvist inom
en avtalsslutande stats territorium,
likställas med den avtalsslutande
statens egna medborgare vid tillämp-
ning av den avtalsslutande statens
lagstiftning.

Detta ska dock inte påverka be-

stämmelserna om kompletterande
perioder för japanska medborgare på
grundval av ordinarie hemvist
utanför japanskt territorium enligt
japansk lagstiftning.

Unless otherwise provided in this
Agreement, the persons specified
in Article 3, who ordinarily reside
in the territory of a Contracting
State, shall receive equal treat-
ment with nationals of that Con-
tracting State in the application of
the legislation of that Contracting
State.

However, the foregoing shall

not affect the provisions on com-
plementary periods for Japanese
nationals on the basis of ordinary
residence outside the territory of
Japan under the legislation of
Japan.

Artikel 5
Utbetalning av förmåner utomlands

Article 5
Payment of Benefits Abroad

1. Om inte annat anges i detta

avtal ska bestämmelser i en avtals-
slutande stats lagstiftning som be-
gränsar rätten till eller utbetalningen
av förmåner enbart på grund av att
personen har sin ordinarie hemvist
utanför den avtalsslutande statens
territorium inte gälla personer som
har sin ordinarie hemvist inom den
andra avtalsslutande statens terri-
torium.

1. Unless otherwise provided in

this Agreement, any provision of
the legislation of a Contracting
State which restricts entitlement
to or payment of benefits solely
because the person ordinarily
resides outside the territory of that
Contracting State shall not be
applicable to persons who ordi-
narily reside in the territory of the
other Contracting State.

However,

a) För Japans del
ska ovanstående inte påverka be-

stämmelserna i japansk lagstiftning
som föreskriver att en person som
har fyllt 60 men ännu inte har fyllt 65
vid datumet för den första läkar-
undersökningen eller vid dödsfallet
ska ha sin ordinarie hemvist inom
japanskt territorium för att erhålla

(a) as regards Japan,
the foregoing shall not affect

the provisions of the legislation of
Japan which require a person who
is aged 60 or over but under 65 on
the date of the first medical
examination or of the death to
reside ordinarily in the territory of
Japan for the acquisition of

background image

6

SFS

2021:989

rätt till grundpension i form av
invaliditetspension eller grundpen-
sion i form av efterlevandepension.

entitlement to the Disability Basic
Pension or the Survivors�" Basic
Pension.

b) För Sveriges del
ska ovanstående inte gälla för

följande förmåner:

i) sjukersättning i form av garan-

tiersättning eller aktivitetsersättning
i form av garantiersättning samt

(b) as regards Sweden,
the foregoing shall not apply to

the following benefits;

(i) sickness compensation in the

form of guarantee compensation
or activity compensation in the
form of guarantee compensation;
and

ii) garantipensioner och efterlev-

andestöd.

(ii) guarantee pensions and

surviving children�"s allowance.

2. En förmån enligt en avtals-

slutande stats lagstiftning som ska
betalas ut till en person som omfattas
eller har omfattats av lagstiftningen i
den andra avtalsslutande staten, samt
andra personer som härleder rättig-
heter från en sådan person, ska
betalas ut när denna person eller
dessa personer har sin ordinarie hem-
vist i ett tredje land under samma
villkor som den skulle betalas ut till
en medborgare i den första avtals-
slutande staten som har sin ordinarie
hemvist i den tredje staten.

2. A benefit under the legisla-

tion of a Contracting State which
is payable to a person who is or
has been subject to the legislation
of the other Contracting State, as
well as other persons who derive
rights from such person, shall be
paid when that person or those
persons ordinarily reside in the
territory of a third state under the
same conditions as it would be
paid to a national of the first
Contracting State who ordinarily
resides in the territory of that third
state.

AVDELNING II
BEST�MMELSER OM

TILL�MPLIG

LAGSTIFTNING

PART II
PROVISIONS

CONCERNING THE

APPLICABLE

LEGISLATION

Artikel 6
Allmän bestämmelse

Article 6
General Provision

Om inte annat följer av detta avtal
ska en anställd eller en egenföre-
tagare som arbetar inom en avtals-
slutande stats territorium, när det
gäller den anställningen eller det
arbetet som egenföretagare, enbart
omfattas av lagstiftningen i den
avtalsslutande staten.

Unless otherwise provided in this
Agreement, a person who works
as an employee or a self-employed
person in the territory of a Con-
tracting State shall, with respect to
that employment or self-employ-
ment, be subject only to the legi-
slation of that Contracting State.

background image

7

SFS

2021:989

Artikel 7
Särskilda bestämmelser

Article 7
Special Provisions

1. När en person som omfattas av

en avtalsslutande stats lagstiftning
och är anställd inom den avtals-
slutande statens territorium av en
arbetsgivare som har sin verksamhet
inom detta territorium sänds ut av
arbetsgivaren, antingen från detta
territorium eller från en tredje stats
territorium, för att arbeta för den
arbetsgivarens räkning inom den
andra avtalsslutande statens terri-
torium, ska den anställde fortfarande
omfattas enbart av den första avtals-
slutande statens lagstiftning, som om
den anställde arbetade inom den
första avtalsslutande statens territo-
rium, förutsatt att utsändningsperio-
den inte väntas överstiga fem år. Den
utsändning som avses i denna punkt
omfattar även fall där en person
sänds ut av en arbetsgivare inom en
avtalsslutande stats territorium till en
relaterad arbetsgivare inom den
andra avtalsslutande statens terri-
torium.

1. Where a person who is

covered under the legislation of a
Contracting State and employed
in the territory of that Contracting
State by an employer with a place
of business in that territory is sent
by that employer, either from that
territory or from a territory of a
third state, to work for that
employer in the territory of the
other Contracting State, the
employee shall remain subject
only to the legislation of the first
Contracting State as if that
employee were working in the
territory of the first Contracting
State, provided that the period of
such detachment is not expected
to exceed five years. The detach-
ment referred to in this paragraph
includes the cases where a person
who is sent by an employer in the
territory of one Contracting State
to a related employer in the terri-
tory of the other Contracting State.

2. När en person som omfattas av

en avtalsslutande stats lagstiftning
och som vanligtvis arbetar som egen-
företagare inom den avtalsslutande
statens territorium tillfälligt arbetar
som egenföretagare inom den andra
avtalsslutande statens territorium,
ska denna person fortfarande om-
fattas enbart av den förstnämnda
avtalsslutande statens lagstiftning,
som om personen arbetade inom den
första avtalsslutande statens territo-
rium, förutsatt att arbetet som egen-
företagare inom den andra avtals-
slutande statens territorium inte
väntas överstiga fem år.

2. Where a person who is

covered under the legislation of a
Contracting State and who ordi-
narily works as a self-employed
person in the territory of that Con-
tracting State, works temporarily
as a self-employed person in the
territory of the other Contracting
State, that person shall remain
subject only to the legislation of
the first Contracting State as if that
person were working in the
territory of the first Contracting
State, provided that the period of
the self-employed activity in the
territory of the other Contracting
State is not expected to exceed
five years.

background image

8

SFS

2021:989

Artikel 8
Anställda på havsgående fartyg

eller flygplan

Article 8
Employees on Board a Sea-Going

Vessel or on an Aircraft

1. En person som arbetar som

anställd på ett havsgående fartyg
som för en av de avtalsslutande
staternas flagg ska, när det gäller den
anställningen, endast omfattas av
lagstiftningen i den avtalsslutande
stat

inom

vars

territorium

arbetsgivaren har sitt säte.

1. A person who works as an

employee on board a sea-going
vessel flying the flag of either
Contracting State shall, with
respect to that employment, be
subject only to the legislation of
the Contracting State in whose
territory the employer is located.

2. En person som arbetar som

anställd på ett flygplan i internatio-
nell trafik ska, när det gäller den
anställningen, endast omfattas av
lagstiftningen i den avtalsslutande
stat inom vars territorium arbets-
givaren har sitt säte.

2. A person who works as an

employee on an aircraft in inter-
national traffic shall, with respect
to that employment, be subject
only to the legislation of the Con-
tracting State in whose territory
the employer is located.

Artikel 9
Personer som tillhör diplomatiska

beskickningar och konsulat samt

statligt anställda

Article 9
Members of Diplomatic Missions,

Members of Consular Posts and

Civil Servants

1. Detta avtal ska inte påverka

bestämmelserna i Wienkonven-
tionen om diplomatiska förbindelser
av den 18 april 1961 eller Wienkon-
ventionen om konsulära förbindelser
av den 24 april 1963.

1. This Agreement shall not

affect the provisions of the Vienna
Convention on Diplomatic Rela-
tions of April 18, 1961, or the
Vienna Convention on Consular
Relations of April 24, 1963.

2. a) Med förbehåll för punkt 1 i

denna artikel ska en japansk statligt
anställd eller en person som behand-
las som sådan enligt japansk lagstift-
ning och som sänds ut för att arbeta
inom svenskt territorium, när det
gäller den anställningen, endast om-
fattas av japansk lagstiftning som om
personen arbetade inom japanskt
territorium.

2. (a) Subject to paragraph 1 of

this Article, where any civil
servant of Japan or any person
treated as such under the legi-
slation of Japan is sent to work in
the territory of Sweden, that per-
son shall, with respect to that
employment, be subject only to
the legislation of Japan as if that
person were working in the terri-
tory of Japan.

b) Med förbehåll för punkt 1 i

denna artikel ska en person som är
statligt anställd i Sverige och som
inom ramen för den anställningen
sänds ut för att arbeta inom japanskt
territorium, när det gäller den anställ-
ningen, endast omfattas av svensk
lagstiftning som om personen
arbetade inom svenskt territorium.

(b) Subject to paragraph 1 of

this Article, where any person
who is engaged in government
employment for Sweden is sent to
work as part of that employment
in the territory of Japan, that
person shall, with respect to that
employment, be subject only to
the legislation of Sweden as if that

background image

9

SFS

2021:989

person were working in the
territory of Sweden.

Artikel 10
Undantag från artiklarna 6�9

Article 10
Exceptions to Articles 6 to 9

På begäran av en anställd och en

arbetsgivare eller en egenföretagare
kan de båda avtalsslutande staternas
behöriga myndigheter eller behöriga
institutioner komma överens om att
bevilja ett undantag från artiklarna
6�9 om det gynnar särskilda per-
soner eller kategorier av personer,
förutsatt att dessa personer eller
kategorier av personer omfattas av
en av de avtalsslutande staternas
lagstiftning.

At the request of an employee

and an employer or a self-em-
ployed person, the competent
authorities or the competent in-
stitutions of both Contracting
States may agree to grant an
exception to Articles 6 to 9 in the
interest of particular persons or
categories of persons, provided
that such persons or categories of
persons shall be subject to the
legislation of one of the Con-
tracting States.

Artikel 11
Medföljande make och barn

Article 11
Spouse and Children coming with

the person who works

1. a) Medföljande make och barn

under 18 år till en person som arbetar
inom japanskt territorium och som
omfattas av svensk lagstiftning i
enlighet med artikel 7, artikel 9.2 b
eller artikel 10 ska omfattas av
svensk lagstiftning såvida de inte
själva är anställda eller arbetar som
egenföretagare inom japanskt terri-
torium.

1. (a) The spouse or children

under the age of 18 of a person
coming with the person who
works in the territory of Japan and
who is subject to the legislation of
Sweden in accordance with
Article 7,

paragraph 2(b)

of

Article 9 or Article 10, shall be
subject to the legislation of
Sweden unless they are them-
selves employed or self-employed
in the territory of Japan.

b) Under den tid som en person

arbetar inom japanskt territorium
och omfattas av svensk lagstiftning i
enlighet med artikel 7, artikel 9.2 b
eller artikel 10, ska medföljande
make och barn undantas från japansk
lagstiftning avseende det japanska
pensionssystem som anges i artikel
2.1 a i, förutsatt att de krav som
fastställts i japansk lagstiftning om
tillämpningen av avtal om social
trygghet är uppfyllda. Om maken
eller barnen så begär ska ovan-
stående inte gälla.

(b) While a person works in the

territory of Japan and is subject to
the legislation of Sweden in
accordance with Article 7, para-
graph 2(b)

of

Article 9

or

Article 10, the spouse or children
coming with that person shall be
exempted from the legislation of
Japan concerning the Japanese
pension system specified in
paragraph 1(a)(i) of Article 2,
provided that the requirements
specified in the legislation of
Japan concerning the enforcement
of the agreements on social
security are fulfilled. However,
when those spouse or children so

background image

10

SFS

2021:989

request, the foregoing shall not
apply.

2. Medföljande make och barn till

en person som arbetar inom svenskt
territorium och som omfattas av
japansk lagstiftning i enlighet med
artikel 7, artikel 9.2 a eller artikel 10
ska inte omfattas av svensk lagstift-
ning såvida de inte själva är anställda
eller arbetar som egenföretagare
inom svenskt territorium.

2. The spouse or children

coming with the person who
works in the territory of Sweden
and who is subject to the legisla-
tion of Japan in accordance with
Article 7,

paragraph 2(a)

of

Article 9 or Article 10, shall not
be subject to the legislation of
Sweden unless they are them-
selves employed or self-employed
in the territory of Sweden.

Artikel 12
Obligatorisk försäkring

Article 12
Compulsory Coverage

Artiklarna 6�8, artikel 9.2 och artikel
11 ska endast tillämpas vid obliga-
torisk omfattning enligt vardera
avtalsslutande stats lagstiftning.

Articles 6 to 8, paragraph 2 of
Article 9 and Article 11 shall
apply only to compulsory cover-
age under the legislation of each
Contracting State.

AVDELNING III
BEST�MMELSER OM

F�RM�&NER

PART III
PROVISIONS

CONCERNING BENEFITS

Kapitel 1
Allmän bestämmelse
Artikel 13
Sammanläggning

Chapter 1
Common Provision
Article 13
Totalization

Om en person inte har tillräckligt
med försäkringsperioder för att upp-
fylla kraven för rätt till förmån enligt
en avtalsslutande stats lagstiftning
ska den behöriga institutionen i den
avtalsslutande staten beakta försäk-
ringsperioder som fullgjorts enligt
den andra avtalsslutande statens lag-
stiftning, med syftet att personen ska
förvärva rätten till en förmån, förut-
satt att dessa perioder inte samman-
faller med de försäkringsperioder
som fullgjorts enligt den första av-
talsslutande statens lagstiftning.

Where a person does not have
sufficient periods of coverage to
fulfill the requirement for entitle-
ment to benefits under the legi-
slation of a Contracting State, the
competent institution of that Con-
tracting State shall take into
account, for the purpose of
establishing entitlement to those
benefits, the periods of coverage
completed under the legislation of
the other Contracting State insofar
as they do not coincide with the
periods of coverage completed
under the legislation of the first
Contracting State.

Vid beaktande av försäkrings-

perioder enligt den andra statens lag-
stiftning ska försäkringsperioder
som erkänns enligt den statens lag-

However, in taking into account

the periods of coverage under the
legislation of the other Con-
tracting State, the periods of

background image

11

SFS

2021:989

stiftning enbart på grundval av
bosättning inom den avtalsslutande
statens territorium inte beaktas.

coverage which are credited under
the legislation of that Contracting
State solely on the basis of
residence in the territory of that
Contracting State shall not be
taken into account.

Kapitel 2
Bestämmelser om japanska

förmåner
Artikel 14
Särskilda bestämmelser om

sammanläggning

Chapter 2
Provisions concerning

Japanese Benefits
Article 14
Special Provisions concerning

Totalization

1. Artikel 13 ska inte gälla

engångsutbetalningar

enligt

de

japanska pensionssystem som anges
i artikel 2.1 a på grund av dödsfall
eller utträde.

1. Article 13 shall not apply to

lump-sum payments under the
Japanese pension systems speci-
fied in paragraph 1(a) of Article 2
on account of death or withdrawal.

2. Vid tillämpning av artikel 13

ska

försäkringsperioder

enligt

svensk lagstiftning beaktas som för-
månsgrundande perioder enligt pen-
sionsförsäkringen för anställda och
som motsvarande försäkringsperio-
der enligt den nationella pensionen.

2. In applying Article 13, the

periods of coverage under the
legislation of Sweden shall be
taken into account as periods of
coverage under the Employees�"
Pension Insurance and as corre-
sponding periods of coverage
under the National Pension.

3. Vid tillämpning av artikel 13

ska de behöriga institutionerna i
Japan under varje kalenderår er-
känna försäkringsperioder mot-
svarande tolv månader för en försäk-
ringsperiod på ett år enligt svensk
lagstiftning som har intygats som
sådan av den behöriga institutionen i
Sverige. Försäkringsperioder som
ska erkännas av de behöriga institu-
tionerna i Japan ska inte inkludera
månader som redan har erkänts som
försäkringsperioder enligt japansk
lagstiftning. Det sammanlagda an-
talet månader av försäkringsperioder
som ska erkännas enligt bestämmel-
serna i denna punkt och de månader
som redan har erkänts som försäk-
ringsperioder enligt japansk lagstift-
ning ska inte överskrida tolv
månader under ett kalenderår.

3. In applying Article 13, the

competent institutions of Japan
shall credit, in each calendar year,
twelve months of periods of
coverage for a period of coverage
of a year under the legislation of
Sweden and certified as such by
the competent institution of
Sweden. Periods of coverage to be
credited by the competent institu-
tions of Japan shall not include
months that are already credited as
periods of coverage under the
legislation of Japan. The total
number of months of periods of
coverage to be credited under the
provision of this paragraph and
the months that are already
credited as periods of coverage
under the legislation of Japan shall
not exceed twelve in a calendar
year.

background image

12

SFS

2021:989

Artikel 15
Särskilda bestämmelser om

invaliditetsförmåner och

efterlevandeförmåner

Article 15
Special Provisions concerning

Disability Benefits and Survivors�"

Benefits

När det enligt japansk lagstiftning
krävs att datumet för den första
läkarundersökningen eller dödsfallet
infaller under specifika försäkrings-
perioder för att rätt till invaliditets-
förmåner eller efterlevandeförmåner
ska föreligga (med undantag för
engångsutbetalningar

enligt

de

japanska pensionssystem som anges
i artikel 2.1 a i fråga om dödsfall),
ska detta krav anses vara uppfyllt i
fråga om förvärvande av rätt till
dessa förmåner om detta datum in-
faller inom försäkringsperioderna
enligt svensk lagstiftning.

Where the legislation of Japan
requires for entitlement to dis-
ability benefits or survivors�" bene-
fits (except lump-sum payments
under the Japanese pension
systems specified in paragraph
1(a) of Article 2 on account of
death) that the date of the first
medical examination or of death
lies within specified periods of
coverage, this requirement shall
be deemed to be fulfilled for the
purpose of establishing entitle-
ment to those benefits if such a
date lies within the periods of
coverage under the legislation of
Sweden.

Om rätt till invaliditetsförmåner

eller efterlevandeförmåner (med
undantag för engångsutbetalningar
enligt de japanska pensionssystem
som anges i artikel 2.1 a på grund av
dödsfall) enligt den nationella pen-
sionen fastställs utan tillämpning av
denna artikel, ska denna artikel inte
tillämpas i syfte att förvärva rätt till
invaliditetsförmåner eller efterlev-
andeförmåner (med undantag för
engångsutbetalningar

enligt

de

japanska pensionssystem som anges
i artikel 2.1 a i fråga om dödsfall)
baserat på samma försäkringshän-
delse enligt pensionsförsäkringen för
anställda.

However, if entitlement to dis-

ability benefits or survivors�" bene-
fits (except lump-sum payments
under the Japanese pension
systems specified in paragraph
1(a) of Article 2 on account of
death) under the National Pension
is established without applying
this Article, this Article shall not
be applied for the purpose of
establishing entitlement to dis-
ability benefits or survivors�"
benefits (except lump-sum pay-
ments under the Japanese pension
systems specified in paragraph
1(a) of Article 2 on account of
death) based on the same insured
event under the Employees�"
Pension Insurance.

Artikel 16
Beräkning av förmånsbelopp

Article 16
Calculation of the Amount of

Benefits

1. När rätt till en japansk förmån

har fastställts med stöd av artikel 13
eller artikel 15 ska den behöriga in-
stitutionen i Japan beräkna förmåns-
beloppet i enlighet med japansk
lagstiftning, med förbehåll för punk-
terna 2�4 i denna artikel.

1. Where entitlement to a

Japanese benefit is established by
virtue of Article 13 or Article 15,
the competent institution of Japan
shall calculate the amount of that
benefit in accordance with the

background image

13

SFS

2021:989

legislation of Japan, subject to
paragraphs 2 to 4 of this Article.

2. När det gäller grundpension i

form av invaliditetspension och
andra förmåner vilkas belopp är en
fast summa oavsett försäkrings-
grundande period ska, om kraven för
att erhålla sådana förmåner har upp-
fyllts med stöd av artikel 13 eller
artikel 15, det beviljade beloppet
beräknas proportionerligt utifrån
summan av avgiftsperioder och
premiebefriade perioder enligt det
pensionssystem från vilka sådana
förmåner betalas ut, i förhållande till
summan av dessa avgiftsperioder,
dessa premiebefriade perioder och
de försäkringsperioderna enligt
svensk lagstiftning.

2. With regard to the Disability

Basic Pension and other benefits,
the amount of which is a fixed
sum granted regardless of the
period of coverage, if the re-
quirements for receiving such
benefits are fulfilled by virtue of
Article 13 or Article 15, the
amount to be granted shall be
calculated according to the pro-
portion of the sum of the periods
of contribution and the premium-
exempted periods under the
pension system from which such
benefits will be paid to the sum of
those periods of contribution,
those premium-exempted periods
and the periods of coverage under
the legislation of Sweden.

3. När det gäller invaliditetsför-

måner och efterlevandeförmåner
enligt pensionsförsäkringen för an-
ställda, i den mån de förmånsbelopp
som ska beviljas beräknas utifrån
den angivna period som fastställs i
japansk lagstiftning när försäkrings-
perioderna enligt pensionsförsäk-
ringen för anställda är kortare än den
angivna perioden, ska förmånsbe-
loppet, om kraven för att erhålla
sådana förmåner är uppfyllda med
stöd av artikel 13 eller artikel 15,
beräknas proportionerligt utifrån
försäkringsperioderna enligt pen-
sionsförsäkringen för anställda, i för-
hållande till summan av dessa för-
säkringsperioder och försäkrings-
perioder enligt svensk lagstiftning.
När summan av försäkringsperio-
derna överskrider den angivna perio-
den ska denna summa av försäk-
ringsperioder betraktas som likställd
med den angivna perioden.

3. With regard to disability

benefits and survivors�" benefits
under the Employees�" Pension
Insurance, insofar as the amount
of those benefits to be granted is
calculated on the basis of the
specified period determined by the
legislation of Japan when the
periods of coverage under the
Employees�" Pension Insurance are
less than that specified period, if
the requirements for receiving
such benefits are fulfilled by
virtue of Article 13 or Article 15,
the amount to be granted shall be
calculated according to the pro-
portion of the periods of coverage
under the Employees�" Pension
Insurance to the sum of the
periods of coverage and the
periods of coverage under the
legislation of Sweden. However,
when the sum of the periods of
coverage exceeds that specified
period, that sum of the periods of
coverage shall be regarded as
equal to that specified period.

4. När det gäller tilläggspension

för makar som ingår i ålderspen-
sionen för anställda och andra för-

4. With regard to the Additional

Pension for Spouses which is in-
cluded in the Old-age Employees�"

background image

14

SFS

2021:989

måner som kan beviljas som en fast
summa i fall där de försäkrings-
perioder enligt pensionsförsäkringen
för anställda är likställda med eller
överskrider den angivna period som
fastställts i japansk lagstiftning, ska
förmånsbeloppet, om kraven för att
erhålla sådana förmåner är uppfyllda
med stöd av artikel 13, beräknas
proportionerligt utifrån försäkrings-
perioderna enligt pensionsförsäk-
ringen för anställda, i förhållande till
den angivna perioden.

Pension and any other benefits
that may be granted as a fixed sum
in cases where the periods of
coverage under the Employees�"
Pension Insurance equal or exceed
the specified period determined by
the legislation of Japan, if the
requirements for receiving such
benefits are fulfilled by virtue of
Article 13, the amount to be
granted shall be calculated
according to the proportion of the
periods of coverage under the
Employees�" Pension Insurance to
that specified period.

Kapitel 3
Bestämmelser om svenska

förmåner
Artikel 17
Särskilda bestämmelser om

sammanläggning

Chapter 3
Provisions concerning

Swedish Benefits
Article 17
Special Provisions concerning

Totalization

1. Artikel 13 ska inte vara tillämp-

lig på grundkravet om tre års bosätt-
ning i Sverige för rätt till garanti-
pension, sjukersättning i form av
garantiersättning och aktivitetser-
sättning i form av garantiersättning.

1. Article 13 shall not apply to

the basic requirement of three
years of residence in Sweden for
entitlement to guarantee pension,
sickness compensation in the form
of guarantee compensation and
activity compensation in the form
of guarantee compensation.

2. Vid fastställande av rätten till

sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning ska försäkring enligt japansk
lagstiftning anses som försäkring
enligt svensk lagstiftning.

2. When establishing entitle-

ment to sickness compensation or
activity compensation, coverage
under the legislation of Japan shall
be considered as coverage under
the legislation of Sweden.

3. Vid tillämpning av artikel 13

ska den behöriga institutionen i
Sverige erkänna en försäkrings-
period på ett år för försäkringsperio-
der motsvarande tolv månader enligt
japansk lagstiftning som har intygats
som sådana av de behöriga institu-
tionerna i Japan. Försäkringsperio-
der som ska erkännas av den be-
höriga institutionen i Sverige ska inte
inkludera perioder som redan har
erkänts som försäkringsgrundande
perioder enligt svensk lagstiftning.

3. In applying Article 13, the

competent institution of Sweden
shall credit a period of coverage of
a year for twelve months of
periods of coverage under the
legislation of Japan and certified
as such by the competent institu-
tions of Japan. Periods of cover-
age to be credited by the compe-
tent institution of Sweden shall
not include periods that are
already credited as periods of
coverage under the legislation of
Sweden.

background image

15

SFS

2021:989

4. Om en person enligt svensk

lagstiftning inte är berättigad till en
förmån efter den sammanläggning
som avses i artikel 13 av försäkrings-
perioder som har fullgjorts enligt
båda de avtalsslutande staternas
lagstiftning ska denna persons rätt
till förmån bestämmas genom sam-
manläggning av dessa perioder och
sådana försäkringsperioder som har
fullgjorts enligt lagstiftningen i ett
tredje land med vilket Sverige har
ingått avtal om social trygghet eller
motsvarande samordningsinstrument
för social trygghet, som medger
sammanläggning av perioder för den
personen.

4. If a person is not eligible for

a benefit under the legislation of
Sweden on the basis of the periods
of coverage under the legislation
of both Contracting States,
totalized as provided in Article 13,
the eligibility of that person for
that benefit shall be determined by
totalizing these periods and
periods of coverage completed
under the legislation of a third
state, with which Sweden is bound
by social security agreements or
equivalent coordination instru-
ments on social security which
provide for the totalization of
periods for that person.

Artikel 18
Beräkning av förmånsbelopp

Article 18
Calculation of the Amount of

Benefits

1. Vid beräkning av den inkomst-

grundade pensionen i form av
tilläggspension som ska betalas ut i
enlighet med artikel 13 eller artikel
17.4, ska enbart försäkringsperioder
som har fullgjorts enligt svensk
lagstiftning beaktas.

1. When calculating the amount

of income-based pension in the
form of supplementary pension to
be paid in accordance with Article
13 or paragraph 4 of Article 17,
only

periods

of

coverage

completed under the legislation of
Sweden shall be taken into
account.

2. Vid beräkning av inkomstrela-

terad sjukersättning och inkomst-
relaterad aktivitetsersättning ska
endast inkomster intjänade under
perioder då svensk lagstiftning var
tillämplig beaktas.

2. When calculating the amount

of income-related sickness com-
pensation and income-related acti-
vity compensation, only income
earned during periods when the
legislation of Sweden was appli-
cable shall be taken into account.

AVDELNING IV
�VRIGA BEST�MMELSER
Artikel 19
Administrativt samarbete

PART IV
MISCELLANEOUS

PROVISIONS
Article 19
Administrative Collaboration

1. De båda avtalsslutande staternas

behöriga myndigheter ska

a) komma överens om de admini-

strativa åtgärder som krävs för
tillämpningen av detta avtal, inbe-
gripet utbyte av statistik,

1. The competent authorities of

both Contracting States shall:

(a) agree on the administrative

measures necessary for the imple-
mentation of this Agreement, in-
cluding the exchange of statistics;

background image

16

SFS

2021:989

b) utse

förbindelseorgan

för

tillämpningen av detta avtal,

(b) designate liaison agencies

for the implementation of this
Agreement; and

c) så snart som möjligt informera

varandra om ändringar i staternas
respektive lagstiftning, i den mån
sådana ändringar påverkar tillämp-
ningen av detta avtal.

(c) communicate to each other,

as soon as possible, all informa-
tion about changes to their re-
spective legislation insofar as
those changes affect the imple-
mentation of this Agreement.

2. De

båda

avtalsslutande

staternas behöriga myndigheter och
behöriga institutioner ska, inom
ramen för sina respektive ansvars-
områden, ge det bistånd som krävs
för tillämpningen av detta avtal.
Biståndet ska ges utan kostnad.

2. The competent authorities

and competent institutions of both
Contracting States, within the
scope of their respective authori-
ties, shall provide any assistance
necessary for the implementation
of this Agreement. This assistance
shall be provided free of charge.

Artikel 20
Avgifter och legalisering

Article 20
Charges or Fees and

Legalization

1. Om en avtalsslutande stats

lagstiftning och andra relevanta lagar
och författningar innehåller bestäm-
melser om befrielse eller reducering
av administrativa eller konsulära av-
gifter för dokument som ska in-
lämnas enligt den avtalsslutande
statens lagstiftning, ska dessa be-
stämmelser också gälla dokument
som ska lämnas in vid tillämpningen
av detta avtal och den andra avtals-
slutande statens lagstiftning.

1. Insofar as the legislation and

other relevant laws and regula-
tions of a Contracting State con-
tain provisions on an exemption or
reduction of administrative char-
ges or consular fees for documents
to be submitted under the legi-
slation of that Contracting State,
those provisions shall also apply
to documents to be submitted in
the application of this Agreement
and the legislation of the other
Contracting State.

2. Dokument som inlämnas i en-

lighet med detta avtal och en avtals-
slutande stats lagstiftning ska inte
kräva legalisering eller liknande
formaliteter av diplomatiska eller
konsulära myndigheter.

2. Documents which are pre-

sented for the purpose of this
Agreement and the legislation of a
Contracting State shall not require
legalization or any other similar
formality by diplomatic or con-
sular authorities.

Artikel 21
Språk

Article 21
Languages of Communication

1. Vid tillämpningen av detta avtal

får de avtalsslutande staternas be-
höriga myndigheter och behöriga in-
stitutioner kommunicera på svenska,
japanska eller engelska direkt med

1. In the implementation of this

Agreement,

the

competent

authorities and competent institu-
tions of both Contracting States
may communicate directly in

background image

17

SFS

2021:989

varandra och med berörda personer,
oavsett var dessa personer är bosatta.

Swedish, Japanese or English
language with each other and with
any concerned person wherever
the person may reside.

2. Vid tillämpningen av detta avtal

får en avtalsslutande stats behöriga
myndigheter och behöriga institu-
tioner inte avvisa ansökningar eller
andra dokument på grund av att de är
skrivna på svenska, japanska eller
engelska.

2. In the implementation of this

Agreement,

the

competent

authorities and competent insti-
tutions of a Contracting State may
not reject applications or any other
documents for the reason that they
are written in Swedish, Japanese
or English language.

Artikel 22
Sekretess och överföring av

uppgifter

Article 22
Transmission and Confidentiality

of Information

1. En avtalsslutande stats behöriga

myndigheter eller behöriga institu-
tioner ska, i enlighet med nationella
lagar och andra bestämmelser, till
den andra avtalsslutande statens be-
höriga myndigheter eller behöriga
institutioner överföra uppgifter om
en enskild person som insamlats i
enlighet med den avtalsslutande
statens lagstiftning, i den mån dessa
uppgifter är nödvändiga för tillämp-
ningen av detta avtal. Om inte annat
föreskrivs i den andra avtalsslutande
statens lagar och andra bestämmelser
ska dessa uppgifter användas ute-
slutande för tillämpningen av detta
avtal.

1. The competent authorities or

competent institutions of a Con-
tracting State shall, in accordance
with its laws and regulations,
transmit

to

the

competent

authorities or competent institu-
tions of the other Contracting
State information about an indi-
vidual collected under the legi-
slation of that Contracting State
insofar as that information is
necessary for the implementation
of this Agreement. Unless other-
wise required by the laws and
regulations of that other Con-
tracting State, that information
shall be used exclusively for the
purpose of implementing this
Agreement.

2. En avtalsslutande stats behöriga

myndigheter eller behöriga institu-
tioner kan, på begäran av den andra
statens behöriga myndigheter eller
behöriga institutioner, i enlighet med
den avtalsslutande statens lagstift-
ning och andra relevanta lagar och
bestämmelser, till den andra avtals-
slutande statens behöriga myndig-
heter eller behöriga institutioner
överföra andra uppgifter om en
enskild person än de som avses i
punkt 1 i denna artikel, som in-
samlats i enlighet med den avtals-
slutande statens lagstiftning, i den
mån detta är nödvändigt för tillämp-

2. The competent authorities or

competent institutions of a
Contracting State may, upon the
request of the competent authori-
ties or competent institutions of
the other Contracting State,
transmit, in accordance with the
legislation and other relevant laws
and regulations of that Con-
tracting State, other information
about the individual than that
referred to in paragraph 1 of this
Article collected under the legi-
slation of that Contracting State,
to the competent authorities or
competent institutions of that

background image

18

SFS

2021:989

ningen av den andra avtalsslutande
statens lagstiftning. Om inte annat
föreskrivs i den andra avtalsslutande
statens lagar och andra bestämmelser
ska dessa uppgifter användas ute-
slutande för tillämpningen av den
andra avtalsslutande statens re-
levanta lagstiftning.

other Contracting State insofar as
it is necessary for the implementa-
tion of the legislation of that other
Contracting State. Unless other-
wise required by the laws and
regulations of that other Con-
tracting State, that information
shall be used exclusively for the
purpose of implementing that
legislation of that other Con-
tracting State.

3. När det gäller överföring i

enlighet med punkterna 1 och 2 i
denna artikel ska personuppgifter
skyddas i enlighet med vardera
avtalsslutande stats respektive lag-
stiftning och andra relevanta lagar
och bestämmelser, samt i enlighet
med följande bestämmelser:

3. With regard to transmission

in accordance with paragraphs 1
and 2 of this Article, personal data
shall be protected in accordance
with the legislation and other
relevant laws and regulations of
each Contracting State re-
spectively and the following pro-
visions:

a) De sändande behöriga myn-

digheterna eller institutionerna ska
säkerställa att personuppgifter som
överförs är korrekta och begränsade
till den omfattning som krävs för att
uppfylla syftet med överföringen.
Om det blir uppenbart att det har
överförts inkorrekta uppgifter eller
uppgifter vars överföring är oför-
enlig med den sändande statens lag-
stiftning eller andra relevanta lagar
och bestämmelser, ska de sändande
behöriga myndigheterna eller institu-
tionerna omedelbart underrätta de
mottagande behöriga myndigheterna
eller institutionerna om detta. I ett
sådant fall ska de mottagande be-
höriga myndigheterna eller institu-
tionerna omedelbart korrigera eller
radera dessa uppgifter.

(a) the transmitting competent

authorities or competent institu-
tions shall ensure that personal
data to be transmitted are accurate
and limited to the extent necessary
for the purpose of transmission. If
it becomes evident that inaccurate
data or data whose transmission is
incompatible with the legislation
and other relevant laws and re-
gulations of the transmitting State
were transmitted, the transmitting
competent authorities or compe-
tent institutions shall immediately
notify the receiving competent
authorities or competent institu-
tions of this fact. In this case the
receiving competent authorities or
competent

institutions

shall

correct or delete this data im-
mediately;

b) Både de sändande och de mot-

tagande behöriga myndigheterna
eller institutionerna ska effektivt
skydda personuppgifter mot obe-
hörig eller olaglig åtkomst, ändring
eller utlämnande.

(b) both the transmitting and the

receiving competent authorities or
competent

institutions

shall

effectively protect personal data
against unauthorized or illegal
access, alteration, or disclosure;
and

c) På begäran av den berörda

personen ska

(c) on request of the person

concerned:

background image

19

SFS

2021:989

i) de mottagande behöriga myn-

digheterna eller institutionerna upp-
höra med användningen av uppgifter
som hanteras på ett sätt som är
oförenligt med den mottagande
statens lagstiftning och andra rele-
vanta lagar och bestämmelser, eller
radera sådana uppgifter, och omedel-
bart underrätta de sändande behöriga
myndigheterna eller institutionerna
om upphörandet eller raderingen,

(i) the receiving competent

authorities or competent institu-
tions shall suspend the use of the
data handled in a way that is in-
compatible with the legislation
and other relevant laws and
regulations of the receiving State
or delete such data and shall
immediately inform the trans-
mitting competent authorities or
competent institutions of that
suspension or that deletion; and

ii) de sändande behöriga myndig-

heterna eller institutionerna korri-
gera felaktiga uppgifter som hanteras
av de sändande behöriga myndig-
heterna eller institutionerna och
omedelbart underrätta de mot-
tagande behöriga myndigheterna
eller institutionerna om denna korri-
gering.

(ii) the transmitting competent

authorities or competent institu-
tions shall correct the inaccurate
data handled by the transmitting
competent authorities or compe-
tent institutions, and shall im-
mediately inform the receiving
competent authorities or compe-
tent institutions of that correction.

Artikel 23
Ansökningar, överklaganden och

meddelanden

Article 23
Submission of Applications,

Appeals and Declarations

1. När en skriftlig ansökan om

förmåner, ett överklagande eller
något annat meddelande enligt en
avtalsslutande stats lagstiftning ges
in till en behörig myndighet eller en
behörig institution i den andra av-
talsslutande staten som är behörig att
ta emot liknande ansökningar, över-
klaganden eller meddelanden enligt
den andra avtalsslutande statens lag-
stiftning ska ansökan om förmåner,
överklagandet eller meddelandet
anses ha getts in samma datum till
den behöriga myndigheten eller den
behöriga institutionen i den första
avtalsslutande staten och ska hante-
ras i enlighet med den första avtals-
slutande statens gällande förfaranden
och lagstiftning.

1. When a written application

for benefits, an appeal or any other
declaration under the legislation
of a Contracting State is submitted
to a competent authority or com-
petent institution of the other
Contracting State which is compe-
tent to receive similar applica-
tions, appeals or declarations
under the legislation of that other
Contracting State, that application
for benefits, appeal or declaration
shall be deemed to be submitted
on the same date to the competent
authority or competent institution
of the first Contracting State and
shall be dealt with, according to
the procedure and legislation of
the first Contracting State.

2. En avtalsslutande stats behöriga

myndighet eller behöriga institution
ska utan dröjsmål skicka ansök-
ningar om förmåner, överklaganden
eller andra meddelanden som getts in
i enlighet med punkt 1 i denna artikel
till den behöriga myndigheten eller

2. The competent authority or

competent institution of a Con-
tracting State shall send the
application for benefits, appeal or
any other declaration submitted in
accordance with paragraph 1 of
this Article to the competent
authority or competent institution

background image

20

SFS

2021:989

den behöriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten.

of the other Contracting State
without delay.

Artikel 24
Utbetalning av förmåner

Article 24
Payment of Benefits

1. Utbetalning av förmåner enligt

detta avtal får ske i någon av de
avtalsslutande staternas valuta.

1. Payments of benefits under

this Agreement may be made in
the currency of either Contracting
State.

2. Om någon av de avtalsslutande

staterna inför bestämmelser som be-
gränsar valutaväxling eller penning-
överföringar ska de avtalsslutande
staternas regeringar omedelbart sam-
råda om de åtgärder som krävs för att
säkerställa den avtalsslutande statens
utbetalningar av förmåner enligt
detta avtal.

2. In case provisions for re-

stricting the exchange of current-
cies or remittance are introduced
by either Contracting State, the
Governments of both Contracting
States shall immediately consult
on the measures necessary to
ensure the payments of benefits by
that Contracting State under this
Agreement.

Artikel 25
Tvistlösning

Article 25
Resolution of Disagreement

1. Tvister om tolkningen eller

tillämpningen av detta avtal ska lösas
genom samråd av de behöriga in-
stitutionerna, de behöriga myndig-
heterna eller de relevanta myn-
digheterna i de båda avtalsslutande
staterna.

1. Any disagreement regarding

the interpretation or application of
this Agreement shall be resolved
by consultation by competent in-
stitutions, the competent authori-
ties, or the relevant authorities of
both Contracting States.

2. Tvister som inte kan lösas i

enlighet med bestämmelserna i
punkt 1 i denna artikel ska, på be-
gäran av endera avtalsslutande stat,
hänskjutas till en skiljedomstol för
avgörande. Skiljedomstolen ska
sammansättas för varje enskilt
ärende på följande sätt:

2. If any disagreement cannot

be resolved in accordance with the
provisions of paragraph 1 of this
Article, it shall be submitted, at
the request of either Contracting
State, for decision to an arbitral
tribunal which shall be constituted
for each individual case in the
following manner:

a) Varje avtalsslutande stat ska

utse en skiljedomare senast sextio
dagar efter det datum då en avtals-
slutande stat på diplomatisk väg har
underrättat den andra avtalsslutande
staten om begäran om ett skiljedoms-
förfarande. De båda skiljedomarna
ska i samråd utse en tredje skilje-
domare som ordförande för skilje-
domstolen, som inte ska vara med-
borgare i någon av de avtalsslutande

(a) each Contracting State shall

appoint an arbitrator no later than
sixty days after the date when a
Contracting State has notified the
other Contracting State through
diplomatic channels of the request
for arbitration. The two arbitrators
shall agree to appoint a third
arbitrator as chairman of the
arbitral tribunal, who shall not be
a national of either Contracting

background image

21

SFS

2021:989

staterna och som ska utses senast
trettio dagar efter det datum då den
avtalsslutande stat som sist utsåg sin
skiljedomare underrättade den andra
avtalsslutande staten om utnämnan-
det.

State, and who shall be appointed
no later than thirty days after the
date when the Contracting State
which was the later to appoint its
arbitrator has notified the other
Contracting State of the appoint-
ment; and

b) Om någon av staterna under-

låter att utse en skiljedomare eller om
de skiljedomare som utses av de
avtalsslutande staterna inte enas om
en ordförande, inom de tidsfrister
som anges i led a i denna punkt, kan
endera avtalsslutande stat begära av
Internationella domstolens president
att fullgöra de nödvändiga utnäm-
nandena. Om Internationella dom-
stolens president är medborgare i
någon av de avtalsslutande staterna
eller av andra skäl inte kan fullgöra
utnämnandena kan Internationella
domstolens vicepresident eller, om
vicepresidenten också är förhindrad
att fullgöra uppgiften, den äldsta
domaren i Internationella domstolen
som inte är förhindrad, anmodas att
fullgöra utnämnandena.

(b) if either Contracting State

fails to appoint an arbitrator, or if
the arbitrators appointed by the
Contracting States do not agree
upon a chairman within the re-
spective periods referred to in sub-
paragraph (a) of this paragraph,
either Contracting State may re-
quest the President of the Inter-
national Court of Justice to make
the necessary appointments. If the
President of the International
Court of Justice is a national of a
Contracting State or is prevented
from making the appointments for
any other reason, the Vice-
President of the International
Court of Justice or, if the Vice-
President is similarly prevented
from acting, the most senior judge
of the International Court of
Justice who is not prevented may
be requested to make the appoint-
ments.

3. Skiljedomstolens beslut, som

ska vara bindande och slutgiltigt för
de båda avtalsslutande staterna,
fattas genom majoritetsomröstning.

3. The decision of the arbitral

tribunal, which shall be binding
and final on both Contracting
States, shall be by majority vote.

4. Såvida inte skiljedomstolen be-

slutar annat ska

4. Unless the arbitral tribunal

decides otherwise:

a) varje avtalsslutande stat bära

kostnaden för sin skiljedomare och
för sin representation i skiljedom-
stolen,

(a) each Contracting State shall

bear the cost for its arbitrator, and
of its representation before the
arbitral tribunal; and

b) kostnaderna för ordföranden

och andra utgifter delas lika mellan
de båda avtalsslutande staterna.

(b) the costs of the chairman

and other expenses shall be shared
equally between both Contracting
States.

5. Skiljedomstolen ska själv be-

sluta sina förfaranderegler.

5. The arbitral tribunal shall

determine its own rules of proce-
dure.

background image

22

SFS

2021:989

Artikel 26
Rubriker

Article 26
Headings

Rubriker till avdelningar, kapitel

och artiklar i detta avtal har införts
uteslutande för att underlätta hänvis-
ning och ska inte påverka tolkningen
av detta avtal.

The headings of Parts, Chapters

and Articles of this Agreement are
inserted for convenience of re-
ference only and shall not affect
the interpretation of this Agree-
ment.

AVDELNING V
�VERG�&NGSBEST�M-

MELSER OCH

SLUTGILTIGA

BEST�MMELSER

PART V
TRANSITIONAL AND

FINAL PROVISIONS

Artikel 27
�vergångsbestämmelser

Article 27
Transitional Provisions

1. Detta avtal fastställer ingen rätt

till förmåner för tid före ikraftträd-
andet.

1. This Agreement shall not

establish any entitlement to bene-
fits for any period prior to its entry
into force.

2. Vid tillämpningen av detta avtal

ska förmånsgrundande perioder som
fullgjorts före avtalets ikraftträdande
och andra rättsligt relevanta händel-
ser som har inträffat före avtalets
ikraftträdande också beaktas.

2. In the implementation of this

Agreement, periods of coverage
completed before its entry into
force as well as other legally rele-
vant events occurring before its
entry into force shall also be taken
into account.

3. Tillämpningen av detta avtal

ska inte föranleda minskning av för-
månsbelopp som en förmånstagare
har beviljats före ikraftträdandet av
detta avtal.

3. The application of this

Agreement shall not, for a bene-
ficiary, result in any reduction in
the amount of benefits to which
entitlement was established before
the entry into force of this Agree-
ment.

4. När det gäller en person som har

arbetat inom en avtalsslutande stats
territorium och omfattats av den
andra avtalsslutande statens lagstift-
ning fram till detta avtals ikraft-
trädande ska, vid tillämpning av
artikel 7, den utsändningsperiod eller
det arbete som egenföretagare som
avses i artikel 7 anses ha inletts vid
datumet för avtalets ikraftträdande.

4. In applying Article 7, in the

case of a person who has been
working in the territory of a Con-
tracting State and has been
covered under the legislation of
the other Contracting State until
the entry into force of this Agree-
ment, the period of detachment or
self-employed activity referred to
in Article 7 shall be considered to
begin on the date of entry into
force of this Agreement.

background image

23

SFS

2021:989

5. Beslut som fattats före detta

avtals ikraftträdande ska inte på-
verka rättigheter som fastställts med
stöd av detta avtal.

5. Decisions made before the

entry into force of this Agreement
shall not affect any rights to be
established by virtue of this
Agreement.

6. Anspråk som prövats före detta

avtals ikraftträdande ska, på begäran
av den berörda personen, prövas på
nytt i enlighet med detta avtal.

6. Claims which were deter-

mined before the entry into force
of this Agreement shall, upon the
request of the person concerned,
be re-examined in accordance
with this Agreement.

Artikel 28
Ikraftträdande

Article 28
Entry into Force

Detta avtal träder i kraft den första
dagen i den tredje månaden efter den
månad då de avtalsslutande staterna
ska ha avslutat en utväxling av
diplomatiska noter där de skriftligen
underrättar varandra om att deras
respektive konstitutionella krav för
att detta avtal ska träda i kraft har
uppfyllts.

This Agreement shall enter into
force on the first day of the third
month following the month in
which the Contracting States shall
have completed an exchange of
diplomatic notes informing each
other that their respective con-
stitutional requirements necessary
for the entry into force of this
Agreement have been fulfilled.

Artikel 29
Varaktighet och uppsägning

Article 29
Duration and Termination

1. Detta avtal ska gälla på obe-

stämd tid. Endera avtalsslutande stat
kan säga upp detta avtal på diplo-
matisk väg genom skriftligt med-
delande till den andra avtalsslutande
staten. Om detta avtal sägs upp ska
det fortsätta att gälla till den sista
dagen av den tolfte månaden efter
den månad då uppsägningen med-
delades.

1. This Agreement shall remain

in force for an indefinite period.
Either Contracting State may give
to the other Contracting State,
through diplomatic channels,
written notice of termination of
this Agreement. In that event, this
Agreement shall remain in force
until the last day of the twelfth
month following the month in
which the termination was noti-
fied.

2. Upphör avtalet i enlighet med

punkt 1 i denna artikel ska rättigheter
avseende rätten till och utbetalning
av förmåner som redan har erhållits i
enlighet med detta avtal bibehållas.

2. If this Agreement is ter-

minated in accordance with para-
graph 1 of this Article, rights
regarding entitlement to and pay-
ment of benefits acquired under
this Agreement shall be retained.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade av sina respektive rege-
ringar, undertecknat detta avtal.

In witness whereof, the under-

signed, being duly authorized
thereto by their respective
Governments, have signed this
Agreement.

background image

24

SFS

2021:989

Upprättat i två exemplar i

Stockholm den 11 april, 2019, på
svenska, japanska och engelska,
vilka alla texter är lika giltiga. Vid
skiljaktiga tolkningar ska den
engelska texten gälla.

Done in duplicate at Stockholm

on 11 April, 2019, in the Swedish,
Japanese and English languages,
each text being equally authentic.
In case of any divergence of inter-
pretation, the English text shall
prevail.

F�R SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF SWEDEN

Annika Strandhäll

F�R JAPANS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN

Shigeyuki Hiroki

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.